Όροι και προϋποθέσεις

Για τη συμμετοχή σας στο PartnerPlusBenefit ισχύουν οι παρακάτω Όροι και προϋποθέσεις:
Όροι και προϋποθέσεις έντυπη έκδοση
23.03.2022
Εκδότης
German Lufthansa Corporation
Department Key Account Management Corporates
Πίσω στα περιεχόμενα

1.  Όροι συμμετοχής
Το εταιρικό πρόγραμμα ανταμοιβής PartnerPlusBenefit ανταμείβει την εμπιστοσύνη σας ως εταιρικό πελάτη. Σε όλες τις επαγγελματικές σας πτήσεις συλλέγετε πόντους Benefit που μπορείτε να εξαργυρώνετε στη συνέχεια με ελκυστικές παροχές ανταμοιβής. Αντισυμβαλλόμενος και εκδότης του PartnerPlusBenefit είναι η Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft ("Lufthansa"). H Lufthansa και οι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις PartnerPlusBenefit προσφέρουν πόντους Benefit στα Μέλη του εταιρικού προγράμματος PartnerPlusBenefit οι οποίοι μπορούν στη συνέχεια να εξαργυρώνονται με τις παροχές ανταμοιβής που προσδιορίζονται από τους παρόντες όρους συμμετοχής. Εάν συμμετέχετε και στο πρόγραμμα τακτικών επιβατών Miles & More μπορείτε ταυτοχρόνως να συλλέγετε στις πτήσεις σας και μίλια για το Miles & More.
Η συλλογή και εξαργύρωση των πόντων Benefit καθώς και η εν γένει εφαρμογή του προγράμματος PartnerPlusBenefit διέπονται από τους παρακάτω όρους. Για τις ειδικές ρυθμίσεις του PartnerPlusBenefit μπορείτε να ανατρέξετε στον ιστότοπο του www.partnerplusbenefit.com.
Το εταιρικό πρόγραμμα ανταμοιβής PartnerPlusBenefit αποτελεί οικειοθελή παροχή της Lufthansa.
Όροι και Προϋποθέσεις
 

2.  Συμμετοχή
2.1.  Δικαίωμα συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής στο εταιρικό πρόγραμμα ανταμοιβής PartnerPlusBenefit της Lufthansa έχουν:
2.1.1
Όλες οι εταιρείες δηλ φυσικά και νομικά πρόσωπα που έχουν δέσμευση μόνιμης εμπορικής δραστηριότητας και αγοράζουν εισιτήρια για την εμπορική τους δραστηριότητα.
2.1.2
Δικηγορικές και φοροτεχνικές εταιρείες, ιατρεία και λοιποί ελεύθεροι επαγγελματίες (π.χ. αρχιτέκτονες, σύμβουλοι επιχειρήσεων, μηχανικοί) εφόσον η επαγγελματική τους δραστηριότητα έχει χαρακτήρα ενεργό και μόνιμο και αγοράζουν αεροπορικά εισιτήρια που συνδέονται με την επαγγελματική τους δραστηριότητα.
2.1.3
Ενώσεις και σωματεία, εγγεγραμμένα στα αρμόδια μητρώα, με νομική και δικαιοπρακτική ικανότητα – συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, συνδέσμων, επιμελητηρίων, εκκλησιών και πολιτικών κομμάτων – εφόσον αγοράζουν αεροπορικά εισιτήρια για την επίτευξη των σκοπών τους, εκτός και αν αυτοί αντίκεινται στην παράγραφο 2.2..
Όλοι οι δικαιούχοι συμμετοχής στο πρόγραμμα θα αποκαλούνται εφεξής «Μέλη».
Όροι και Προϋποθέσεις
 
2.2.  Εξαιρέσεις από το δικαίωμα συμμετοχής
Από το εταιρικό πρόγραμμα ανταμοιβής PartnerPlusBenefit της Lufthansa εξαιρούνται:
2.2.1
Τα μέρη που ρητά αναφέρονται στην παράγραφο 2.1. εφόσον ενεργούν ως ιδιώτες, π.χ. για σκοπούς που δεν συνδέονται με την εμπορική τους δραστηριότητα ή το ελεύθερο επάγγελμά τους.
2.2.2
Τα μέρη που ρητά αναφέρονται στην παράγραφο 2.1. εφόσον συμμετέχουν ήδη σε άλλο εταιρικό πρόγραμμα προώθησης ή κινήτρων της Lufthansa, όπως το PartnerPlus Progress, ή τους έχει προσφερθεί η δυνατότητα συμμετοχής σε εταιρικό πρόγραμμα προώθησης ή κινήτρων και το έχουν απορρίψει, εκτός και αν η συμμετοχή τους έχει εγκριθεί ρητά και εγγράφως από τη Lufthansa.
2.2.3
Τα μέρη που ρητά αναφέρονται στην παράγραφο 2.1. και ειδικότερα συνδεδεμένη εταιρεία (συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, και εταιρείας με πλειοψηφικό πακέτο μετοχών) που συμμετέχει ήδη σε άλλο εταιρικό πρόγραμμα προώθησης ή κινήτρων της Lufthansa, όπως το PartnerPlus Progress, ή που της έχει προσφερθεί η δυνατότητα συμμετοχής σε εταιρικό πρόγραμμα προώθησης ή κινήτρων και το οποίο έχει απορρίψει, εκτός και αν η συμμετοχή της έχει εγκριθεί ρητά και εγγράφως από τη Lufthansa.
2.2.4
Τα μέρη που ρητά αναφέρονται στην παράγραφο 2.1. και ειδικότερα συνδεδεμένη εταιρεία (ιδιαιτέρως δε συνδεδεμένη εταιρεία με ελέγχουσα πλειοψηφία στη συμμετέχουσα εταιρεία ή συνδεδεμένη εταιρεία στην οποία η συμμετέχουσα εταιρεία έχει ελέγχουσα πλειοψηφία) που συμμετέχει ήδη στο PartnerPlusBenefit, εκτός και αν η συμμετοχή της έχει εγκριθεί ρητά από τη Lufthansa.
2.2.5
Τα μέρη που ρητά αναφέρονται στην παράγραφο 2.1. εφόσον προσφέρουν την αγορά αεροπορικών εισιτηρίων ως παροχή υπηρεσίας ή διαμεσολαβούν για την αγορά αεροπορικών εισιτηρίων – ανεξαρτήτως από το εάν αμείβονται για τις υπηρεσίες αυτές – συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, ταξιδιωτικών πρακτορείων (ειδικότερα δε ταξιδιωτικά πρακτορεία ΙΑΤΑ ή non-IATA, consolidators), τουριστικών πρακτορείων, ατόμων που λειτουργούν ως αντιπρόσωποι προμηθειών για διάφορες επιχειρήσεις και άλλων τουριστικών διοργανωτών (ειδικότερα εταιρείες παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών, όπως π.χ. στο πλαίσιο προγραμμάτων ανταλλαγών και εταιρείες διοργάνωσης κρουαζιέρων).
2.2.6
Ενώσεις προσώπων με σκοπό την απόκτηση πόντων Benefit.
Όροι και Προϋποθέσεις
 
2.3.  Έναρξη συμμετοχής και σύναψη σύμβασης
Οι δικαιούχοι μπορούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα μόνον έπειτα από την πλήρη εγγραφή τους στον ιστότοπο PartnerPlusBenefit της Lufthansa (www.partnerplusbenefit.com). Νόμιμο δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα δεν υφίσταται. Η εταιρία που εγγράφεται, η οποία εκπροσωπείται από το εξουσιοδοτημένο άτομο επικοινωνίας δηλώνει ότι τα στοιχεία στο προφίλ της (επωνυμία εταιρίας, ΑΦΜ, πλήρης διεύθυνση, ονοματεπώνυμο ατόμου επικοινωνίας κλπ) είναι αληθή. Το άτομο επικοινωνίας που εγγράφει την εταιρία και του οποίου τα στοιχεία αναγράφονται στο προφίλ δηλώνει ότι είναι εξουσιοδοτημένο από την εταιρία να διαχειρίζεται το λογαριασμό της. Το άτομο επικοινωνίας επιβεβαιώνει κατά την εγγραφή της εταιρίας στο Partnerplusbenefit ότι έχει διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνεί με τους Ορους και Προϋποθέσεις. Μετά την εγγραφή μέσω διαδικτύου ανοίγεται λογαριασμός πόντων Benefit για το Μέλος. Οι πόντοι Benefit που συλλέγονται από όλους τους απασχολούμενους του Μέλους πιστώνονται στο λογαριασμό αυτό. Ως ημερομηνία εγγραφής καταχωρίζεται αυτομάτως η πρώτη ημέρα του μήνα εγγραφής. Μετά την επιτυχή εγγραφή το Μέλος λαμβάνει ιμέιλ επιβεβαίωσης μαζί με το όνομα χρήστη που έχει επιλέξει κατά την εγγραφή του καθώς και ξεχωριστό ιμέιλ με τον κωδικό πρόσβασης για τη σύνδεσή του στο λογαριασμό πόντων Benefit. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ενεργοποίηση της εγγραφής είναι η σύνδεση στο λογαριασμό με όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης.
Όροι και Προϋποθέσεις
 
