Regulamin
programu lojalnościowego PartnerPlusBenefit Polska

Następujące warunki mają zastosowanie do uczestnictwa w programie PartnerPlusBenefit:
Warunki w wersji do druku
20.06.2022
Wydawca:
German Lufthansa Corporation
Department Key Account Management Corporates
Zasady i warunki

1.  Warunki uczestnictwa
Program motywacyjny PartnerPlusBenefit wynagradza lojalność firmy będącej naszym klientem. Za wszystkie podróże służbowe Twoja firma zbiera punkty PartnerPlusBenefit, które może następnie wymienić na cenne nagrody. Organizatorem programu motywacyjnego PartnerPlusBenefit jest Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft z siedzibą w Kolonii, Von-Gablenzstraße 2-6, Niemcy, kapitał zakładowy spółki (opłacony w całości): 1.172.275.200 €, prowadząca działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej poprzez oddział (firma oddziału: Deutsche Lufthansa SA Oddział w Polsce) w Warszawie, al. Jana Pawła II 29, 00-867 Warszawa, numer wpisu w rejestrze przedsiębiorców: KRS 34309, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, NIP oddziału: 526-00-03-819 ("Organizator”, "Lufthansa"). Lufthansa jest Twoim partnerem w prowadzonym programie PartnerPlusBenefit. Uczestnicy programu motywacyjnego PartnerPlusBenefit otrzymują punkty od Lufthansy i od partnerów PartnerPlusBenefit, a następnie punkty te mogą wymieniać na pewne nagrody, stosownie do określonego tu Regulaminu. Jeśli w tym samym czasie dana osoba bierze udział w programie Miles & More frequent traveller, może jednocześnie gromadzić mile za odbyte rejsy na koncie Miles & More.
Zbieranie i wymienianie punktów PartnerPlusBenefit, a także przystąpienie i uczestnictwo w programie PartnerPlusBenefit, podlega warunkom wyszczególnionym poniżej. Specjalne postanowienia znaleźć można w publikacjach o PartnerPlusBenefit (np. w biuletynie informacyjnym, na stronach internetowych www.partnerplusbenefit.pl).
Program motywacyjny Lufthansy PartnerPlusBenefit jest przedsięwzięciem organizowanym całkowicie dobrowolnie przez Lufthansę.
Powrót
 

2.  Uczestnictwo
2.1.  Prawo uczestnictwa
Następujące podmioty mogą uczestniczyć w programie motywacyjnym PartnerPlusBenefit.
2.1.1
Wszyscy przedsiębiorcy, tzn. osoby fizyczne, prawne a także jednostki nieposiadające osobowości prawnej, które prowadzą stałą działalność gospodarczą/handlową oraz nabywają bilety lotnicze w celu realizacji swoich działań gospodarczych/handlowych oraz ich oddziały i przedstawicielstwa; w przypadku przedsiębiorców prowadzących wspólną działalność na podstawie umowy spółki cywilnej, za uczestnika uważa się łącznie wszystkich wspólników spółki (wspólnicy prowadzący działalność w formie takiej spółki nie mogą być już uczestnikami programu), zasadę tę stosuje się odpowiednio do innych form działalności wieloosobowej, której prawo nie przyznaje odrębnej podmiotowości;
2.1.2
Osoby wykonujące wolne zawody, np. architekci, urbaniści, lekarze, konsultanci ds. zarządzania, inżynierowie, pod warunkiem prowadzenia czynnej i stałej działalności oraz nabywania biletów lotniczych w związku z prowadzoną działalnością; oraz
2.1.3
Stowarzyszenia oraz inne podmioty podlegające wpisowi do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych oraz fundacji Krajowego Rejestru Sądowego, podobne podmioty zagraniczne, a także między innymi izby, kościoły, związki wyznaniowe i partie polityczne, pod warunkiem nabywania przez te podmioty biletów lotniczych w celu realizacji swoich zadań oraz ich oddziały i przedstawicielstwa, o ile nie pozostaje to w sprzeczności z punktem 2.2.
Wszyscy uprawnieni do uczestnictwa w programie będą w dalszej części zwani "Uczestnikami".
Powrót
 
2.2.  Brak uprawnień do uczestnictwa
Następujące podmioty nie posiadają uprawnień do uczestnictwa w programie motywacyjnym PartnerPlusBenefit:
2.2.1
Podmioty wymienione w punkcie 2.1 jeśli działają jako osoby prywatne/konsumenci, tzn. w celach, które nie wchodzą ani w zakres ich działalności gospodarczej/handlowej, ani nie pozostają w związku z wykonywaną przez nie działalnością, w tym w ramach wolnego zawodu.
2.2.2
Podmioty wymienione w punkcie 2.1, jeśli już uczestniczą w innych programach promocyjnych lub motywacyjnych dla przedsiębiorców (tj. nie dotyczy to programów dla osób prywatnych/konsumentów np. Miles&More), oferowanych przez Lufthansę, lub też którym zaproponowano uczestnictwo w takim programie promocyjnym lub motywacyjnym dla firm i oferta ta została odrzucona, chyba że Lufthansa jednoznacznie wyrazi zgodę na piśmie na uczestnictwo tych podmiotów;
2.2.3
Podmioty wymienione w punkcie 2.1, jeśli w zakresie swoich usług oferują sprzedaż lub pośrednictwo w sprzedaży biletów lotniczych - bez względu na to, czy serwis ten świadczą odpłatnie czy nie - w tym, między innymi, biura podróży (zarówno będące jak i nie będące członkami IATA, a także konsorcja, tzw. airline consolidators), operatorzy wycieczek, osoby działające jako agenci zakupów dla różnych firm i innych organizatorów wycieczek (w szczególności firmy oferujące serwis wspomagający, np. w ramach programów wymiany) i podmioty organizujące wycieczki, a także podmioty prowadzące podobną działalność w innych formach.
2.2.4
Niedozwolone jest wielokrotne jednoczesne rejestrowanie uczestnictwa w tym samym krajowym programie PartnerPlusBenefit. Nie wyklucza to możliwości uczestniczenia przez ten sam podmiot w kilku programach PartnerPlusBenefit organizowanych w różnych krajach.
2.2.5
Niedozwolone jest zawiązywanie spółek lub innych podmiotów, których celem jest nabywanie punktów w programie PartnerPlusBenefit.
Powrót
 
2.3.  Rozpoczęcie uczestnictwa i zakończenie uczestnictwa
Podmioty uprawnione mogą uczestniczyć w programie jedynie po dokonaniu pełnej rejestracji na stronie internetowej PartnerPlusBenefit Lufthansy (www.partnerplusbenefit.pl). Podmiot dokonujący rejestracji, reprezentowany przez upoważnioną osobę, oświadcza, że wszelkie informacje przedstawione w trakcie rejestracji (nazwa firmy, dane do kontaktu, numer rejestru handlowego oraz adres) są zgodne ze stanem faktycznym. Osoba dokonująca rejestracji oświadcza, że jest uprawniona do zawierania umów w imieniu spółki. Dokonanie rejestracji jest równoważne z zapoznaniem się i akceptacją Regulaminu PartnerPlusBenefit.