2.4.  Κωδικός πρόσβασης και ΡΙΝ
Κατά την εγγραφή στο πρόγραμμα το Μέλος λαμβάνει έναν κωδικό πρόσβασης για την ταυτοποίησή του (π.χ. για την αίτηση των παροχών ανταμοιβής και τον έλεγχο του υπολοίπου του λογαριασμού online). Για επιπλέον ασφάλεια κατά την κράτηση παροχών ανταμοιβής το Μέλος μπορεί να ορίσει μέσω του ιστότοπου www.partnerplusbenefit.com ένα προσωπικό ΡΙΝ. Για την αποτροπή κατάχρησης το Μέλος πρέπει να εξασφαλίσει το απόρρητο του κωδικού πρόσβασης και του ΡΙΝ για μη εξουσιοδοτημένους τρίτους. Σε περίπτωση υπόνοιας κατάχρησης πρέπει να ειδοποιηθεί αμέσως το αρμόδιο τμήμα εξυπηρέτησης PartnerPlusBenefit (βλ. παράγραφος 7). Αν η ειδοποίηση υπαιτίως παραλειφθεί ή καθυστερήσει η ευθύνη της Lufthansa για απώλειες που θα προκύψουν έως την ειδοποίησή της αφορά μόνο σε περιπτώσεις δόλου και βαριάς αμέλειας. Σε περίπτωση ελαφράς αμέλειας η ευθύνη λόγω θανάτου, βλάβης της σωματικής ακεραιότητας ή της υγείας είναι απεριόριστη. Στην περίπτωση παραβίασης ουσιωδών συμβατικών υποχρεώσεων από ελαφρά αμέλεια η ευθύνη περιορίζεται στο ύψος των περιουσιακών και οικονομικών ζημιών που συνήθως αποδίδονται στην αμέλεια αυτή στο μέτρο των προβλέψιμων και συνήθων απωλειών.
Ως ουσιώδεις υποχρεώσεις ορίζονται οι υποχρεώσεις που πρέπει κατ’ αρχήν να πληρούνται για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης, που η παραβίασή τους θέτει σε κίνδυνο την επίτευξη του στόχου της, και που η τήρησή τους εξασφαλίζει στο Μέλος την αξιοπιστία της. Αποκλείεται κάθε περαιτέρω ευθύνη αποζημίωσης εκτός από αξιώσεις που βασίζονται στο δίκαιο περί ευθύνης του προϊόντος. Το αυτό ισχύει και σε ό,τι αφορά στην ευθύνη του βοηθού εκπληρώσεως, λαμβανομένης υπόψη και της ενδεχόμενης συνυπαιτιότητας του Μέλους.
Όροι και Προϋποθέσεις
 
2.5.  Λήξη της συμμετοχής
Για τη λήξη της συμμετοχής στο εταιρικό πρόγραμμα ανταμοιβής PartnerPlusBenefit της Lufthansa το Μέλος πρέπει να συνδεθεί με τη βοήθεια του κωδικού πρόσβασης στο λογαριασμό του στον ιστότοπο www.partnerplusbenefit.com και να απεγγραφεί πατώντας το κουμπί «Διαγραφή» στη σελίδα «Όροι και Προϋποθέσεις» του προγράμματος. Η καταγγελία συμμετοχής στο εταιρικό πρόγραμμα ανταμοιβής PartnerPlusBenefit της Lufthansa είναι δυνατή μόνο κατά τη λήξη του μήνα. Εάν η καταγγελία συμμετοχής πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια του μήνα ως ημερομηνία απεγγραφής καταχωρίζεται αυτομάτως η τελευταία ημέρα του τρέχοντος μήνα.
Μετά την καταγγελία συμμετοχής του το Μέλος δικαιούται για διάστημα έως έξι μήνες από την ημερομηνία απεγγραφής του να εξαργυρώνει τους πόντους Benefit που έχει συλλέξει. Για το σκοπό αυτό τα Μέλη που έχουν απεγγραφεί συνεχίζουν να έχουν πρόσβαση στο λογαριασμό πόντων Benefit για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Μετά την πάροδο των έξι μηνών λήγει η ισχύς όλων των πόντων Benefit που δεν έχουν εξαργυρωθεί. Επιπλέον, το όνομα χρήστη δε μπορεί να ξαναχρησιμοποιηθεί για νέα εγγραφή στο PartnerPlusBenefit της Lufthansa.
Όροι και Προϋποθέσεις
 
2.6.  Διάρκεια συμμετοχής
Κατ’ αρχήν η συμμετοχή στο PartnerPlusBenefit μπορεί να συνεχιστεί επ’ αόριστον – με την επιφύλαξη των όρων της παραγράφου 5, και κυρίως της παραγράφου 5.3. σχετικά με την καταγγελία του προγράμματος εκ μέρους της Lufthansa. Εάν το Μέλος δεν έχει συμπληρώσει την υπεύθυνη δήλωση 12 μήνες μετά την εγγραφή του στο PartnerPlusBenefit και την παραλαβή του κωδικού πρόσβασης η Lufthansa δικαιούται να το διαγράψει από το PartnerPlusBenefit έπειτα από σχετική ειδοποίηση με ιμέιλ στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει γνωστοποιηθεί κατά την εγγραφή. Η Lufthansa δε θα προβεί σε καταγγελία της συμμετοχής εάν το Μέλος συνδεθεί με το λογαριασμό του στον ιστότοπο www.partnerplusbenefit.com εντός τεσσάρων εβδομάδων από την προαναφερόμενη ειδοποίηση της Lufthansa.
Όροι και Προϋποθέσεις
 

3.  Πόντοι Benefit
3.1.  Γενικά
Oι πόντοι Benefit αποτελούν τη μονάδα υπολογισμού του προγράμματος PartnerPlusBenefit. Η απόκτηση (αλλιώς «συλλογή») και εξαργύρωση διέπονται από τις ακόλουθες ρυθμίσεις:
Όροι και Προϋποθέσεις
 
3.2.  Συλλογή πόντων Benefit
Το Μέλος μετά την εγγραφή του μπορεί να συλλέγει πόντους Benefit στο λογαριασμό του μόνον μετά την παραλαβή του κωδικού πρόσβασης και την αποστολή της υπεύθυνης δήλωσης στο αρμόδιο τμήμα εξυπηρέτησης PartnerPlusBenefit.
Όροι και Προϋποθέσεις
 
3.2.1.  Επαγγελματικές πτήσεις
Το Μέλος ή οι μόνιμοι απασχολούμενοί του μπορούν κατά κανόνα να συλλέγουν πόντους Benefit μόνον εφόσον η εκάστοτε πτήση σχετίζεται με επαγγελματικό σκοπό. Αυτό σημαίνει ότι το Μέλος ή οι μόνιμοι απασχολούμενοί του μπορούν να συλλέγουν πόντους Benefit μόνον εφόσον η εκάστοτε πτήση γίνεται από:
τους δικαιούχους συμμετοχής σύμφωνα με την παράγραφο 2.1.1. κατά την άσκηση της εμπορικής δραστηριότητάς τους,
τους δικαιούχους συμμετοχής σύμφωνα με την παράγραφο 2.1.2. κατά την άσκηση του ελεύθερου επαγγέλματός τους,
τους δικαιούχους συμμετοχής σύμφωνα με την παράγραφο 2.1.3. για την εκπλήρωση των σκοπών τους.
Συλλογή πόντων Benefit δεν επιτρέπεται σε πτήσεις που πραγματοποιούνται από τρίτους, ιδιαιτέρως δε από άτομα που δεν είναι μόνιμοι απασχολούμενοι του Μέλους.
Όροι και Προϋποθέσεις
 
3.2.2.  Εισιτήρια που αγοράζονται στην Ελλάδα και την Κύπρο
Το Μέλος μπορεί να συλλέγει πόντους Benefit αποκλειστικά από εισιτήρια για πτήσεις που έχουν αγοραστεί στην Ελλάδα ή την Κύπρο. Ένα εισιτήριο θεωρείται ότι έχει αγοραστεί στην Ελλάδα ή την Κύπρο εφόσον έχει αγοραστεί στην επικράτεια της Ελλάδας ή της Κύπρου ή διαδικτυακά μέσω του ιστότοπου www.partnerplusbenefit.com με διεύθυνση χρέωσης στην Ελλάδα ή στην Κύπρο.
Το Μέλος που έχει εγγραφή στην Ελλάδα μπορεί να συλλέγει πόντους Benefit αποκλειστικά από εισιτήρια για πτήσεις που έχουν αγοραστεί στην Ελλάδα και το Μέλος που έχει αντίστοιχα εγγραφή στην Κύπρο μπορεί να συλλέγει πόντους Benefit αποκλειστικά από εισιτήρια για πτήσεις που έχουν αγοραστεί στην Κύπρο. Ένα εισιτήριο θεωρείται ότι έχει αγοραστεί στην Ελλάδα ή την Κύπρο εφόσον έχει αγοραστεί στην επικράτεια της Ελλάδας ή της Κύπρου ή διαδικτυακά μέσω του ιστότοπου www.partnerplusbeneit.com με διεύθυνση χρέωσης στην Ελλάδα ή στην Κύπρο.
Όροι και Προϋποθέσεις
 
3.2.3.  Πτήσεις με τη Lufthansa και τις συνεργαζόμενες αεροπορικές εταιρείες PartnerPlusBenefit
Η συλλογή πόντων Benefit είναι δυνατή αποκλειστικά σε πτήσεις με αεροσκάφη της Lufthansa ή πτήσεις που διενεργούνται από τις συνεργαζόμενες αεροπορικές εταιρείες του PartnerPlusBenefit και φέρουν αριθμό πτήσης της Lufthansa ή των συνεργαζόμενων αεροπορικών εταιρειών του PartnerPlusBenefit. Πόντοι Benefit πιστώνονται στο λογαριασμό Benefit για κάθε τμήμα δρομολογίου που πραγματοποιήθηκε με πληρωμένο εισιτήριο σε τακτική πτήση, με την επιφύλαξη των ρυθμίσεων της παραγράφου 3.2.5. (θέση κράτησης χαμηλού κόστους καθώς και ειδικές τιμές και όρους). Ένα τμήμα δρομολογίου θεωρείται πραγματοποιημένο εφόσον το Μέλος μεταφέρθηκε από τον τόπο αναχώρησης στον προορισμό του.
Σήμερα, εκτός από τη Lufthansa και τη Lufthansa Regional οι ακόλουθες αεροπορικές εταιρείες συμμετέχουν στο εταιρικό πρόγραμμα ανταμοιβής PartnerPlusBenefit: η Air Canada, η Swiss International Airlines, η Austrian Airlines, η United Airlines, και η Brussels Airlines σε επιλεγμένες διαδρομές. Οι συνεργαζόμενες αεροπορικές εταιρείες του PartnerPlusBenefit δημοσιεύονται στη σελίδα «Πρόγραμμα / Εταίροι Benefit» του ιστότοπου www.partnerplusbenefit.com .
Κωδικός αεροπορικής εταιρείαςAirline
OSAustrian
including
OSAustrian Airlines
VOAustrian Airlines by Tyrolean
NGLauda Air
SNBrussels Airlines
LHLufthansa
including
Lufthansa Regional
ENAir Dolomiti
IQAugsburg Airways
EWEurowings
CLLufthansa Cityline
LXSWISS
including
LXSwiss European Air Lines
LXSwiss International Air Lines
LXSWISS operated by PrivatAir
LXSwiss operated by -
2L(Helvetic) 2L*LX with 3digit Flight
number and WK(Edelweiss) WK*LX
with 3 digit LX flight number only.
UAUnited Airlines
including
UAUnited Express**
**
On United Express flights PlusPoints can only be collected.
Ο αριθμός πόντων Benefit που συλλέγονται ανά διαδρομή εξαρτάται κυρίως από την εκάστοτε θέση κράτησης και προσδιορίζεται από τη Lufthansa και τις συνεργαζόμενες αεροπορικές εταιρείες PartnerPlusBenefit. Ο αριθμός πόντων Benefit που πιστώνεται ανά διαδρομή και θέση κράτησης αντίστοιχα δημοσιεύεται στον πίνακα συλλογής πόντων Benefit που ισχύει κατά το χρόνο της πτήσης και αναρτάται στη σελίδα «Λογαριασμός Πόντων Benefit» / Συλλογή Πόντων» («Πίνακας Συλλογής Πόντων Benefit») στον ιστότοπο www.partnerplusbenefit.com .
Σήμερα οι θέσεις κράτησης που πιστώνονται με πόντους Benefit είναι οι ακόλουθες:
First Class Business Class Business Discounted Economy Premium Economy Class Economy Discounted Economy Promo
Lufthansa / LH A, F C, J D, P, Z E, G, N B, Y H, M, Q, U, V, W K, L, S, T
Air Canada / AC C, J D, P, Z A, E, O B, Y G, H, M, Q, U, V, W K, L, S, T
Air Dolomiti / EN C, J D, P, Z B, Y H, M, Q, U, V, W K, L, S, T
Austrian Airlines / OS C, J D, P, Z E, G, N B, Y H, M, Q, U, V, W K, L, S, T
Brussels Airlines / SN C, J D, P, Z E, G, N B, Y H, M, Q, U, V, W K, L, S, T
Eurowings / EW J D E, N B, I, Y H, M G, K, L, Q, S, T, W, X
Swiss International Air Lines / LX A, F C, J D, P, Z E, G, N B, Y H, M, Q, U, V, W K, L, S, T
United Airlines / UA C, J D, P, Z A, O, R B, Y H, M, Q, U, V, W K, L, S, T
Εάν κλείσετε «αναβάθμιση σε business class για Ευρώπη» με τη SWISS (αναβάθμιση σε θέση κράτησης Ι στη business class) η θέση κράτησης για την οποία πιστώνονται πόντοι Benefit είναι η αρχική οικονομική θέση.
Όροι και Προϋποθέσεις
 
3.2.4.  Άλλες δυνατότητες συλλογής πόντων Benefit
Οι υπόλοιπες δυνατότητες συλλογής πόντων Benefit και οι προϋποθέσεις τους κοινοποιούνται ξεχωριστά στις ανακοινώσεις του PartnerPlusBenefit. Ειδικές προσφορές περιορισμένης χρονικής διάρκειας δεν δημιουργούν οποιαδήποτε αξίωση έναντι της Lufthansa για τη συνέχισή τους.
Όροι και Προϋποθέσεις
 
3.2.5.  Εξαίρεση από τη συλλογή πόντων Benefit
Από τη συλλογή πόντων Benefit εξαιρούνται οι ακόλουθες θέσεις κράτησης χαμηλού κόστους στις ακόλουθες διαδρομές:
No points collectable on booking classes No points collectable on routes
Lufthansa / LH I, O, R, X
Air Canada / AC F, I, N, R, X
Air Dolomiti / EN A, E, F, G, I, N, O, R, X
Austrian Airlines / OS A, F, I, O, R, X
Brussels Airlines / SN A, F, I, O, R, X
Eurowings / EW A, C, F, O, P, R, U, V, Z
Swiss International Air Lines / LX I, O, R, X
United Airlines / UA E, F, G, I, N, X US - US
Εκτός από τις προαναφερόμενες θέσεις κράτησης, από τη συλλογή πόντων Benefit εξαιρούνται οι πτήσεις σε εκπτωτικούς ναύλους του κλάδου (ID, AP, AD, GE, DU, DG, PEP κ.λ.π.) καθώς και οι πτήσεις σε ορισμένες ειδικές τιμές, υπηρεσίες παροχών ανταμοιβής, παιδικούς και νεανικούς ναύλους, δωρεάν πτήσεις, αναβαθμίσεις και προνομιακές υπηρεσίες που απολαμβάνει το Μέλος από άλλα προγράμματα προώθησης ή κινήτρων όπως π.χ. το PartnerPlus Progress.
Όροι και Προϋποθέσεις
 
3.2.6.  Καταγραφή πραγματοποιημένων διαδρομών
3.2.6.1.  Αυτόματη καταγραφή με εισαγωγή της πιστωτικής κάρτας
Πόντοι Benefit πιστώνονται αυτομάτως στο λογαριασμό πόντων Benefit εφόσον οι αριθμοί των πιστωτικών καρτών που αποθηκεύτηκαν αρχικά στο PartnerPlusBenefit χρησιμοποιούνται για την πληρωμή πτήσεων (σύμφωνα με την παράγραφο 3.2.3.). Οι πιστωτικές κάρτες αποθηκεύτηκαν και χρησιμοποιούνται με αποκλειστικό σκοπό την καταγραφή των πτήσεων για την πίστωση πόντων Benefit στο πρόγραμμα.
Η Lufthansa πιστώνει 400 πόντους Benefit στο λογαριασμό πόντων Benefit του Μέλους κατά την πρώτη καταχώριση των στοιχείων πιστωτικής κάρτας στο PartnerPlusBenefit. Μεταγενέστερες καταχωρίσεις πιστωτικών καρτών δεν επιβραβεύονται.
Μετά την εγγραφή του το Μέλος πρέπει να καταχωρίσει όλα τα στοιχεία των πιστωτικών καρτών στη σελίδα «Λογαριασμός Πόντων Benefit / Πιστωτική κάρτα / Εισαγωγή Πιστωτικής Κάρτας» τα οποία πρέπει να αναθεωρεί με κάθε αλλαγή αριθμού της πιστωτικής κάρτας. Εάν μεμονωμένοι αριθμοί πιστωτικών καρτών δεν χρησιμοποιούνται πλέον για την καταγραφή πτήσεων στο πλαίσιο του PartnerPlusBenefit οι αριθμοί αυτοί μπορούν να διαγραφούν από το πρόγραμμα μόνο στη λήξη του μήνα. Εάν ένας αριθμός πιστωτικής κάρτας έχει διαγραφεί από το PartnerPlusBenefit κατά τη διάρκεια του μήνα όλες οι πτήσεις που έχουν κρατηθεί μέσω αυτής της πιστωτικής κάρτας και έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι την τελευταία ημέρα του εν λόγω μήνα πιστώνονται στο λογαριασμό πόντων Benefit.
Οι αριθμοί πιστωτικών καρτών μπορούν να καταχωριστούν στο πρόγραμμα PartnerPlusBenefit για διάστημα έως και 12 μήνες από την ημερομηνία πραγματοποίησης της πτήσης. Ο αριθμός πόντων Benefit ανά διαδρομή βασίζεται στον πίνακα συλλογής πόντων Benefit (βλ. παράγραφο 3.2.3.) που ισχύει κατά το χρόνο πραγματοποίησης της εκάστοτε πτήσης. Κατά κανόνα, οι πόντοι Benefit πιστώνονται στο λογαριασμό του Μέλους περίπου 10 – 12 εβδομάδες από την ημερομηνία πραγματοποίησης της πτήσης, εφόσον τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας έχουν αποθηκευτεί στο PartnerPlusBenefit. Εάν το εν λόγω εισιτήριο είχε εκδοθεί από μη συνεργαζόμενη εταιρεία του PartnerPlusBenefit το αεροπορικό κουπόνι της συνεργαζόμενης εταιρείας PartnerPlusBenefit που περιλαμβάνεται στο εισιτήριο πρέπει να καταχωριστεί στη σελίδα «Λογαριασμός Πόντων Benefit / Αεροπορικά Εισιτήρια / Εισαγωγή Αριθμού Εισιτηρίου». Η συλλογή πόντων στην περίπτωση αυτή προϋποθέτει ότι η ημερομηνία της πτήσης είναι μεταγενέστερη της ημερομηνίας εγγραφής στο πρόγραμμα PartnerPlusBenefit.
Όροι και Προϋποθέσεις
 