Uczestnik ponadto potwierdza spełnienie warunków Regulaminu o których mowa w punkcie 2.1, w tym spełnienie warunków stawianych uczestnikom programu. W przypadku niespełnienia przez podmiot postanowień Regulaminu, rejestracja w programie nie jest możliwa.
Dokonując rejestracji uczestnik potwierdza, że nie jest obecnie uczestnikiem programu PartnerPlusBenefit ani innych programów motywacyjnych oferowanych przez Lufthansę na danym rynku. To samo ma zastosowanie do podmiotów powiązanych, w szczególności większościowych udziałowców lub akcjonariuszy. Ponadto, uczestnik oświadcza, że karta kredytowa przeznaczona do naliczania punktów oraz obciążania kosztów podatków, dopłat i opłat lotniskowych za bilety-nagrody podlega nieograniczonemu prawu rozporządzania przez Lufthansa German Airlines oraz jest wolna od praw stron trzecich. Uczestnik zapewnia również zapobieganie wszelkim rodzajom nadużyć. W celu zapobiegania nadużyciom, uczestnik zapewnia, że strony nieuprawnione nie będą miały dostępu do konta PartnerPlusBenefit (tj. nieuprawnionego dostępu do nazwy użytkownika, hasła oraz numeru PIN). Lufthansa zastrzega sobie prawo kontroli informacji udostępnionych przez uczestnika. Pozytywny wynik kontroli warunków uczestnictwa, o których mowa w Regulaminie, stanowi niezbędny warunek skutecznego zawarcia umowy uczestnictwa w programie PartnerPlusBenefit. Zatwierdzenie uczestnictwa przez Lufthansa German Airlines poczytuje się za obowiązkowy oraz rozstrzygający warunek zawarcia umowy uczestnictwa, również w przypadku spełnienia przez uczestnika wszystkich postanowień Regulaminu. Nie ma żadnych przepisów zobowiązujących do uczestnictwa w programie. Po rejestracji przez Internet, dla każdego uczestnika utworzone zostanie konto PartnerPlusBenefit, na którym wszyscy pracownicy Uczestnika gromadzić będą punkty PartnerPlusBenefit. Data rejestracji zostanie automatycznie zapisana jako pierwszy dzień miesiąca, w którym Uczestnik zarejestrował się. Po dokonaniu rejestracji, Uczestnik otrzyma e-mail potwierdzający rejestrację oraz nazwę użytkownika podaną przez Uczestnika przy rejestracji, a następnie - w oddzielnym e-mailu - hasło do logowania się na swoim koncie PartnerPlusBenefit. Umowa uczestnictwa w programie motywacyjnym PartnerPlusBenefit obowiązuje od chwili zarejestrowania się oraz pierwszego zalogowania się na koncie PartnerPlusBenefit na www.partnerplusbenefit.pl, z użyciem nazwy użytkownika i hasła oraz po tym jak dane udostępnione podczas rejestracji dotyczące uczestnika jak również osoby do kontaktu zostaną sprawdzone i zatwierdzone przez Lufthansa German Airlines. Gromadzenie punktów PartnerPlusBenefit można rozpocząć dopiero po pierwszym zalogowaniu się jako Uczestnik programu oraz po spełnieniu wszystkich warunków uczestnictwa.
Powrót
 
2.4.  Hasło i PIN
Przy rejestracji w programie, Uczestnik otrzyma hasło umożliwiające jego osobistą identyfikację (np. aby zgłosić prośbę o nagrody, czy sprawdzić stan swojego konta). Jako dodatkowe zabezpieczenie przy rezerwowaniu nagród, Uczestnik musi wprowadzić swój osobisty PIN na stronie www.partnerplusbenefit.pl. W celu uniknięcia nadużyć Uczestnik musi tak zabezpieczyć hasło i PIN, aby nie zostały one ujawnione nieuprawnionym stronom trzecim. Jeśli zaistnieje podejrzenie nadużycia, należy natychmiast powiadomić Centrum Obsługi Programu PartnerPlusBenefit (patrz punkt 7). W przypadku zawinionego braku takiego powiadomienia lub jego opóźnienia, odpowiedzialność Lufthansy, podmiotów działąjących w jej imieniu lub w porozumieniu z Lufthansa, z tytułu szkód poniesionych do czasu otrzymania takiego powiadomienia określona jest w punkcie 6.2.
Powrót
 
2.5.  Zakończenie uczestnictwa
Aby zakończyć swoje uczestnictwo w programie motywacyjnym PartnerPlusBenefit, Uczestnik musi się najpierw zalogować na koncie PartnerBenefitPoint na stronie www.partnerplusbenefit, podając swoje hasło, a następnie wyrejestrować się, używając przycisku "Anuluj uczestnictwo” ("Anuluj uczestnictwo") na stronie zasady i warunki programu. Uczestnictwo w programie motywacyjnym PartnerPlusBenefit może zostać rozwiązane jedynie z końcem miesiąca. Jeśli uczestnictwo w programie zostanie odwołane w trakcie miesiąca, data wyrejestrowania się ("data wyrejestrowania") jest automatycznie ustawiona na ostatni dzień danego miesiąca.
W przypadku zakończenia uczestnictwa w programie, Uczestnik będzie mógł wymienić zgromadzone dotychczas na koncie punkty PartnerPlusBenefit w terminie do sześciu miesięcy od daty wyrejestrowania się. Z tego względu, przez cały ten okres wyrejestrowani Uczestnicy nadal będą mieli dostęp do swoich kont PartnerPlusBenefit. Po upływie tego sześciomiesięcznego okresu, wszystkie niewymienione i pozostające na koncie punkty PartnerPlusBenefit przepadają. Ponadto, nowej rejestracji w programie Lufthansy PartnerPlusBenefit nie będzie można już dokonać pod tą samą nazwą użytkownika.
Powrót
 
2.6.  Okres uczestnictwa
Uczestnictwo w PartnerPlusBenefit jest co do zasady nieograniczone w czasie, z zastrzeżeniem warunków podanych w punkcie 5, a w szczególności, w przypadku zakończenia programu przez Lufthansę, z zastrzeżeniem punktu 5.3. Jeśli w 12 miesięcy od daty rejestracji w programie PartnerPlusBenefit i otrzymania swojego hasła, Uczestnik ani razu nie zalogował się na swoim koncie PartnerPlusBenefit na stronie www.partnerplusbenefit.pl, Lufthansa będzie miała prawo do odwołania udziału Uczestnika w programie, po uprzednim powiadomieniu Uczestnika e-mailem wysłanym na adres podany przez Uczestnika przy rejestracji. Udział w programie nie zostanie odwołany przez Lufthansę jeśli w terminie czterech tygodni od daty otrzymania powyższego powiadomienia przesłanego mailem przez Lufthansę, Uczestnik zaloguje się na swoim koncie BenefitPoint na stronie www.partnerplusbenefit.pl.
Powrót
 

3.  Punkty PartnerPlusBenefit
3.1.  Ogólne zasady
Punkt PartnerPlusBenefit jest jednostką rozliczeniową w programie PartnerPlusBenefit. Zdobywanie (określane również jako "gromadzenie") i wymiana punktów regulowana jest następującymi przepisami:
Powrót
 
3.2.  Gromadzenie punktów PartnerPlusBenefit
Punkty PartnerPlusBenefit można gromadzić jedynie po zalogowaniu się przez Uczestnika na stronie www.partnerplusbenefit.pl przy użyciu hasła przydzielonego mu po rejestracji na swoim koncie PartnerPlusBenefit.
Powrót
 
3.2.1.  Podróże służbowe
Uczestnik lub zatrudnieni przez niego pracownicy będa mogli zdobyć punkty PartnerPlusBenefit jedynie w przypadku podróży w celach służbowych. Oznacza to, że Uczestnik lub zatrudnieni przez niego pracownicy będą mogli zdobyć punkty jeśli w każdym przypadku podróż została odbyta w następujących celach:
Przez podmiot uprawniony na mocy punktu 2.1.1. przy realizacji działalności gospodarczej/handlowej;
Przez podmiot uprawniony na mocy punktu 2.1.2. przy realizacji swojej działaności w zakresie wykonywanego wolnego zawodu;
Przez podmiot uprawniony na mocy punktu 2.1.3. przy realizacji celów swojej działalności.
Podróże odbyte przez osoby trzecie, a w szczególności przez osoby, które nie są zatrudnionymi na stałe pracownikami Uczestnika, nie będą uprawniały do gromadzenia punktów PartnerPlusBenefit.
Powrót
 
3.2.2.  Bilety kupowane w Polsce
Punkty PartnerPlusBenefit mogą być gromadzone jedynie za podróże, na które bilety zakupione zostały w Polsce. Za bilet zakupiony w Polsce uważa się bilet zakupiony na terytorium państwa polskiego lub przez Internet na stronie www.lufthansa.pl, ze wskazaniem polskiego adresu płatnika.
Powrót
 