3.2.6.2.  Καταγραφή με ιδιόχειρη εισαγωγή του αριθμού εισιτηρίου
Εάν δεν έχουν καταχωριστεί τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας στο PartnerPlusBenefit η καταγραφή των στοιχείων της πτήσης είναι δυνατή με την ιδιόχειρη εισαγωγή των αριθμών των εισιτηρίων στο λογαριασμό πόντων Benefit. Πόντοι Benefit για πτήσεις που δεν έχουν ανιχνευτεί αυτόματα μπορούν να πιστωθούν αναδρομικά με την εισαγωγή του/των αριθμών εισιτηρίων για διάστημα έως 12 μήνες από την ημερομηνία πραγματοποίησης της πτήσης στη σελίδα «Στοιχεία Εισιτηρίων / Εισαγωγή Εισιτηρίου». Ο αριθμός πόντων Benefit για την εκάστοτε διαδρομή υπολογίζεται βάσει του πίνακα συλλογής πόντων Benefit που ισχύει κατά το χρόνο πραγματοποίησης της πτήσης (βλ. παράγραφο 3.2.3.). Κατά κανόνα, οι πόντοι Benefit πιστώνονται στο λογαριασμό του Μέλους περίπου 10 – 12 εβδομάδες από την ημερομηνία της ιδιόχειρης εισαγωγής του αριθμού εισιτηρίου στη σχετική σελίδα του προγράμματος. Η συλλογή πόντων Benefit στην περίπτωση αυτή προϋποθέτει ότι η ημερομηνία της πτήσης είναι μεταγενέστερη της ημερομηνίας εγγραφής στο πρόγραμμα PartnerPlusBenefit.
Προσοχή: Εάν το εισιτήριο έχει εκδοθεί από μία αεροπορική εταιρία που ΔΕΝ συμμετέχει στο πρόγραμμα PartnerPlusBenefit, αλλά περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα κουπόνι με μία από τις συνεργαζόμενες αεροπορικές εταιρίες του PartnerPlusBenefit, το κουπόνι αυτό θα πρέπει πάντα να καταχωρείται μέσω του αριθμού εισιτήριου.
Όροι και Προϋποθέσεις
 
3.2.6.3.  Αυτόματη καταγραφή στοιχείων εισιτηρίου με εταιρικό κωδικό
Η αυτόματη καταγραφή στο πρόγραμμα PartnerPlusBenefit των αριθμών εισιτηρίων που εκδόθηκαν από ταξιδιωτικό πρακτορείο είναι δυνατή με την εισαγωγή του εταιρικού κωδικού στον κωδικό της αεροπορικής κράτησης. Ο εταιρικός κωδικός ζητείται online μέσα από τη σελίδα «Λογαριασμός Πόντων Benefit => Εταιρικός Κωδικός» στον ιστότοπο PartnerPlusBenefit και εκδίδεται εντός ολίγων εργάσιμων ημερών από την υποβολή του αιτήματος. Ο αριθμός των πόντων Benefit πιστώνεται αυτόματα 10 -12 εβδομάδες από την ημερομηνία της πτήσης.
Όροι και Προϋποθέσεις
 
3.2.6.4.  Αυτόματη καταγραφή των ποντων Benefit για online κρατήσεις μέσω του www.partnerplusbenefit.com
online κρατήσεις που γίνονται μέσω του www.partnerplusbenefit.com καταγράφονται αυτόματα στον λογαριασμό Benefit. Oι πόντοι Benefit θα πιστωθούν αυτόματα βάσει της παραγράφου 3.2.3 περίπου 10 -12 εβδομάδες μετά την αναχώρηση . Η επιτυχής καταχώρηση της online κράτησης θα εμφανίζεται στην επιβεβαίωση της κράτησης.
Όροι και Προϋποθέσεις
 
3.3.  Λογαριασμός πόντων Βenefit
Οι πιστωμένοι πόντοι Benefit εμφανίζονται στο λογαριασμό Benefit του Μέλους. Η Lufthansa ενημερώνει με ιμέιλ το Μέλος για την πίστωση των πόντων Benefit. Το Μέλος μπορεί να προβάλει αντίρρηση σχετικά με το εκάστοτε υπόλοιπο πόντων του λογαριασμού εντός πέντε εβδομάδων από την παραλαβή του σχετικού ιμέιλ. Μετά την πάροδο της χρονικής αυτής προθεσμίας θεωρείται ότι το Μέλος έχει αποδεχτεί το υπόλοιπο του λογαριασμού του. Ειδική μνεία γι αυτό γίνεται στο ιμέιλ σχετικά με την πίστωση των πόντων Benefit.
Το τρέχον υπόλοιπο των πόντων Benefit μπορεί να ανακτηθεί με την εισαγωγή του προσωπικού ονόματος χρήστη και του κωδικού πρόσβασης στον ιστότοπο του προγράμματος www.partnerplusbenefit.com. Εάν το Μέλος δεν προβεί στην ανάκτηση του υπολοίπου των πόντων Benefit θα λάβει υπενθύμιση με ίμειλ τρεις μήνες αργότερα.
Όροι και Προϋποθέσεις
 
3.4.  Εξαργύρωση πόντων Benefit
3.4.1.  Γενικά
Οι πόντοι Benefit εξαργυρώνονται με παροχές ανταμοιβής, εφόσον ο λογαριασμός πόντων Benefit διαθέτει το αντίστοιχο υπόλοιπο σύμφωνα με τις ακόλουθες ρυθμίσεις.
Η διαθεσιμότητα των παροχών ποικίλει ανάλογα με την ημερομηνία, την εποχή και τον προορισμό. Επιμέρους παροχές ανταμοιβής μπορεί να μην είναι διαθέσιμες σε συγκεκριμένους χρόνους. Οι παροχές που προσφέρονται σε συγκεκριμένους χρόνους και με ειδικούς όρους εφαρμογής δημοσιεύονται στον ισχύοντα πίνακα παροχών ανταμοιβής στον ιστότοπο www.partnerplusbenefit.com, στη σελίδα «Εξαργύρωση Πόντων Benefit». Οι παροχές ανταμοιβής δεν συνδυάζονται με ορισμένες υπηρεσίες σε μειωμένες τιμές (σύμφωνα με την παράγραφο 3.2.5.).
Το Μέλος μπορεί να ζητήσει την έκδοση των παροχών ανταμοιβής για τον εαυτό του ή για οποιονδήποτε από τους μόνιμους απασχολούμενούς του, κατά τη διακριτική του ευχέρεια. Επίσης, η Lufthansa επιτρέπει στο Μέλος να εξαργυρώνει πόντους Benefit σε ορισμένες, υποχρεωτικά επιλεγμένες συνεργαζόμενες αεροπορικές εταιρείες PartnerPlusBenefit και συνεργαζόμενες επιχειρήσεις. Η Lufthansa δεν έχει άμεση επιρροή στις επιχειρήσεις αυτές. Για το λόγο αυτό η Lufthansa δεν είναι υπεύθυνη για την απεριόριστη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών, όπως π.χ. πτήσεων, και τη σωστή εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον η εξαργύρωση των πόντων Benefit πραγματοποιείται σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις.
Όροι και Προϋποθέσεις
 
3.4.2.  Εξαργύρωση πόντων Benefit για επαγγελματικούς σκοπούς
Η χρήση των παροχών ανταμοιβής έναντι πόντων Benefit επιτρέπεται αποκλειστικά για επαγγελματικούς σκοπούς. Αυτό σημαίνει ότι το Μέλος μπορεί να εξαργυρώνει πόντους Benefit έναντι παροχών ανταμοιβής, εφόσον η εν λόγω παροχή χρησιμοποιείται από:
τον ίδιο το δικαιούχο συμμετοχής σύμφωνα με την παράγραφο 2.1.1. ή από τους μόνιμους απασχολούμενούς του για την άσκηση της εμπορικής δραστηριότητας του Μέλους,
τον ίδιο το δικαιούχο συμμετοχής σύμφωνα με την παράγραφο 2.1.2. ή από τους μόνιμους απασχολούμενούς του για την άσκηση του ελεύθερου επαγγέλματός του Μέλους,
τον ίδιο το δικαιούχο συμμετοχής σύμφωνα με την παράγραφο 2.1.3. ή από τους μόνιμους απασχολούμενούς του για την εκπλήρωση των σκοπών του Μέλους.
Όροι και Προϋποθέσεις
 
3.4.3.  Δωρέαν πτήσεις Benefit
Οι πόντοι Benefit μπορούν να χρησιμοποιούνται και για δωρεάν πτήσεις με τη Lufthansa και τις συνεργαζόμενες αεροπορικές εταιρείες PartnerPlusBenefit, όπως προσδιορίζεται στον ιστότοπο www.partnerplusbenefit.com, στη σελίδα «Εξαργύρωση Πόντων Benefit», σε ευρωπαϊκές και διηπειρωτικές διαδρομές, εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα («Δωρεάν Πτήσεις Benefit»). Πόντοι Benefit δαπανώνται για κάθε τμήμα του δρομολογίου ξεχωριστά: για μια δωρεάν πτήση μετ’ επιστροφής απαιτείται ο διπλός αριθμός πόντων.
Στη Swiss, μπορεί να γίνει κράτηση για δωρεάν πτήσεις Benefit σε First class, μόνο σε ΗΟΝ και SEN μέλη του Miles and More.
Δωρεάν πτήσεις Benefit με τη Lufthansa και τις συνεργαζόμενες αεροπορικές εταιρείες PartnerPlusBenefit μπορούν να κρατηθούν στις ακόλουθες θέσεις κράτησης:
Θέση κράτησης First Class Θέση κράτησης
Business Class
Θέση κράτησης Premium Economy Class Θέση κράτησης Economy Class
Lufthansa / LH O I R X
Air Canada / AC I X
Air Dolomiti / EN I X
Austrian Airlines / OS I R X
Brussels Airlines / SN I R X
Eurowings / EW P U
Swiss International Air Lines / LX O I R X
United Airlines / UA I X
Οι θέσεις κράτησης που αναγράφονται στον πίνακα είναι διαθέσιμες σε ορισμένες επιλεγμένες διαδρομές και σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους. Στην περίπτωση που η προκαθορισμένη θέση κράτησης για μια δωρεάν πτήση δεν είναι διαθέσιμη σε ορισμένες διαδρομές αποκλείεται η δυνατότητα λίστας αναμονής για την πτήση αυτή. Ο απαιτούμενος αριθμός πόντων Benefit αφαιρείται από το λογαριασμό πόντων Benefit κατά το χρόνο κράτησης του εισιτηρίου ανταμοιβής. Κατά κανόνα πρέπει πάντα να εκδίδεται ηλεκτρονικό εισιτήριο etix®. Η προθεσμία προαγοράς εισιτηρίου etix® για δωρεάν πτήσεις Benefit είναι 72 ώρες πριν από την αναχώρηση της εξερχόμενης πτήσης.
Η αλλαγή κρατήσεων για δωρεάν πτήσεις Benefit είναι δυνατή μόνον εάν υπάρχει διαθεσιμότητα θέσης για δωρεάν πτήση Benefit στη νέα πτήση. Η πρώτη αλλαγή γίνεται χωρίς χρέωση, ενώ η δεύτερη αλλαγή πριν από την ημερομηνία αναχώρησης χρεώνεται με 50 Ευρώ. Τρεις εργάσιμες ημέρες πριν από την αναχώρηση της εξερχόμενης πτήσης για κρατήσεις ηλεκτρονικών εισιτηρίων, στο μέτρο που η διαθεσιμότητα και οι προϋποθέσεις της πτήσης ανταμοιβής το επιτρέπουν (η ζήτηση κατά τη διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας του αρμόδιου τμήματος PartnerPlusBenefit αποτελεί προϋπόθεση για κάθε αλλαγή και ακύρωση κράτησης, βλ. παράγραφο 7). Οι πόντοι Benefit για ακυρωμένες δωρεάν πτήσεις Benefit που έχουν ήδη αφαιρεθεί πιστώνονται εκ νέου στο λογαριασμό πόντων Benefit του Μέλους μετά την αφαίρεση τέλους 2000 πόντων. Οι πόντοι Benefit που επαναπιστώνονται διατηρούν την αρχική τους ημερομηνία λήξης σύμφωνα με την παράγραφο 3.5.. Εάν μια δωρεάν πτήση Benefit δεν ακυρωθεί εντός της προκαθορισμένης χρονικής προθεσμίας δεν είναι δυνατή η αλλαγή της κράτησης και η επαναπίστωση του λογαριασμού με τους πόντους Benefit. Προσοχή: Δεν επιτρέπεται η αλλαγή διαδρομής σε εισιτήριο award.
Όροι και Προϋποθέσεις
 
3.4.4.  Αναβάθμιση θέσης Benefit
Οι πόντοι Benefit μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αναβάθμιση θέσης σε Ευρωπαϊκά δρομολόγια («Αναβάθμιση Benefit») από την Economy στη Business Class και σε διηπειρωτικά δρομολόγια («Αναβάθμιση Benefit») από την Economy στην Premium Economy, από την Economy στην Business, από την Premium Economy στη Business και από την Business στη First Class, στις πτήσεις της Lufthansa και των συνεργαζόμενων αεροπορικών εταιρειών του προγράμματος PartnerPlusBenefit, σύμφωνα με την αναλυτική παρουσίαση στη σελίδα «Εξαργύρωση Πόντων Benefit» στη διεύθυνση www.partnerplusbenefit.com. Η αναβάθμιση θέσης Benefit δεν είναι δυνατή σε πτήσεις εσωτερικού, εκτός και αν οι εν λόγω πτήσεις αποτελούν πτήσεις ανταπόκρισης διηπειρωτικών πτήσεων για τις οποίες έχει ζητηθεί αναβάθμιση θέσης Benefit. Οι πόντοι Benefit για την αναβάθμιση διηπειρωτικής πτήσης δεν περιλαμβάνει και την εσωτερική πτήση.
Αναβάθμιση Benefit με τη Lufthansa και τις συνεργαζόμενες αεροπορικές εταιρείες PartnerPlusBenefit γίνεται στις ακόλουθες θέσεις κράτησης:
Θέση κράτησης
Πρώτη θέση
Οικονομική θέση Κατηγορία θέσης για αναβάθμιση σε Premium Economy
Lufthansa / LH O I R
Air Canada / AC I N
Air Dolomiti / EN I
Austrian Airlines / OS I R
Brussels Airlines / SN I R
Swiss International Air Lines / LX A I R
United Airlines / UA I NR
Οι θέσεις κράτησης που αναφέρονται στον πίνακα διατίθενται μόνο σε ορισμένες, επιλεγμένες διαδρομές σε συγκεκριμένους χρόνους. Σε περίπτωση που οι συγκεκριμένες θέσεις κράτησης δεν διατίθενται για ορισμένες ανταποκρίσεις πτήσεων η αναβάθμιση Benefit αποκλείεται για τις ανταποκρίσεις αυτές.
Η αλλαγή κρατήσεων με αναβάθμιση Benefit είναι δυνατή μόνον εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα για αναβάθμιση στη νέα πτήση. Κρατήσεις για αναβάθμιση θέσης και αλλαγές ή ακυρώσεις αναβαθμίσεων Benefit γίνονται μόνο από το αρμόδιο τμήμα εξυπηρέτησης PartnerPlusBenefit τουλάχιστον 3 εργάσιμες ημέρες πριν από την αναχώρηση - 5 εργάσιμες ημέρες στη United Airlines. (εκτός Σαββάτου) (προϋπόθεση: ζήτηση της κράτησης κατά τη διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας του τμήματος εξυπηρέτησης PartnerPlusBenefit, βλ. παράγραφο 7). Εντούτοις, σε περίπτωση ακύρωσης της αναβάθμισης, η διαθεσιμότητα στην αρχική πτήση και αρχική θέση κράτησης δεν είναι πλέον εγγυημένη. Οι πόντοι Benefit που έχουν αφαιρεθεί για την αναβάθμιση Benefit επαναπιστώνονται στο λογαριασμό Benefit του Μέλους. Η αρχική ημερομηνία λήξης για τους επαναπιστωθέντες πόντους Benefit διατηρείται σύμφωνα με την παράγραφο 3.5.. Οι πόντοι Benefit δεν επαναπιστώνονται εάν η αναβάθμιση Benefit δεν έχει ακυρωθεί εντός της προκαθορισμένης χρονικής προθεσμίας.
Αναβάθμιση Benefit είναι δυνατή σε εισιτήρια Economy, Premium Economy και Business Class, μόνο στους ναύλους στους οποίους ισχύει η αναβάθμιση θέσης με επιβράβευση. Μπορείτε να βρείτε μία παρουσίαση για τις κατηγορίες ναύλων που πληρούν τις προϋποθέσεις για αναβάθμιση καθώς και τα δρομολόγια που εξαιρούνται από την αναβάθμιση ανά αεροπορική εταιρία στο: ''Λογαριασμός Πόντων Benefit => Εξαργύρωση Πόντων Benefit => Αναβάθμιση Benefit => Κατηγορίες ναύλων. Πριν από την κράτηση της αναβάθμισης Benefit πρέπει να έχει εκδοθεί το αρχικό εισιτήριο και όλα τα τμήματα του δρομολογίου να είναι επιβεβαιωμένα. Οι απαιτούμενοι πόντοι Benefit αφαιρούνται κατά το χρόνο της κράτησης της αναβάθμισης.
Οι πτήσεις που αναβαθμίζονται σε Premium Economy, Business και First Class με «Αναβάθμιση Benefit» διέπονται από τους όρους που ισχύουν για τις πτήσεις σε Premium Economy, Business και First Class (π.χ. ελάχιστη διάρκεια παραμονής, κανονισμοί αποσκευών, χρόνοι check-in, χρήση Lounge κ.λ.π.)
Όροι και Προϋποθέσεις
 
3.4.5.  Υπέρβαρο Benefit
Οι πόντοι Benefit μπορούν να εξαργυρώνονται και για την μεταφορά υπέρβαρου. Η κράτηση υπέρβαρου μπορεί να γίνει μόνο μέσω του αρμόδιου τμήματος εξυπηρέτησης PartnerPlusBenefit (βλ. παράγραφο 7) τουλάχιστον 4 εργάσιμες ημέρες (εκτός Σαββάτου) πριν από την αναχώρηση.
Υπέρβαρο Benefit μπορεί να ζητηθεί σε όλες τις πτήσεις που εκτελούνται και φέρουν αριθμό πτήσης της Lufthansa, πτήσεις που εκτελούνται και φέρουν αριθμό πτήσης της Austrian Airlines, πτήσεις που εκτελούνται και φέρουν αριθμό πτήσης της Swiss καθώς και πτήσεις που εκτελούνται και φέρουν αριθμό πτήσης της Brussels Airlines. To υπέρβαρο Benefit δεν ισχύει για εισιτήριο σε Light ναύλο. Iσχύει για μία μετάβαση, από την πόλη αναχώρησης στον τελικό προορισμό. Προϋπόθεση αποτελεί η επιβεβαίωση της πτήσης. Συνεπώς, δεν αρκεί το Μέλος ή ο μόνιμος απασχολούμενός του να βρίσκονται στη λίστα αναμονής της διενεργούσας την πτήση αεροπορικής εταιρείας. Οι απαιτούμενοι πόντοι Benefit αφαιρούνται κατά το χρόνο κράτησης του υπέρβαρου.
Το PartnerPlusBenefit επιτρέπει την αλλαγή κρατήσεων υπέρβαρου έως 3 εργάσιμες ημέρες (εκτός Σαββάτου) πριν από την ημερομηνία αναχώρησης. Η πρώτη αλλαγή είναι δωρεάν και εάν υπάρξει δεύτερη, χρεώνεται με 50 EUR. Σε περίπτωση ακύρωσης της κράτησης υπέρβαρου, οι πόντοι Benefit δεν επιστρέφονται.
Επιπλέον, για το υπέρβαρο Benefit ισχύουν οι ακόλουθοι όροι:
Το ανώτατο επιτρεπόμενο βάρος ανέρχεται σε 32 κιλά ανά αποσκευή. Για περισσότερες λεπτομέρειες απευθυνθείτε στο αρμόδιο τμήμα εξυπηρέτησης PartnerPlusBenefit.
Όροι και Προϋποθέσεις
 
3.4.6.  Κράτηση θέσης Benefit
Επίσης, οι πόντοι Benefit μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κράτηση θέσης BenefitSeatReservation σε Economy και Premium Economy Class σε όλες τις πτήσεις που εκτελούνται από τη Lufthansa με αριθμό πτήσης Lufthansa, από την Austrian Airlines με αριθμό πτήσης της Austrian Airlines, από τη Swiss με αριθμό πτήσης της Swiss και από την Brussels Airlines με αριθμό πτήσης της Brussels Airlines - ανάλογα με τον επιλεγμένο ναύλο / την επιλεγμένη κράτηση.