3.2.3.  Rejsy odbyte Lufthansą oraz partnerskimi liniami lotniczymi uczestniczącymi w PartnerPlusBenefit
Punkty PartnerPlusBenefit mogą być gromadzone jedynie za rejsy odbyte samolotami Lufthansy lub samolotami partnerskich linii lotniczych uczestniczących w PartnerPlusBenefit i oznaczone numerami rejsów Lufthansy lub odpowiednich partnerskich linii lotniczych. Punkty PartnerPlusBenefit zostaną zaliczone na konto PartnerPlusBenefit za każdy odcinek podróży zrealizowany regularnym, pełnopłatnym rejsem, z zastrzeżeniem postanowień punktu 3.2.5 (tanie klasy rezerwacyjne oraz specjalne taryfy i warunki). Odcinek podróży uważa się za zrealizowany jeśli Uczestnik faktycznie przebył trasę z punktu wylotu do punktu docelowego.
Oprócz Lufthansy, w programie motywacyjnym PartnerPlusBenefit uczestniczą aktualnie następujące linie lotnicze: Air Canada, Air China, Air Dolomiti, All Nippon Airways, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Eurowings, Swiss International Air Lines, United Airlines. Partnerskie linie lotnicze aktualnie uczestniczące w programie PartnerPlusBenefit można sprawdzić pod zakładką “Partnerzy” na stronie www.partnerplusbenefit.pl.
Liczba punktów PartnerPlusBenefit przyznawanych za daną podróż zależy przede wszystkim od klasy rezerwacyjnej na danym odcinku trasy i ustalana jest przez Lufthansę i partnerskie linie lotnicze uczestniczące w programie PartnerPlusBenefit. Odpowiednia liczba punktów PartnerPlusBenefit jaka może zostać naliczona za daną trasę i klasę rezerwacyjną podana jest w zestawieniu zgromadzonych punktów w danym dniu rezerwacji i może zostać sprawdzona na stronie www.partnerplusbenefit.pl w zakładce "Konto/Zbieraj Punkty" (Tabela "Zbieraj punkty"). Zbieranie punktów PartnerPlusBenefit za przeloty liniami Germanwings oraz Eurowings możliwe jest wyłącznie w przypadku zakupu biletu poprzez centralne systemy rezerwacyjne przewoźników, tj. na stronach germanwings.com lub eurowings.com, z wprowadzeniem numeru rejestracji w PartnerPlusBenefit na etapie zakupu biletu. Z przyczyn technicznych zbieranie punktów za przeloty zakupione w inny sposób nie jest możliwe. Za przeloty Air China punkty Benefit mogą być zbierane wyłącznie na trasach: Niemcy ↔ Chiny, EU1* ↔ Chiny, EU2* ↔ Chiny.
EU1* = Austria, Belgia, Chorwacja, Republika Czech, Francja, Węgry, Irlandia, Włochy, Luxemburg, Niderlandy, Polska, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Wielka Brytania
EU2* = Albania, Białoruś, Bośnia-Hercegowina, Bułgaria, Cypr, Estonia, Grecja, Litwa, Łotwa, Macedonia, Malta, Mołdawia, Montenegro, Portugalia, Rumunia, Serbia,Hiszpania
Punkty Benefit można aktualnie gromadzić za podróż w następujących klasach rezerwacyjnych:
Klasa pierwsza Klasa biznes (grupa I) Klasa biznes (grupa II) Klasa ekonomiczna premium Klasa ekonomiczna (grupa I) Klasa ekonomiczna (grupa II) Klasa ekonomiczna (grupa III)
Lufthansa / LH A, F C, J D, P, Z E, G, N B, M, Y H, Q, S, T, U, V, W K, L
Air Canada / AC C, J D, P, Z A, E, O B, M, Y G, H, Q, S, T, U, V, W K, L
Air China / CA A, F C, J D, R, Z E, G B, M, Y H, Q, U, V, W L, S, T
Air Dolomiti / EN C, J D, P, Z B, M, Y H, Q, S, T, U, V, W K, L
All Nippon Airways / NH A, F C, J D, P, Z B, E, Y H, M, Q, S, U, V, W
Austrian Airlines / OS C, J D, P, Z E, G, N B, M, Y H, Q, S, T, U, V, W K, L
Brussels Airlines / SN C, J D, P, Z E, G, N B, M, Y H, Q, S, T, U, V, W K, L
Eurowings / EW J D E, N B, I, Y H, M G, K, L, Q, S, T, W, X
Swiss International Air Lines / LX A, F C, J D, P, Z E, G, N B, M, Y H, Q, S, T, U, V, W K, L
United Airlines / UA C, J D, P, Z A, O, R B, M, Y H, Q, S, T, U, V, W K, L

* Jeśli rezerwujesz bilet w opcji ‘Business Upgrade Europe’ na rejs SWISS (Podwyższenie klasy podróży do klasy rezerwacyjnej J w Klasie Business), właściwą klasą rezerwacyjną, za którą liczone są punkty PartnerPlusBenefit, jest pierwotnie opłacona klasa rezerwacyjna w klasie ekonomicznej.
Powrót
 
3.2.4.  Inne opcje zbierania punktów PartnerPlusBenefit
Inne opcje zbierania punktów PartnerPlusBenefit wraz z warunkami tych opcji, podane zostaną oddzielnie w publikacjach o programie PartnerPlusBenefit. Specjalne krótkoterminowe oferty nie stwarzają jakichkolwiek podstaw do roszczenia dalszych uprawnień w stosunku do Lufthansy.
Powrót
 
3.2.5.  Wyłączenie prawa do gromadzenia punktów Benefit
Punkty PartnerPlusBenefit nie mogą zostać naliczane w przypadku podróży odbytych w następujących tanich klasach rezerwacyjnych i na następujących trasach:
Klasy rezerwacyjne wyłączone ze zbierania punktów Benefit No points collectable on routes
Lufthansa / LH I, O, R, X
Air Canada / AC F, I, N, R, X
Air China / CA I, K, N, O, P, X CN - CN
Air Dolomiti / EN A, E, F, G, I, N, O, R, X
All Nippon Airways / NH G, I, K, L, N, O, R, T, X
Austrian Airlines / OS A, F, I, O, R, X
Brussels Airlines / SN A, F, I, O, R, X
Eurowings / EW A, C, F, O, P, R, U, V, Z
Swiss International Air Lines / LX I, O, R, X
United Airlines / UA E, F, G, I, N, X US - US
Oprócz podróży w wyżej wymienionych klasach rezerwacyjnych, punkty PartnerPlusBenefit również nie będą przydzielane w przypadku rejsów, na które bilety zakupione zostały w specjalnej taryfie zniżkowej ( kody ID, IP, AD, GE, UD, DG, PEPs, itp.), a także w przypadku zastosowania specjalnych stawek, usług świadczonych jako nagrody, taryf dla dzieci i młodzieży, rejsów odbywanych nieodpłatnie, oraz podwyższenia klasy podróży i usług, za które Uczestnik otrzymuje korzyści w ramach innych programów promocyjnych lub motywacyjnych.
Powrót
 
3.2.6.  Rejestracja rejsów
3.2.6.1.  Automatyczna rejestracja za pomocą zapisanych na koncie danych karty kredytowej/płatniczej lub numeru klienta.
Punkty PartnerPlusBenefit zostaną automatycznie zarejestrowane na koncie programu, jeśli płatność za rejsy została dokonana kartą kredytową/płatniczą, której numer został zapisany na koncie w celu rejestracji podróży w programie PartnerPlusBenefit (stosownie do postanowień punktu 3.2.3). W przypadku linii All Nippon Airways zastosowanie ma wyłącznie karta Air Plus. Numery kart kredytowych / płatniczych są przechowywane i używane wyłącznie w celu rejestrowania lotów i naliczenia punktów Benefit.
Lufthansa przydzieli na konto PartnerPlusBenefit Uczestnika 400 punktów przy pierwszej rejestracji danych karty kredytowej w programie. Za kolejne rejestracje kart kredytowych nie będą przyznawane dalsze premie. Automatyczna rejestracja rejsów linii Lufthansa, Austrian Airlines, Brussels Airlines oraz Swiss jest również możliwa, jeśli do rezerwacji wpisany zostanie numer klienta. Numer ten można uzyskać pod zakładką "Konto/ Numer klienta".
Uczestnik programu PartnerPlusBenefit musi wpisać wszystkie dane karty kredytowej w zakładce "Konto/ Karta kredytowa/ wprowadzenie kart kredytowych", zaś w przypadku zmiany numeru karty kredytowej, należy wpis uaktualnić. Jeśli poszczególne numery kart kredytowych nie są już wykorzystywane przy płatnościach za rejsy w ramach programu PartnerPlusBenefit, te nieaktualne numery mogą zostać wykasowane z systemu PartnerPlusBenefit jedynie na koniec miesiąca. Jeśli numer karty kredytowej wykasowany jest z systemu PartnerPlusBenefit w trakcie miesiąca, wszystkie punkty Benefit przyznane za rejsy odbyte i opłacone tą kartą, zostaną dopisane na konto programu do ostatniego dnia tego miesiąca.
Numer karty kredytowej może zostać zarejestrowany w programie PartnerPlusBenefit w okresie 12 miesięcy od daty odbytego rejsu. Liczba punktów za daną trasę przyznawana jest zgodnie z zestawieniem zgromadzonych punktów (patrz punkt 3.2.3.), stosowanym każdorazowo w dniu danego rejsu. Punkty PartnerPlusBenefit będą doliczane do konta Uczestnika po upływie ok. 10-12 tygodni od daty odbycia rejsu, pod warunkiem, że w programie zarejestrowano dane karty kredytowej. Jeśli dany bilet wystawiony został przez linię lotniczą nie będącą partnerem w programie PartnerPlusBenefit, wówczas zawarty w bilecie odcinek partnerskich linii lotniczych musi zostać wpisany pod zakładką "Konto/ Rejestracja biletów". Bezwzględnym warunkiem uzyskania punktów jest dokonanie rejestracji w programie PartnerPlusBenefit przed datą odbycia rejsu.
Powrót
 
3.2.6.2.  Automatycznia rejestracja punktów PartnerPlusBenefit w przypadku rezerwacji po zalogowaniu na www.partnerplusbenefit.pl

Bilety zarezerwowane po zalogowaniu na stronie programu www.partnerplusbenefit.pl zostaną automatycznie uwzględnione na koncie PartnerPlusBenefit. Punkty zostaną naliczone automatycznie, zgodnie z warunkami programu po upływie około 10-12 tygodni od daty przelotu. Na potwierdzeniu rezerwacji zostanie przedstawiona informacja o pomyślnym uwzględnieniu danego biletu w automatycznej rejestracji.
Powrót
 
3.2.6.3.  Ręczna rejestracja poprzez wpisanie numeru biletu
Jeśli w systemie PartnerPlusBenefit nie zostały zarejestrowane dane żadnej karty kredytowej, numer klienta ani nie skorzystano z rezerwacji po zalogowaniu na www.partnerplusbenefit.pl, wówczas aby zarejestrować odbyty rejs należy ręcznie wpisać numer biletu na koncie PartnerPlusBenefit, pod zakładką "Konto/ Rejestracja biletów". Ręczne wpisanie biletów umożliwia zliczanie punktów za przeloty wszystkich linii partnerskich, z uwzględnieniem All Nippon Airways, której punkty są rozliczane wyłącznie poprzez manualne wpisanie biletu lub rejestrację karty Air Plus. Uczestnik może dokonać tego wpisu w dowolnym czasie w okresie 12 miesięcy od daty odbycia rejsu, zapisując numer(y) biletu pod zakładką "Dodaj bilet". Liczba punktów PartnerPlusBenefit za daną trasę przyznawana jest zgodnie z zestawieniem zgromadzonych punktów (patrz punkt 3.2.3.), stosowanym każdorazowo w dniu danego rejsu. Punkty PartnerPlusBenefit będą doliczane do konta Uczestnika na ogół po upływie ok. 10-12 tygodni od dnia dokonania ręcznej rejestracji na stronie internetowej programu. Bezwzględnym warunkiem uzyskania punktów jest dokonanie rejestracji w programie PartnerPlusBenefit przed datą odbycia rejsu.
Powrót
 
3.3.  Konto PartnerPlusBenefit
Naliczane punkty PartnerPlusBenefit widoczne są na koncie Uczestnika. Lufthansa poinformuje Uczestnika e-mailem o przyznaniu punktów. Reklamacje dotyczące aktualnego stanu konta muszą zostać złożone w okresie pięciu tygodni od otrzymania danego e-maila. Po upływie tego czasu wykazany stan konta uważany będzie za zaakceptowany przez Uczestnika. Zostanie to szczególnie podkreślone w e-mailu informującym o uaktualnieniu konta PartnerPlusBenefit.
Aktualny stan konta PartnerPlusBenefit sprawdzać można na stronie internetowej www.partnerplusbenefit.pl, podając nazwę użytkownika i hasło. Jeśli Uczestnik nie sprawdza stanu swojego konta, po upływie trzech miesięcy otrzyma e-mail z przypomnieniem.
Powrót
 
3.4.  Wymiana punktów PartnerPlusBenefit
3.4.1.  Postanowienia ogólne
Punkty PartnerPlusBenefit można wymieniać na nagrody pod warunkiem uzyskania odpowiedniej ich liczby na koncie PartnerPlusBenefit, zgodnie z poniższymi postanowieniami. Nagrody te będą rozliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.
Dostępność nagród może być różna w zależności od dnia, pory roku i trasy. W niektórych okresach poszczególne nagrody mogą być niedostępne. Nagrody oferowane w danym czasie, jak również szczególne warunki ich przyznawania podane są w spisie odnośnych nagród, zamieszczonym na www.partnerplusbenefit.pl pod zakładką “Konto/ Wydawaj punkty”. Nagrody nie mogą być łączone z określonymi usługami świadczonymi po obniżonych cenach (stosownie do punktu 3.2.5).
Uczestnik może sam otrzymać nagrodę lub też może, wedle swego uznania, przyznać ją dowolnemu, zatrudnionemu przez siebie pracownikowi. Lufthansa dopuszcza również możliwość dokonania wymiany punktów na nagrody w niektórych wskazanych partnerskich liniach lotniczych i partnerskich firmach. Lufthansa nie ma żadnego bezpośredniego wpływu na te firmy i z tego względu nie ponosi odpowiedzialności za pełną dostępność usług, takich jak rejsy lotnicze, i właściwą realizację umowy w przypadkach, gdy punkty Benefit wymieniane są na nagrody w firmach partnerskich. W przypadkach takich zastosowanie mają ogólne zasady i warunki handlowe danej firmy partnerskiej.
Powrót
 
3.4.2.  Wymiana punktów PartnerPlusBenefit w celach związanych z działalnością
Nagrody otrzymane w zamian za punkty PartnerPlusBenefit, muszą być wykorzystane wyłącznie w związku z działalnością prowadzoną przez dany podmiot. Oznacza to, że Uczestnik może wymienić punkty na nagrody wyłącznie, gdy nagrody te wykorzystane są przez następujące podmioty:
Przez sam podmiot uprawniony na mocy punktu 2.1.1. lub przez swojego zatrudnionego pracownika, przy realizacji działalności gospodarczej/handlowej Uczestnika;
Przez sam podmiot uprawniony na mocy punktu 2.1.2. lub przez zatrudnionego przez siebie pracownika, przy realizacji działalności Uczestnika w zakresie wykonywanego wolnego zawodu;
Przez sam podmiot uprawniony na mocy punktu 2.1.3. lub przez zatrudnionego przez siebie pracownika przy realizacji celów działalności Uczestnika.
Powrót
 
3.4.3.  Bilety-nagrody w PartnerPlusBenefit
Punkty PartnerPlusBenefit mogą zostać wykorzystane do uzyskania bezpłatnych biletów lotniczych Lufthansy i partnerskich linii lotniczych, wymienionych na stronie www.partnerplusbenefit.pl pod zakładką "Konto/ Wydawaj punkty”, na trasy europejskie i międzykontynentalne, w miarę wolnych miejsc ("Bilety-nagrody"). Punkty pobierane są oddzielnie z każdy odcinek trasy. Za powrotny bilet-nagrodę pobiera się podwójną liczbę punktów.
Bilety-nagrody PartnerPlusBenefit na Lufthansę i partnerskie linie lotnicze mogą być rezerwowane w następujących klasach rezerwacyjnych:
Klasa rezerwacyjna
Klasa pierwsza
Klasa rezerwacyjna
Klasa biznes
Klasa rezerwacyjna
Klasa Premium Economy Class
Klasa rezerwacyjna
Klasa ekonomiczna
Lufthansa / LH O I R X
Air Canada / AC I X
Air China / CA O I X
Air Dolomiti / EN I X
All Nippon Airways / NH O I X
Austrian Airlines / OS I R X
Brussels Airlines / SN I R X
Eurowings / EW P U
Swiss International Air Lines / LX O I R X
United Airlines / UA I X
Bilety-nagrody można zamawiać - zależnie od ich dostępności - jedynie na regularne rejsy obsługiwane przez Organizatora i partnerskie linie lotnicze. Odpowiednia liczba punktów pobrana zostanie z konta Uczestnika w momencie dokonywania rezerwacji biletu-nagrody. Rezerwacji w przypadku Austrian Airlines, Swiss oraz Lufthansy należy dokonać najpóźniej na 1 dzień roboczy przed wylotem, pozostałe linie partnerskie na 3 dni robocze przed wylotem. Bilet-nagrodę można rezerwować z wyprzedzeniem 6 miesięcy. Bilet musi zostać wykupiony w ciągu 7 dni od momentu założenia rezerwacji lecz nie później niż na 1 dzień przed wylotem w przypadku Austrian Airlines, Swiss oraz Lufthansy, a w przypadku pozostałych linii partnerskich na 3 dni robocze przed wylotem. Rezerwacja może być dokonana jedynie w godzinach pracy Centrum Obsługi Programu, tzn. w dni robocze w godzinach od 9:00 do 17:00. Pierwsza zmiana rezerwacji jest możliwa bezpłatnie, natomiast następna - za dodatkową opłatą 50 EUR, w zależności od dostępności miejsc i szczególnych warunków jakie mogą mieć zastosowanie w przypadku danych rejsów. Zmiana rezerwacji musi być dokonana w godzinach pracy Centrum Obsługi Programu. Zmiana trasy w bilecie nie jest możliwa. Zwrot biletu-nagrody możliwy jest za opłatą 50 EUR lub równowartości w punktach. W stosunku do biletu-nagrody zastosowanie mają ogólne warunki przewozu poszczególnych przewoźników powietrznych obsługujących dany rejs. Nagrodę w postaci biletu można zamówić tylko na rejsy własne przewoźników, biorących udział w programie. Rejsy code-share są wyłączone. Koszt zwrotu lub zmiany biletu-nagrody na trasach krajowych w Niemczech wynosi 1500 punktów lub 47 euro. Na pozostałych trasach koszt zwrotu lub zmiany biletu-nagrody wynosi 1600 punktów lub 50 euro.
Powrót
 