Οι κρατήσεις θέσης Benefit ισχύουν μόνο για επιβεβαιωμένες κρατήσεις (όχι για κρατήσεις σε λίστα αναμονής). Προθεσμία κράτησης: το αργότερο 5 εργάσιμες ημέρες (Δευτ. – Παρ.) πριν από την αναχώρηση (εντός του ωραρίου λειτουργίας του κέντρου εξυπηρέτησης πελατών PartnerPlusBenefit). Κρατήσεις θέσης Benefit μπορούν να γίνονται για κανονική θέση (π.χ. κάθισμα σε παράθυρο ή στο διάδρομο) ή για θέση με επιπλέον χώρο για τα πόδια. Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι μια επιβεβαιωμένη κράτηση θέσης δεν σας παρέχει καμία νόμιμη αξίωση για συγκεκριμένη θέση στο αεροσκάφος, αλλά απλώς καθορίζει την επιλεγμένη κατηγορία, π.χ. θέση στο διάδρομο, σε παράθυρο ή με επιπλέον χώρο για τα πόδια.


Οι θέσεις με επιπλέον χώρο προσφέρουν τουλάχιστον 10 εκατ. (4") περισσότερο χώρο για τα πόδια. Κάποιες από αυτές βρίσκονται σε σειρές που οδηγούν σε έξοδο κινδύνου για τις οποίες ισχύουν ειδικοί όροι:

• Είστε τουλάχιστον 16 ετών.
• Είστε σε θέση να προβείτε στις αναγκαίες ενέργειες χωρίς τη βοήθεια αεροσυνοδού, γονέα ή άλλου συγγενικού προσώπου.
• Είστε πρόθυμοι να βοηθήσετε στην απίθανη περίπτωση που προκύψει έκτακτη ανάγκη.
• Μπορείτε να διαβάσετε και να κατανοήσετε τις οδηγίες καθώς και να ακολουθήσετε τις οδηγίες του πληρώματος σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
• Δεν συνοδεύεστε από άτομο το οποίο θα εξαρτάται από τη βοήθειά σας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
• Δεν έχετε κάποια πάθηση ή βρίσκεστε σε κάποια κατάσταση η οποία ενδέχεται να περιορίσει την ικανότητά σας να προβείτε στις αναγκαίες ενέργειες ή θα μπορούσαν να σας προκαλέσουν σωματικό τραυματισμό ή άλλη βλάβη.
• Μιλάτε καλά γερμανικά ή αγγλικά.
• Δεν ταξιδεύετε με κατοικίδιο στην καμπίνα.

Για λόγους ασφαλείας, η Austrian Airlines, η Brussels Airlines, η Lufthansa και η SWISS έχουν δικαίωμα, πριν την αναχώρηση, να διαθέσουν άλλη θέση σε επιβάτες που δεν πληρούν αυτές τις απαιτήσεις.

Εάν στην πτήση που θέλετε να αλλάξετε έχετε εξαργυρώσει πόντους Benefit για την κράτηση της θέσης, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών PartnerPlusBenefit το οποίο θα προσπαθήσει να σας κλείσει αντίστοιχη θέση στη νέα πτήση. Παρακαλούμε, σημειώστε ότι δεν είναι δυνατή η επιστροφή ήδη εξαργυρωμένων πόντων Benefit για κρατήση θέσης στο αεροσκάφος, εάν δεν υπάρχουν καθόλου ή αντίστοιχες θέσεις στη νέα πτήση.

Εάν επιθυμείτε να ακυρώσετε την πτήση σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών PartnerPlusBenefit ούτως ώστε, εφόσον προβλέπεται, να σας επιστραφούν οι εξαργυρωμένοι πόντοι Benefit, σύμφωνα με τους Όρους και τις Προϋποθέσεις του προγράμματος.
Εξαίρεση : Η επιβράβευση αυτή δεν ισχύει για την Ελλάδα και την Κύπρο. Ισχύει μόνο για εταιρίες εγγεγραμμένες στην Τουρκία και στο Ισραήλ.

Η επιστροφή πόντων Benefit σε περίπτωση κράτησης θέσης με εξαργύρωση πόντων είναι δυνατή στις παρακάτω περιπτώσεις:

• Αλλαγή προγράμματος από τους αεροπορικούς εταίρους π.χ. αλλαγή του τύπου αεροσκάφους, σημαίνει ότι δεν διατίθεται αντίστοιχη θέση στη νέα πτήση.
• Διακοπή της πτήσης σας που συνεπάγεται αλλαγή της κράτησής σας για άλλη πτήση στην οποία δεν διατίθεται αντίστοιχη θέση.

Οι πόντοι Benefit που έχουν ήδη αφαιρεθεί επιστρέφονται στο λογαριασμό πόντων Benefit του μέλους. Η αρχική ημερομηνία λήξης, όπως ορίζεται στην παράγραφο 3.5, ισχύει ξανά για τους πόντους Benefit που επιστρέφονται.

Η επιστροφή για ήδη πληρωμένη κράτηση θέσης δεν είναι δυνατή εάν:

• Ακυρώσετε την πτήση σας και δεν προβλέπεται επιστροφή χρημάτων για το εισιτήριό σας.
• Λάβετε αναβάθμιση θέσης από τους αεροπορικούς εταίρους για λειτουργικούς λόγους ή ως κίνηση καλής θέλησης.
• Αλλάξετε τη θέση σας, αλλά η νέα θέση κοστίζει λιγότερο από την αρχική ή είναι δωρεάν.
• Δεν πληρείτε τους όρους που αναφέρονται παραπάνω για την κράτηση θέσης σε σειρά καθισμάτων που οδηγεί σε έξοδο κινδύνου.
• Αλλάξετε την κράτησή σας, αλλά πλέον δεν υπάρχουν αντίστοιχες θέσεις στη νέα πτήση, η κράτηση θέσης στη νέα πτήση είναι δωρεάν ή η συγκεκριμένη πτήση δεν είναι της Lufthansa.
• Αλλάξετε την πτήση σας και ως εκ τούτου και τη διαδρομή.
Όροι και Προϋποθέσεις
 
3.5.  Εκταμίευση πόντων Benefit
3.5.1.  Το Worldshop της Lufthansa
Επίσης, οι πόντοι Benefit εξαργυρώνονται και με μη αεροπορικές επιβραβεύσεις. Οι επιβραβεύσεις αυτές αφορούν σε γκάμα προϊόντων που διατίθεται, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα, από τον προμηθευτή Lufthansa WorldShop. Μπορείτε να προσπελάσετε τον κατάλογο προϊόντων από την ιστοσελίδα www.PartnerPlusBenefit.com ως εξής: «Λογαριασμός πόντων Benefit» > «Εξαργυρώσεις πόντων Benefit» > «Εξαργυρώσεις WorldShop».
Άλλες επιλογές παράδοσης ενδέχεται να επιβαρύνονται με έξοδα. Παρακαλούμε ανατρέξτε στους Όρους και Προϋποθέσεις του WorldShop. Το PartnerPlusBenefit δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις κατά την παράδοση από εξωτερικούς παρόχους και τρίτα μέρη. Οι επιβραβεύσεις από το WorldShop εξαργυρώνονται με πόντους Benefit και δεν είναι δυνατή συμπληρωματική πληρωμή σε τοπικό νόμισμα ή Ευρώ.
Ο αντίστοιχος αριθμός πόντων Benefit αφαιρείται από τον λογαριασμό πόντων του μέλους όταν η παραγγελία υποβληθεί στο Lufthansa WorldShop. Το μέλος λαμβάνει τότε επιβεβαίωση της παραγγελίας από το κέντρο εξυπηρέτησης του PartnerPlusBenefit στην ηλεκτρονική διεύθυνση της εγγραφής. Τα προϊόντα WorldShop που εξαργυρώνονται με πόντους Benefit επιστρέφονται ή αλλάζονται μόνον εφόσον είναι ελαττωματικά ή κατεστραμμένα. Για την παράδοση προϊόντων WorldShop ισχύουν οι Όροι και Προϋποθέσεις του WorldShop.
Όροι και Προϋποθέσεις
 
3.5.2.  Παραγγελία παροχών ανταμοιβής
Οι παραγγελίες για το Worldshop , γίνονται ηλεκτρονικά
Όροι και Προϋποθέσεις
 
3.5.3.  Κουπόνια για τις lounge
Για να εξαργυρώσετε τους πόντους Benefit με κουπόνια εισόδου σε LH lounges, επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης PartnerPlusBenefit 3 εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία αναχώρησης
Όροι και Προϋποθέσεις
 
3.5.4.  Lufthansa FlyNet®
Οι πόντοι Benefit μπορούν επίσης να εξαργυρώνονται και για συγκεκριμένες επιβραβεύσεις στο ''Λογαριασμός Πόντων Benefit/Εξαργύρωση Πόντων Benefit''.
Ισχύουν οι Όροι και Προϋποθέσεις του παρόχου T-Mobile Hotspot GmbH και μπορείτε να τα βρείτε σε ξεχωριστή κοινοποίηση.
Όροι και Προϋποθέσεις
 