3.4.4.  Podwyższenie klasy podróży
Punkty Benefit zgromadzone w Programie mogą być również wykorzystane do podwyższenia klasy podróży na trasach europejskich z Klasy Ekonomicznej do Klasy Biznes oraz na trasach międzykontynentalnych z Klasy Ekonomicznej do Klasy Biznes, z Klasy Ekonomicznej do Klasy Ekonomicznej Premium, z Klasy Ekonomicznej Premium do Klasy Biznes lub z klasy Biznes do Klasy Pierwszej, na rejsach Lufthansy oraz rejsach partnerskich linii lotniczych PartnerPlusBenefit, jak określono w punkcie "Wykorzystaj swoje punkty Benefit". Podwyższenie klasy podróży na rejsach krajowych możliwe jest jedynie w przypadku, gdy rejs krajowy jest łączony z rejsem międzykontynentalnym i podwyższenie klasy dotyczy również odcinka międzykontynentalnego. Podwyższenie klasy podróży - w miarę dostępności miejsc - w zamian za punkty Benefit możliwe jest jedynie za pośrednictwem Centrum Obsługi Programu w godzinach jego otwarcia. Rezerwacji w przypadku Austrian Airlines, Swiss oraz Lufthansy należy dokonać na minimum 1 dzień roboczy przed wylotem, United Airlines - na minimum 5 dni roboczych przed wylotem, pozostałe linie partnerskie na minimum 3 dni robocze przed wylotem. Nagrody w formie podwyższenia klasy podróży można rezerwować z wyprzedzeniem 6 miesięcy. Warunkiem zamówienia podwyższenia klasy podróży jest wykupienie potwierdzonego biletu w Polsce. W przypadku anulowania podwyższenia klasy podróży, punkty Benefit nie będą zwracane na konto, zaś Organizator i partnerskie linie lotnicze nie gwarantują dostępności miejsc w pierwotnie rezerwowanej klasie podróży.
Nagroda w postaci podwyższenia klasy podróży możliwa jest wyłącznie w stosunku do biletów wystawionych w Polsce w Klasie Ekonomicznej, Klasie Ekonomicznej Premium lub Klasie Biznes, które uprawniają do zdobywania punktów Benefit w Programie, za wyjątkiem klasy P, Z, K, L oraz T dla których podwyższenie klasy podróży nie jest możliwe oraz za wyjątkiem rejsów All Nippon Airways, dla których podwyższenie klasy ekonomicznej do klasy Biznes możliwe jest wyłącznie dla klas Y, E, B, M. Podwyższenie klasy podróży w zamian za zgromadzone punkty Benefit obejmuje wyłącznie jeden odcinek podróży. W przypadku podwyższenia klasy podróży na rejs powrotny, z konta pobierana jest podwójna liczba punktów Benefit. Oryginalny bilet, którego ma dotyczyć podwyższenie, musi być wystawiony przed złożeniem prośby o podwyższenie klasy podróży, a ponadto, wszystkie odcinki przelotu muszą być potwierdzone. Z chwilą złożenia prośby o podwyższenie klasy podróży, z konta uczestnika pobrana zostanie odpowiednia liczba punktów Benefit. Po podwyższeniu klasy podróży do Klasy Ekonomicznej Premium, Biznes lub Pierwszej, będą miały zastosowanie zasady dotyczące podwyższonej klasy w zakresie bagażu, limitu czasowego odprawy, korzystania z poczekalni. Nagrodę w postaci podwyższenia klasy podróży można zamówić tylko na rejsy własne przewoźników, biorących udział w programie. Rejsy code-share są wyłączone.
Powrót
 
3.4.5.  Nagrody w postaci podwyższenia klasy podróży mogą być zamawiane jedynie w przypadku następujących partnerów lotniczych i klas rezerwacyjnych:
Klasa rezerwacyjna
Podwyższenie klasy podróży do
klasy pierwszej
Klasa rezerwacyjna
Podwyższenie klasy podróży do
klasy biznes
Podwyższenie klasy podróży do klasy ekonomicznej Premium
Lufthansa / LH O I R
Air Canada / AC I N
Air China / CA O I
Air Dolomiti / EN I
All Nippon Airways / NH O I
Austrian Airlines / OS I R
Brussels Airlines / SN I R
Swiss International Air Lines / LX A I R
United Airlines / UA I NR
Klasy rezerwacyjne podane w tabeli mogą być dostępne jedynie na niektórych trasach i w określonym czasie. Jeśli wyszczególnione klasy rezerwacyjne nie są dostępne na poszczególnych połączeniach lotniczych, nie będzie możliwości podwyższenia klasy rezerwacyjnej w ramach nagrody PartnerPlusBenefit
Powrót
 
3.4.6.  Lufthansa Worldshop
Punkty PartnerPlusBenefit można również wymienić na nagrody niepieniężne, zależnie od ich dostępności. Katalog nagród niepieniężnych znaleźć można na stronie www.partnerplusbenefit.pl w zakładce “Konto/ Wydawaj punkty/ Artykuły ze sklepu lotniczego Lufthansa WorldShop”.
Powrót
 
3.4.7.  Nadbagaż
Punkty PartnerPlusBenefit można również wymieniać na pokrycie kosztów nadbagażu. Nadbagaż z wykorzystaniem punktów należy zarezerwować przez Centrum Obsługi PartnerPlusBenefit, w godzinach pracy Centrum Obsługi, jednakże nie później niż cztery dni robocze przed wylotem. Nadbagaż można zamawiać na loty obsługiwane przez Lufthansę z numerem rejsu Lufthansy oraz na przeloty obsługiwane przez Austrian Airlines z numerem rejsu Austrian Airlines, przeloty obsługiwane przez SWISS z numerem rejsu SWISS oraz przeloty obsługiwane przez Brussels Airlines z numerem rejsu Brussels Airlines. Nadbagaż z wykorzystaniem punktów nie przysługuje w przypadku biletów w taryfie Light. Przewóz nadbagażu wymaga określonej liczby punktów za każdy segment przelotu. Wymagane jest posiadanie potwierdzonego przelotu. Listy oczekujących nie są dopuszczalne. W chwili rezerwacji nadbagażu, z konta zostanie odjęta odpowiednia liczba punktów.
Możliwe jest dokonanie nieodpłatnej zmiany lub anulacji nadbagażu z przynajmniej jednodniowym wyprzedzeniem w stosunku do przelotu, w czasie godzin pracy Centrum Obsługi Programu. Odjęte punkty zostaną w tym przypadku zwrócone na konto uczestnika PartnerPlusBenefit. W stosunku do zwróconych punktów ma zastosowanie ich pierwotna data ważności. Zwrot punktów nie jest możliwy w przypadku braku anulacji w przewidzianym terminie. Ponadto, do nadbagażu mają zastosowanie następujące postanowienia:
Maksymalna waga sztuki bagażu wynosi 32 kilogramy, natomiast maksymalne wymiary to: 158cm (szerokość, wysokość, głębokość). Szczegóły dostępne są w Centrum Obsługi Programu.

Powrót
 
3.4.8.  Wcześniejsza rezerwacja miejsca w samolocie
Punkty BenefitPoints można również wykorzystać do rezerwacji miejsca w ramach usługi "BenefitSeatReservation" w Klasie Ekonomicznej oraz Premium Economy na wszystkie przeloty obsługiwane przez Lufthansę z numerem rejsu Lufthansy oraz na przeloty obsługiwane przez Austrian Airlines z numerem rejsu Austrian Airlines, przeloty obsługiwane przez SWISS z numerem rejsu SWISS oraz przeloty obsługiwane przez Brussels Airlines z numerem rejsu Brussels Airlines - zależnie od wybranej taryfy / wybranej klasy rezerwacyjnej.