3.5.5.  Επιβεβαίωση παροχών ανταμοιβής
Εφόσον η παροχή ανταμοιβής που έχει ζητηθεί είναι διαθέσιμη η παραγγελία επιβεβαιώνεται και μέσα στο λογαριασμό πόντων Benefit στη διεύθυνση www.partnerplusbenefit.com και με ιμέιλ. Το Μέλος οφείλει για το δικό του όφελος να ελέγξει αμέσως ότι το περιεχόμενο της επιβεβαίωσης αντιστοιχεί στο αίτημα. Η εκτύπωση του ιμέιλ θεωρείται επιβεβαίωση της κράτησης και πρέπει – όπου αυτό είναι δυνατόν – να επιδεικνύεται κατά την εξαργύρωση της παροχής ανταμοιβής (π.χ. κατά την αναχώρηση με δωρεάν πτήση Benefit). Ο απαιτούμενος αριθμός πόντων Benefit αφαιρείται κατά την αποστολή της επιβεβαίωσης.
Εισιτήρια ανταμοιβής αποστέλλονται μόνο σε χάρτινη μορφή εάν δεν είναι δυνατή η κανονική ηλεκτρονική τους αποθήκευσή ως etix®. Εισιτήρια για ορισμένες αεροπορικές γεωγραφικές περιοχές εκδίδονται αποκλειστικά ως etix®. Τα αεροπορικά έγγραφα παροχών ανταμοιβής διατηρούν την ισχύ τους έως 12 μήνες από την ημερομηνία έκδοσής τους. Η περίοδος ισχύος άλλων εγγράφων παροχών ανταμοιβής γνωστοποιείται αναλυτικά στις σχετικές ανακοινώσεις του PartnerPlusBenefit. Τα εκδοθέντα έγγραφα παροχών ανταμοιβής δεν μεταβιβάζονται σε τρίτους. Για την επανέκδοση εγγράφων αντικατάστασης χαμένων ή κλαπέντων εγγράφων παροχών ανταμοιβής επιβάλλεται ένα εύλογο τέλος εξυπηρέτησης. Τέλος εξυπηρέτησης δεν επιβάλλεται για έγγραφα που χάθηκαν στο ταχυδρομείο κατά τη διάρκεια της αποστολής τους στο Μέλος από τη Lufthansa, εφόσον το Μέλος αναφέρει την απώλεια χωρίς καθυστέρηση στο αρμόδιο τμήμα εξυπηρέτησης PartnerPlusBenefit το αργότερο εντός πέντε εργάσιμων ημερών (εκτός Σαββάτου) από την αίτηση της παροχής ανταμοιβής.
Όροι και Προϋποθέσεις
 
3.6.  Λήξη ισχύος των πόντων Benefit
Οι πόντοι Benefit διατηρούν την ισχύ τους 36 μήνες από την ημερομηνία πίστωσής τους στο λογαριασμό Benefit του Μέλους. Η ισχύς των πόντων Benefit λήγει μετά την πάροδο της χρονικής αυτής προθεσμίας. Η ημερομηνία και ο αριθμός των πόντων Benefit που πρόκειται να λήξουν εντός των επόμενων τριών μηνών εμφανίζονται ξεχωριστά στο σχετικό απόσπασμα του λογαριασμού του Μέλους στις σελίδες του προγράμματος στο διαδίκτυο. Τα Μέλη είναι υπεύθυνα για την ενημέρωσή τους σχετικά με την ημερομηνία και τον αριθμό των πόντων Benefit που πρόκειται να λήξουν στο λογαριασμό τους. Επιπλέον, η Lufthansa ενημερώνει οικειοθελώς τα Μέλη με ίμειλ σχετικά με τον αριθμό των πόντων Benefit που πρόκειται να λήξουν εντός των επόμενων τριών μηνών.
Όροι και Προϋποθέσεις
 
3.7.  Μεταβίβαση πόντων Benefit
Οι πόντοι ανταμοιβής και πίστωσης από άλλα προγράμματα εκτός του PartnerPlusBenefit δεν μετατρέπονται σε πόντους Benefit και δεν συνδυάζονται με αυτούς. Ο λογαριασμός και το υπόλοιπο των πόντων Benefit δεν μεταβιβάζονται σε τρίτους.
Όροι και Προϋποθέσεις
 

4.  Κατάχρηση
4.1.  Καταχρηστικές ενέργειες και οι συνέπειές τους
Καταχρηστικά θεωρείται ότι ενεργεί όποιος εγγράφεται στο PartnerPlusBenefit και / ή αποκτά πόντους Benefit και / ή τους χρησιμοποιεί παρόλο που δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής (βλ. παράγραφο 2.2.). Το αυτό ισχύει και για όποιον χρησιμοποιεί πόντους Benefit που έχουν πιστωθεί στο λογαριασμό πόντων Benefit παρόλο που δεν αποκτήθηκαν σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της παραγράφου 3 του παρόντος. Επίσης κατάχρηση υφίσταται εάν οι παροχές έχουν ζητηθεί από άτομα χωρίς νόμιμο δικαίωμα σύμφωνα με την παράγραφο 3.4.9. και / ή οι παροχές δεν χρησιμοποιούνται για την άσκηση της εμπορικής δραστηριότητας του Μέλους (δικαιούχοι συμμετοχής σύμφωνα με την παράγραφο 2.1.1.), του ελεύθερου επαγγέλματός του (δικαιούχοι συμμετοχής σύμφωνα με την παράγραφο 2.1.2.) ή για την εκπλήρωση του σκοπού (δικαιούχοι συμμετοχής σύμφωνα με την παράγραφο 2.1.3.) (πρβ. παράγραφο 3.4.2.).
Σε περίπτωση κατάχρησης με ευθύνη του Μέλους η Lufthansa ή τρίτα εξουσιοδοτημένα μέρη της Lufthansa επιφυλάσσονται του δικαιώματός τους αφενός να δεσμεύσουν ή να ανακαλέσουν τις παροχές ανταμοιβής ή να αρνηθούν την έκδοση ή την εξαργύρωση των παροχών ανταμοιβής και αφετέρου να αφαιρέσουν τους παράνομα συλλεχθέντες πόντους Benefit από το λογαριασμό πόντων Benefit . Η παράγραφος 5 παραμένει αμετάβλητη.
Αμετάβλητο παραμένει επίσης το δικαίωμα έγερσης περαιτέρω αξιώσεων έναντι του Μέλους, συμπεριλαμβανομένης και της αποζημίωσης.
Όροι και Προϋποθέσεις
 
4.2.  Ύψος αποζημίωσης
Ως προς τις παροχές ανταμοιβής «δωρεάν πτήση Benefit» και «υπέρβαρο Benefit» η αποζημίωση ανέρχεται τουλάχιστον στο ύψος της δημοσιευμένης τιμής ή του δημοσιευμένου ναύλου για το πραγματοποιημένο δρομολόγιο (δημοσιευμένος ναύλος ΙΑΤΑ, τιμή της Lufthansa για υπέρβαρο), αναφορικά δε σε ήδη πραγματοποιηθείσα εκταμίευση χρηματικού ποσού έναντι πόντων Benefit και καταβολή του σε Ευρώ στην απαίτηση επιστροφής του καταβληθέντος χρηματικού ποσού. Το Μέλος επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να αποδείξει ότι δεν έχει προκληθεί ζημία ή ότι η προκληθείσα ζημία είναι μικρή.
Όροι και Προϋποθέσεις
 

5.  Καταγγελία
5.1.  Καταγγελία, δέσμευση, αποκλεισμός συμμετοχής
Το Μέλος μπορεί να καταγγείλει τη συμβατική σχέση ανά πάσα στιγμή με ισχύ στη λήξη του μήνα (τελευταία ημέρα του τρέχοντος μήνα), σύμφωνα με την παράγραφο 2.5, χωρίς την τήρηση κάποιας προθεσμίας προειδοποίησης. Αν συντρέχει σοβαρός λόγος το δικαίωμα καταγγελίας χωρίς προειδοποίηση παραμένει αμετάβλητο. Προθεσμία δύο εβδομάδων πριν από το τέλος του εκάστοτε μήνα (τελευταία ημέρα του τρέχοντος μήνα) απαιτείται για την καταγγελία εκ μέρους της Lufthansa, εκτός κι εάν η καταγγελία γίνεται χωρίς προειδοποίηση για σοβαρό λόγο. Η Lufthansa μπορεί να καταγγείλει τη συμμετοχή χωρίς προειδοποίηση και να αποκλείσει το Μέλος από τη συμμετοχή στο πρόγραμμα για σοβαρό λόγο στο μέλλον.
Ειδικότερα, σοβαρός λόγος συντρέχει σε περίπτωση σοβαρής παραβίασης εκ μέρους του Μέλους των παρόντων όρων ή των «Γενικών Όρων Μεταφοράς» της Lufthansa ή άλλης συνεργαζόμενης εταιρείας PartnerPlusBenefit ή των λοιπών κανονισμών του PartnerPlusBenefit, όπως δημοσιεύονται στα έγγραφα ή τις ανακοινώσεις του προγράμματος του PartnerPlusBenefit. Επίσης, το αυτό ισχύει και στην περίπτωση κατάχρησης σύμφωνα με την παράγραφο 4 καθώς και στην περίπτωση δήλωσης ουσιωδώς ανακριβών στοιχείων, παρενόχλησης ή επιβλαβούς συμπεριφοράς έναντι υπαλλήλων ή επιβατών της Lufthansa ή συνεργαζόμενης επιχείρησης του PartnerPlusBenefit. Επίσης, το αυτό ισχύει και στην περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις οδηγίες του προσωπικού, ιδιαιτέρως εντός του αεροσκάφους και στις αίθουσες αναμονής. Οι περαιτέρω αξιώσεις (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, αξιώσεων αποζημίωσης) παραμένουν αμετάβλητες. Εξάλλου, στις προαναφερόμενες περιπτώσεις η Lufthansa διατηρεί το δικαίωμα να δεσμεύσει το λογαριασμό του Μέλους.
Το δικαίωμα δέσμευσης του λογαριασμού υφίσταται και στην περίπτωση που βάσει αντικειμενικών στοιχείων έχουν προκύψει ενδείξεις για την ύπαρξη σοβαρού λόγου. Στην περίπτωση αυτή ο λογαριασμός μπορεί να δεσμευτεί για το διάστημα που απαιτείται για τον δέοντα έλεγχο των συνθηκών. Το Μέλος δεν δικαιούται να εγείρει αξιώσεις λόγω της δέσμευσης αυτής. Δεν επιτρέπεται η ανανέωση της συμμετοχής στο PartnerPlusBenefit έπειτα από την καταγγελία εκ μέρους της Lufthansa. Οι παρόντες όροι συμμετοχής συνεχίζουν να ισχύουν κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης της σχέσης μετά την καταγγελία.
Όροι και Προϋποθέσεις
 