Wcześniejsza rezerwacja miejsca w samolocie ma zastosowanie tylko dla rezerwacji potwierdzonych (brak możliwości rezerwacji dla listy oczekujących). Okres rezerwacji - nie później niż 5 dni roboczych przed wylotem (w dniach i godzinach otwarcia Centrum Obsługi Klienta programu PartnerPlusBenefit - od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 17.00).

Wcześniejsza rezerwacja miejsca w samolocie dotyczy rezerwacji miejsc standardowych (np. okno / przejście) lub miejsc z większą przestrzenią na nogi. Należy pamiętać, że potwierdzona rezerwacja miejsca nie daje możliwości roszczeń prawnych do konkretnego miejsca, a jedynie określa wybraną kategorię, np. okno / przejście lub miejsce z większą przestrzenią na nogi.

Miejsca z większą przestrzenią na nogi oferują co najmniej 10 cm (4 '') dodatkowej przestrzeni na nogi. Część z tych miejsc znajduje się w rzędach przy wyjściach ewakuacyjnych, dla których obowiązują specjalne warunki:
• Osoba ma powyżej 16 roku życia.
• Jest w stanie wykonywać niezbędne czynności bez pomocy personelu pokładowego, rodzica lub innego krewnego.
• Jest w stanie przeczytać i zrozumieć instrukcje i stosować się do poleceń załogi w przypadku zagrożenia.
• Nie podróżuje z kimś, kto będzie zależny od pomocy w nagłych wypadkach.
• Nie ma żadnych uwarunkowań, które mogłyby ograniczyć zdolność do wykonywania tych obowiązków lub doprowadzić do doznania jakiegokolwiek uszczerbku na zdrowiu czy szkody przy wykonywaniu tych obowiązków.
• Osoba posługuje się sprawnie językiem niemieckim lub angielskim.
• Nie podróżuje ze zwierzęciem w kabinie.

Ze względów bezpieczeństwa Lufthansa lub partnerska linia lotnicza ma prawo przed odlotem przydzielić inne miejsce pasażerom, którzy nie spełniają tych wymagań.

Jeśli po wykupieniu za punkty Benefit wcześniejszej rezerwacji miejsca w samolocie, pasażer chce zmienić swoją rezerwację, należy zwrócić się do Centrum Obsługi PartnerPlusBenefit, które automatycznie spróbuje zarezerwować analogiczne miejsce na nowym rejsie. Punkty Benefit nie podlegają zwrotowi w przypadku braku wolnych miejsc lub miejsc analogicznych na nowym rejsie.

W razie rezygnacji z podróży, należy skontaktować się z Centrum Obsługi PartnerPlusBenefit w sprawie zwrotu wykorzystanych punktów bonusowych Benefit, zgodnie ze standardowymi warunkami stosowanymi w tych przypadkach.

Wykorzystane punkty Benefit podlegają zwrotowi w poniższych przypadkach:
• Zmiana w rozkładzie rejsów wprowadzona przez Lufthansę lub partnerską linię lotniczą, na przykład zmiana typu samolotu, z powodu której pasażerowi nie może być zaproponowany odpowiedni rodzaj miejsca na nowym locie.
• Odwołanie lotu oznaczające przebukowanie pasażera na inny lot, na którym nie jest dostępny odpowiedni rodzaj miejsca.
Punkty Benefit, które zostały już pobrane zostaną ponownie zaksięgowane na rachunku Uczestnika programu. Pierwotny termin ważności punktów, zgodnie z punktem 3.5, zostanie przywrócony.

Punkty Benefit wykorzystane na opłacenie wcześniejszej rezerwacji miejsca nie mogą być zwrócone, jeżeli:
• Pasażer anulował lot, a posiadany bilet jest bezzwrotny.
• Pasażer zostanie przez Lufthansę lub partnerską linię lotniczą przeniesiony do wyższej klasy podróży (upgrade) ze względów operacyjnych lub jako gest dobrej woli.
• Pasażer sam zmieni swoje miejsce, a nowe miejsce jest tańsze niż oryginalnie zarezerwowane lub bezpłatne.
• Pasażer nie spełnia wyżej wymienionych warunków, niezbędnych do skorzystania z miejsca w rzędzie przy wyjściach ewakuacyjnych.
• Pasażer zmieni swoją rezerwację, ale na nowym locie nie są już dostępne odpowiednie typy miejsc, rezerwacja miejsc na nowym locie jest bezpłatna lub ten lot nie jest obsługiwany przez Lufthansę lub partnerską linię lotniczą.
• W ramach zmiany lotu przez Pasażera nastąpiła również zmiana trasy.
Powrót
 
3.4.9.  FlyNet® Voucher
Punkty PartnerPlusBenefit można również wymienić na usługę dostępu do bezprzewodowego Internetu FlyNet® Voucher, do którego stosuje się warunki T-Mobile Hotspot GmbH, dostępne do pobrania na www.partnerplusbenefit.pl w zakładce konto/ wydawaj punkty.
Powrót
 
3.4.10.  Inne nagrody
Inne nagrody, warunki ich otrzymania oraz inne sposoby wykorzystania punktów PartnerPlusBenefit podane zostaną odrębnie w publikacjach o programie PartnerPlusBenefit.
Powrót
 
3.4.11.  Zamawianie nagród
Nagrody zamawiane są w Centrum Obsługi Programu PartnerPlusBenefit Lufthansy (patrz punkt 7), przez Uczestnika lub w jego imieniu, z podaniem nazwy użytkownika PartnerPlusBenefit i numeru PIN. Uczestnicy zamawiają nagrody u Organizatora. Bilet-nagroda, podwyższenie klasy podróży i nagrody w postaci artykułów ze sklepu WorldShop mogą być zamawiane faksem lub e-mailem w Centrum Obsługi Programu (w zależności od dostępności nagrody oraz szczególnych warunków, które mogą mieć zastosowanie w stosunku do określonej nagrody). Informacje o sposobie zamawiania innych nagród znaleźć można na stronie internetowej programu. Nagrody rezerwować można najwcześniej z 365-dniowym wyprzedzeniem.
Powrót
 
3.4.12.  Potwierdzenie przyznania nagrody
W przypadku, gdy dana nagroda jest dostępna, zamówienie zostanie potwierdzone powiadomieniem wysłanym na adres skrzynki mailowej konta PartnerPlusBenefit Uczestnika znajdującej się na stronie www.partnerplusbenefit.pl oraz odrębnym e-mailem. W swoim własnym interesie Uczestnicy powinni bezzwłocznie sprawdzić, czy nagroda określona w przesłanym potwierdzeniu odpowiada złożonym przez nich zamówieniom. Wydruk potwierdzający przyznanie nagrody stanowi potwierdzenie rezerwacji i - tam gdzie będzie to wymagane - musi być przedstawiony przy odbiorze nagrody (np. przy odlocie w oparciu o bilet-nagrodę). Z chwilą wysłania potwierdzenia przyznania nagrody, z konta Uczestnika pobrana zostaje odpowiednia liczba punktów.
Bilety wystawiane są wyłącznie w postaci biletów elektronicznych etix®. Dokumenty przyznania rejsu-nagrody zachowują ważność przez okres 12 miesięcy od daty wystawienia. Okres ważności dokumentów przyznania innych nagród podany jest w odnośnych publikacjach o programie PartnerPlusBenefit. Wystawione dokumenty przyznania nagrody nie mogą być przeniesione na osoby trzecie.
Powrót
 
3.5.  Wygaśnięcie punktów PartnerPlusBenefit
Punkty PartnerPlusBenefit zachowują ważność przez okres 36 miesięcy od dnia ich zarejestrowania na koncie PartnerPlusBenefit. Po upływie tego terminu ważność punktów wygasa. Data i liczba punktów, których ważność wygasa w okresie najbliższych trzech miesięcy, jest oddzielnie podana w zestawieniu stanu konta PartnerPlusBenefit Uczestnika na stronach internetowych programu. Uczestnicy są sami odpowiedzialni za sprawdzanie liczby punktów PartnerPlusBenefit i terminu wygaśnięcia ich ważności. Dodatkowo Lufthansa dobrowolnie poinformuje Uczestnika e-mailem o zbliżającym się terminie wygaśnięcia ważności punktów PartnerPlusBenefit w okresie najbliższych trzech miesięcy oraz o liczbie tych punktów.
Powrót
 
3.6.  Przenoszenie punktów PartnerPlusBenefit
Punkty bonusowe lub bonifikaty z innych programów nie mogą być zamienione ani łączone z punktami PartnerPlusBenefit. Konto PartnerPlusBenefit i stan posiadanych środków na tym koncie nie mogą być przenoszone na osoby trzecie. Jeśli Uczestnik określony w punkcie 2.1 jest już Uczestnikiem programu motywacyjnego PartnerPlusBenefit, Star Alliance Company Plus lub Swiss PartnerPlusBenefit poza terytorium Polski ("program zagraniczny"), nie może on domagać się aby punkty uzyskane lub przyznane w ramach tych programów zagranicznych zostały mu przeniesione do polskiego programu motywacyjnego PartnerPlusBenefit. Nie mniej jednak, na wniosek Uczestnika, Lufthansa może wyrazić zgodę na takie przeniesienie. W przypadku przenoszenia salda konta z programu zagranicznego do polskiego programu motywacyjnego PartnerPlusBenefit, przeniesiona zostanie dokładnie liczba zgromadzonych na koncie punktów. Wykorzystanie punktów PartnerPlusBenefit podlega stosownym przepisom i rozliczeniom punktów obowiązującym w polskim programie PartnerPlusBenefit.
Powrót
 

4.  Nadużycia i działania niezgodne z prawem
4.1.  Nadużycia i działania niezgodne z prawem oraz ich konsekwencje
Kto rejestruje się w programie PartnerPlusBenefit lub zdobywa punkty lub je wykorzystuje nie będąc podmiotem uprawnionym do uczestnictwa w tym programie (patrz punkt 2.2), uznany zostanie za winnego nadużyć i działań niezgodnych z prawem. To samo tyczy się również każdego, kto wykorzystuje punkty PartnerPlusBenefit zarejestrowane na koncie PartnerPlusBenefit, a które uzyskane zostały niezgodnie z postanowieniami punktu 3 niniejszego Regulaminu. Jeśli nagrody zamawiane są przez osoby inne te, które są uprawnione stosownie do przepisów punktu 3.4.9 i/lub jeśli nagrody nie są wykorzystywane do celów działalności gospodarczej/handlowej Uczestnika (w odniesieniu do uprawnionych podmiotów określonych w punkcie 2.1.1), w związku z działalnością wykonywaną w ramach wolnego zawodu (w odniesieniu do uprawnionych podmiotów określonych w punkcie 2.1.2) lub też do spełnienia celów działalności (w odniesieniu do uprawnionych podmiotów określonych w punkcie 2.1.3) (patrz punkt 3.4.2), będzie to stanowić nadużycie i działanie niezgodne z prawem. Jakakolwiek forma sprzedaży lub wymiany przyznanych nagród, wystawiania ich na aukcjach lub przekazywania ich osobom trzecim, jest zabroniona, chyba że Lufthansa wyraziła na to jednoznaczną zgodę stosownie do postanowień punktu 3.4.1. Podobnie, działania mające na celu nabycie lub sprzedaż punktów PartnerPlusBenefit lub nagród, jak również udostępnianie nagród lub dokumentów przyznania nagród, bez uzyskania wcześniejszego upoważnienia Lufthansa, są zabronione. Wszelkie opisane tu przypadki określane będą wspólnie jako "nadużycia i działania niezgodne z prawem".
W przypadku działania niezgodnego z prawem, za które Uczestnik ponosi odpowiedzialność, Lufthansa lub uprawnione przez Lufthansę strony trzecie zastrzegają sobie, z jednej strony, prawo do wstrzymania przekazania lub odebrania nagrody lub do odmowy wydania nagrody, zaś z drugiej strony, do potrącenia z konta PartnerPlusBenefit bezprawnie uzyskanych punktów. Nie ma to wpływu na postanowienia punktu 5 i, podobnie, nie będzie to miało wpływu na prawo do wnoszenia dalszych roszczeń przeciwko Uczestnikowi, w tym roszczeń o odszkodowanie.
Powrót
 
4.2.  Wysokość odszkodowania
W odniesieniu do biletów-nagród PartnerPlusBenefit, wysokość odszkodowania będzie nie mniejsza niż kwota pełnej stawki lub taryfy publikowanej dla danej trasy (Publikowana Taryfa IATA), zaś w przypadku przyznania punktów PartnerPlusBenefit w postaci wpłaty pieniężnej, roszczeniu podlegać będzie zwrot całkowitej wpłaconej kwoty przeliczonej na PLN. Uczestnikowi przysługuje prawo do wykazania straty w niższej wysokości lub też braku wystąpienia jakiejkolwiek straty.
Powrót
 

5.  Zakończenie uczestnictwa
5.1.  Zakończenie, zablokowanie lub wykluczenie z uczestnictwa
Uczestnik może w dowolnym czasie rozwiązać umowę udziału w programie, z datą wejścia w życie na koniec miesiąca (w ostatnim dniu bieżącego miesiąca), zgodnie z postanowieniami punktu 2.5, bez konieczności stosowania okresu wypowiedzenia. Nie wpływa to na prawo do zakończenia umowy z uzasadnionych powodów ze skutkiem natychmiastowym. Zakończenie umowy przez Lufthansę możliwe jest jedynie za dwutygodnionym okresem wymówienia, z datą wejścia w życie na koniec miesiąca (w ostatnim dniu bieżącego miesiąca), chyba, że rozwiązanie umowy następuje z uzasadnionych powodów bez okresu wypowiedzenia. Lufthansa może rozwiązać umowę uczestnictwa za skutkiem natychmiastowym oraz wykluczyć Uczestnika z programu z uzasadnionych powodów ze skutkiem na przyszłość.
Uzasadniony powód musi zostać podany w szczególności w przypadku, gdy Uczestnik dopuścił się poważnego naruszenia niniejszego Regulaminu, Ogólnych Warunków Przewozu stosowanych przez Lufthansę lub firmę partnerską w programie PartnerPlusBenefit, lub też jakichkolwiek innych przepisów określonych w dokumentach programu lub publikacjach o programie PartnerPlusBenefit. To samo stosuje się również do przypadków nadużyć i działań niezgodnych z prawem, stosownie do punktu 4, jak również w przypadku poważnego wprowadzenia w błąd, szykanowania lub zachowania krzywdzącego pracowników lub pasażerów Lufthansy albo firmy partnerskiej. To samo stosuje się również w przypadku nieprzestrzegania poleceń wydawanych przez personel, szczególnie na pokładzie samolotu i w poczekalniach. Niniejsze pozostaje bez wpływu na dalsze roszczenia (w tym między innymi, roszczenia o odszkodowanie). W wymienionych tu przypadkach Lufthansa będzie miała również prawo do zablokowania konta Uczestnika, co będzie mogło być również stosowane w przypadkach, gdy istnieją obiektywne przyczyny, by podejrzewać poważne naruszenie przepisów. W przypadku takim konto zostanie zablokowane na okres pozwalający na właściwe zbadanie okoliczności. Uczestnik nie ma prawa do wnoszenia jakichkolwiek roszczeń z tytułu zablokowania konta. W przypadku wypowiedzenia Uczestnikowi udziału w programie przez Lufthansę, ponowne uczestnictwo w programie PartnerPlusBenefit nie będzie możliwe. Niniejsze Warunki Uczestnictwa będą nadal obowiązywać w okresie wypowiedzenia do chwili rozwiązania umowy.
Powrót
 
5.2.  Ważność punktów Benefit w przypadku zakończenia uczestnictwa w programie
W przypadku zwykłego zakończenia uczestnictwa w programie przez Uczestnika lub Lufthansę, punkty PartnerPlusBenefit zachowują ważność przez okres sześciu miesięcy od dnia przyjęcia wypowiedzenia, chyba że ich ważność wygasa wcześniej stosownie do postanowień punktu 2.5. W przypadku wypowiedzenia uczestnictwa w programie przez Lufthansę z uzasadnionych powodów ze skutkiem natychmiastowym stosownie do punktu 5.1, punkty PartnerPlusBenefit tracą ważność z chwilą otrzymania wypowiedzenia przez Uczestnika.
Powrót
 
5.3.  Zakończenie programu
Motywacyjny program Lufthansy PartnerPlusBenefit jest usługą świadczoną dobrowolnie przez Lufthansę. Uczestnicy nie mogą wywodzić prawa ponownego przyjęcia do programu Lufthansy PartnerPlusBenefit z tytułu długości trwania swojego poprzedniego uczestnictwa.
Lufthansa zastrzega sobie prawo do zakończenia w dowolnym czasie programu PartnerPlusBenefit lub też do dowolnego zastąpienia go innym programem, za wcześniejszym powiadomieniem uczestników, umieszczonym na stronach internetowych programu Lufthansy PartnerPlusBenefit. Z zastrzeżeniem szczególnych postanowień określonych w programie zastępującym PartnerPlusBenefit, obydwa powyższe przypadki stanowią zakończenie uczestnictwa przez Lufthansę.
Powrót
 

6.  Postanowienia różne
6.1.  Podatki, opłaty i dopłaty
Wszystkie podatki, opłaty i dopłaty (np. opłaty bezpieczeństwa, opłaty lotniskowe), koszty administracyjne i inne należności związane z przyznaniem lub korzystaniem z nagród (np. z biletów-nagród PartnerPlusBenefit) będą ponoszone przez Uczestnika. Uczestnik niniejszym wyraża zgodę na obciążenie zarejestrowanej przez niego w programie karty płatniczej tymi podatkami i opłatami, o ile będzie to możliwe lub dopuszczalne. Podatki i opłaty dotyczące przelotów miedzynarodowych operowanych i oznaczonych marketingowo jako rejsy Lufthansy, Austrian Airlines, SWISS, Brussels Airlines i Eurowings mogą też zostać opłacone przez Uczestnika posiadanymi punktami PartnerPlusBenefit. Na przelotach krajowych wewnątrz Niemiec, Austrii i Szwajcarii podatki i opłaty nie mogą być uregulowane za pomocą punktów PartnerPlusBenefit. Wymagana ilość punktów PartnerPlusBenefit zostanie obliczona przez Centrum Obsługi Programu PartnerPlusBenefit na podstawie ustalonej wartości punktowej i wybranej trasy przelotu, indywidualnie dla każdego lotu. W przypadku (częściowego) zwrotu biletu, odpowiednie podatki i opłaty będą również zwracane w tej samej formie, w której zostały uregulowane, tzn. odpowiednia ilość punktów PartnerPlusBenefit zostanie ponownie zapisana na rachunku Uczestnika.
Powrót
 
6.2.  Odpowiedzialność
Odpowiedzialność Lufthansa, podmiotów działąjących w jej imieniu lub w porozumieniu z Lufthansa, z tytułu szkód na mieniu ograniczona jest do przypadków winy umyślnej i rażącego niedbalstwa po stronie Lufthansy. W pozostałym zakresie szkód na mieniu Lufthansa odpowiada wyłącznie za straty wynikające z naruszenia istotnych postanowień umownych. Odpowiedzialność ograniczona jest do strat zwykle przypisywanych jako skutek takich zaniedbań w wysokości przewidywalnych, zazwyczaj występujących strat. Powyższe ograniczenie odpowiedzialności nie dotyczy odpowiedzialności z tytułu wad produktu. Postanowienia istotne określa się jako zobowiązania, które muszą zostać zaspokojone w pierwszej kolejności w celu realizacji celu umowy.
Powrót
 
6.3.  Ochrona danych
Dane osobowe oraz dane podmiotów uczestniczących w programie PartnerPlusBenefit będą rejestrowane i przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych oraz będą wykorzystywane jedynie w celach związanych z prowadzeniem programu PartnerPlusBenefit. Tam gdzie będzie tego wymagać zakończenie lub realizacja umów i usług świadczonych przez Lufthansę, dane Uczestnika i/lub jego pracowników mogą być przekazywane dostawcom usług i/lub innym stronom trzecim.
Uczestnik gwarantuje, że spełnione są wszystkie wymogi ochrony danych przewidziane przez prawo, dotyczące przetwarzania danych osobowych pracowników w celu udziału w PartnerPlusBenefit, za pośrednictwem Lufthansy. Uczestnik gwarantuje również, że jego pracownicy zostali poinformowani o tych warunkach, w zakresie, w jakim wyrażają zgodę na zbieranie, przetwarzanie i przekazywanie swoich danych osobowych w celu rezerwacji i realizacji nagród w programie PartnerPlusBenefit przez Partnerów Programu.
Dalsze informacje zamieszczone zostały na stronie www.partnerplusbenefit.pl w części "Ochrona danych" w naszym oświadczeniu o ochronie danych.
Powrót
 
6.4.  Utrata nazwy użytkownika i hasła
Utrata nazwy użytkownika i hasła, a także ich ujawnienie osobom trzecim musi zostać bezzwłocznie zgłoszone do Centrum Obsługi Programu Lufthansy PartnerPlusBenefit (patrz punkt 7.).
Powrót
 
6.5.  Zmiany
Lufthansa ma prawo do wprowadzenia, w dowolnym czasie i bez podawania powodów, zmian do postanowień niniejszego Regulaminu Uczestnictwa, pod warunkiem, że poprawki te nie prowadzą do istotnych jego zmian jako całości. Istotne zmiany obejmują w szczególności zmiany w zakresie postanowień regulujących system zbierania i wymiany punktów PartnerPlusBenefit, jak również czasu trwania i zasad zakończenia umowy.
Ponadto Lufthansa uprawniona jest do modyfikowania lub uzupełniania niniejszego Regulaminu Uczestnictwa tam gdzie jest to konieczne, celem usunięcia trudności w realizacji programu PartnerPlusBenefit w związku z zaistnieniem pewnych luk powstałych po rejestracji Uczestnika. W szczególności może tak zdarzyć się w przypadku, gdy decyzją sądu jedno lub więcej postanowień niniejszego Regulaminu Uczestnictwa uznane zostanie za nieważne.
Zmieniony Regulamin przesłany zostanie Uczestnikowi e-mailem przynajmniej z sześciotygodniowym wyprzedzeniem przed datą ich wejścia w życie. Zmiany uznane zostaną za przyjęte, jeśli Uczestnik nie wyrazi swego sprzeciwu na piśmie. Sprzeciw taki złożyć należy w terminie sześciu tygodni od daty otrzymania zmienionego Regulaminu Uczestnictwa. Lufthansa powiadomi Uczestnika o przysługującym mu prawie do sprzeciwu jak również o obowiązującym sześciotygodniowym terminie jego złożenia, przy okazji powiadamiania Uczestnika o zmienionym Regulaminie. Jeśli Uczestnik skorzysta ze swego prawa do sprzeciwu, zmiany, które chce wprowadzić Lufthansa, będą uważane za odrzucone przez niego. W przypadku takim, warunki jego uczestnictwa w programie nie będą podlegać proponowanym zmianom. Nie ma to wpływu na możliwość realizacji prawa każdej ze stron do zakończenia uczestnictwa w programie stosownie do postanowień punktu 5.1.
Powrót
 
6.6.  Nieprzenoszalność praw
Prawa z tytułu uczestnictwa w programie na mocy niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem cesji lub przeniesienia na osoby trzecie.
Powrót
 
6.7.  Nadrzędne prawo, właściwość sądowa i obowiązująca wersja umowy
Prawa i obowiązki Stron wynikające z uczestnictwa w Programie podlegają prawu polskiemu, z wyłączeniem odesłań do prawa obcego. Wszelkie spory pomiędzy stronami będą rozstrzygane przez sąd polski właściwy dla polskiego oddziału Organizatora.
Obowiązująca dla stron jest wyłącznie polska wersja językowa Warunków Uczestnictwa (szczególnie w zakresie interpretacji prawnej poszczególnych postanowień niniejszych Warunków Uczestnictwa). Angielska wersja językowa załączona została jedynie w celach informacyjnych.
Polska wersja językowa niniejszych Warunków Uczestnictwa zamieszczona została na stronie www.partnerplusbenefit.pl.
Powrót
 
6.8.  Rozdzielność postanowień
Jeżeli którekolwiek z powyższych postanowień okaże się nieważne w całości lub części, nie wpłynie to na ważność pozostałych postanowień. Nieważne postanowienie zostanie w sposób zwyczajowy zastąpione, z mocą prawnie obowiązującą, postanowieniem, które, w miarę w największym stopniu, odzwierciedla handlowy cel i zamierzenie postanowienia nieważnego. To samo zastosuje się również w przypadku ewentualnych luk w Regulaminie.
Powrót
 

7.  Kontakt – Centrum Obsługi Programu PartnerPlusBenefit
Wszelkie zapytania, życzenia i uwagi związane z programem PartnerPlusBenefit kierować należy do Centrum Obsługi Programu PartnerPlusBenefit od poniedziałku do piątku, w godzinach od 09:00 do 17:00, na numer telefonu (0-22) 512 39 13, faks (0-22) 33 81 301 lub e-mail: partnerplusbenefit.pl@dlh.de
Powrót
 
Linie partnerskie

Partnerzy