5.2.  Ισχύς των πόντων Benefit στην περίπτωση καταγγελίας
Στην περίπτωση τακτικής καταγγελίας από το Μέλος ή τη Lufthansa ή πόντοι Benefit διατηρούν την ισχύ τους για διάστημα έως έξι μήνες από την παραλαβή της προειδοποίησης καταγγελίας, εκτός και αν η ισχύ τους λήγει νωρίτερα σύμφωνα με την παράγραφο 2.5.. Εάν η Lufthansa δικαιολογημένα προβεί σε καταγγελία της σχέσης χωρίς προειδοποίηση σύμφωνα με την παράγραφο 5.1. η ισχύς των πόντων Benefit λήγει με την παραλαβή της δήλωσης καταγγελίας από το Μέλος.
Όροι και Προϋποθέσεις
 
5.3.  Λήξη του προγράμματος
Το εταιρικό πρόγραμμα ανταμοιβής PartnerPlusBenefit της Lufthansa αποτελεί οικειοθελή παροχή της Lufthansa. Η συγκατάθεση συμμετοχής στο πρόγραμμα PartnerPlusBenefit της Lufthansa για ορισμένο χρονικό διάστημα δεν στοιχειοθετεί δικαίωμα για ανανέωση της συμμετοχής σε μεταγενέστερο χρόνο.
Η Lufthansa επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να τερματίσει ανά πάσα στιγμή το πρόγραμμα PartnerPlusBenefit ή να το αντικαταστήσει με διαφορετικό πρόγραμμα, εφόσον προηγουμένως έχει προβεί σε σχετική ειδοποίηση μέσω του ιστότοπου PartnerPlusBenefit. Με την επιφύλαξη ειδικών ρυθμίσεων στο πρόγραμμα αντικατάστασης, και οι δύο περιπτώσεις συνιστούν καταγγελία εκ μέρους της Lufthansa.
Όροι και Προϋποθέσεις
 

6.  Διάφορα
6.1.  Φόροι, τέλη και επιβαρύνσεις
Όλοι οι φόροι (π.χ. φόροι αεροδρομίων), τα τέλη (π.χ. τέλη ασφάλειας), οι δημόσιες εισφορές και οι λοιπές προσαυξήσεις που συνδέονται με τις παροχές ανταμοιβής και τη χρησιμοποίησή τους (π.χ. δωρεάν πτήσεις Benefit) επιβαρύνουν το Μέλος και πρέπει να εξοφλούνται μέσω πιστωτικής κάρτας.
Όροι και Προϋποθέσεις
 
6.2.  Κρατήσεις μέσω ταξιδιωτικών πρακτορείων
Αναφορικά στις κρατήσεις μέσω ταξιδιωτικών πρακτορείων το Μέλος δεσμεύεται ρητά ότι δε θα αρνηθεί την συγκατάθεσή του στα εξουσιοδοτημένα ταξιδιωτικά πρακτορεία να επιτρέψουν στο BSP τη διαβίβαση των στοιχείων κύκλου εργασιών BSP (κόστος εισιτηρίων) στη Lufthansa. Το Μέλος δεν θα απαγορεύσει στα εξουσιοδοτημένα ταξιδιωτικά πρακτορεία τη διαβίβαση συγκεντρωτικών πληροφοριών στη Lufthansa σχετικά με όλες τις επιμέρους Πωλήσεις του Μέλους που έχουν πραγματοποιηθεί από τα εξουσιοδοτημένα ταξιδιωτικά πρακτορεία και η Lufthansa επιτρέπεται να προβεί στην ανάλυση των στοιχείων αυτών ανά ταξιδιωτικό πρακτορείο. Τα στοιχεία αυτά δεν περιλαμβάνουν προσωπικά στοιχεία παρά μόνο το σύνολο των γενικών συγκεντρωτικών πληροφοριών των Πωλήσεων (στοιχεία DDS). Το Μέλος δεν θα απαγορεύσει στα εξουσιοδοτημένα ταξιδιωτικά πρακτορεία τη σύναψη της απαιτούμενης συμφωνίας για την διαβίβαση των στοιχείων αυτών με το φορέα του ηλεκτρονικού συστήματος κρατήσεων.
Σε περίπτωση που το ίδιο το Μέλος είναι κάτοχος ταυτότητας ΙΑΤΑ (IATA ID) υποχρεούται να επιτρέψει στο BSP (AISP e.V.) τη διαβίβαση στη Lufthansa των στοιχείων του συνολικού του κύκλου εργασιών BSP. H Lufthansa έχει το δικαίωμα να προβεί στην ανάλυση των στοιχείων αυτών ανά αριθμό ταυτότητας ΙΑΤΑ. Επιπλέον, εάν το Μέλος είναι και κάτοχος Office ID υποχρεούται να διαβιβάζει μηνιαίως συγκεντρωτικές πληροφορίες στη Lufthansa σχετικά με όλες τις Πωλήσεις. Το Μέλος συνάπτει την προς το σκοπό αυτό απαραίτητη συμφωνία με το φορέα του ηλεκτρονικού συστήματος κρατήσεων και προσκομίζει το σχετικό αποδεικτικό στη Lufthansa.
Όροι και Προϋποθέσεις
 
6.3.  Ευθύνη
Ως προς τις ζημίες που προκαλούνται από τη Lufthansa, τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις ή τους εκάστοτε βοηθούς εκπλήρωσης στα Μέλη λόγω της συμμετοχής τους και με την επιφύλαξη των ρυθμίσεων της παραγράφου 2.4. ισχύουν τα ακόλουθα: Η ευθύνη είναι απεριόριστη σε περιπτώσεις δόλου ή βαριάς αμέλειας ή ύπαρξης εγγύησης. Επίσης, σε περίπτωση ελαφράς αμέλειας η ευθύνη λόγω θανάτου, τραυματισμού ή βλάβης της υγείας είναι απεριόριστη. Στην περίπτωση παραβίασης ουσιωδών συμβατικών υποχρεώσεων από ελαφρά αμέλεια η ευθύνη περιορίζεται στο ύψος των προβλέψιμων και συνήθων περιουσιακών και οικονομικών ζημιών που αποδίδονται στην παραβίαση αυτή. Ουσιώδεις υποχρεώσεις θεωρούνται οι υποχρεώσεις που πρέπει να πληρούνται κατ’ αρχήν για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης, που η παραβίασή τους θέτει σε κίνδυνο την επίτευξη του στόχου της, και που η τήρησή τους εξασφαλίζει στο Μέλος την αξιοπιστία της. Αποκλείεται κάθε περαιτέρω ευθύνη αποζημίωσης εκτός από αξιώσεις που βασίζονται στο δίκαιο περί ευθύνης του προϊόντος.
Όροι και Προϋποθέσεις
 
6.4.  Προστασία δεδομένων
Τα προσωπικά στοιχεία και τα στοιχεία της επιχείρησης που συνδέονται με τη συμμετοχή στο PartnerPlusBenefit καταχωρίζονται και υφίστανται επεξεργασία σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας δεδομένων και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για λόγους σχετικούς με την εφαρμογή του προγράμματος PartnerPlusBenefit. Εάν για τη σύναψη ή τη διεκπεραίωση συμβάσεων και παροχών εκ μέρους της Lufthansa κρίνεται απαραίτητο, επιτρέπεται η διαβίβαση προσωπικών δεδομένων του Μέλους και / ή των απασχολούμενών του σε παρόχους υπηρεσιών και / ή λοιπούς τρίτους.
Το Μέλος εγγυάται τη συμμόρφωση με όλα τα προαπαιτούμενα του νόμου που σχετίζονται με την επεξεργασία των προσωπικών στοιχείων απασχολούμενών του με σκοπό τη συμμετοχή στο Partnerplusbenefit μέσω της Lufthansa. Το Μέλος επίσης εγγυάται ότι οι απασχολούμενοί του έχουν λάβει γνώση των Όρων και Προϋποθέσεων του Partnerplusbenefit και αυτοί συμφωνούν με τη συλλογή, επεξεργασία και διαβίβαση προσωπικών δεδομένων για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας της εξαργύρωσης από τους συνεργάτες του προγράμματος.
Περισσότερες λεπτομέρειες δημοσιεύονται στη δήλωσή μας περί προστασίας δεδομένων, στη σελίδα «Προστασία Δεδομένων» του ιστότοπου www.partnerplusbenefit.com.
Όροι και Προϋποθέσεις
 
6.5.  Απώλεια του ονόματος χρήστη και του κωδικού πρόσβασης
Η απώλεια του ονόματος χρήστη και του κωδικού πρόσβασης καθώς και η διαβίβασή τους σε τρίτους πρέπει να γνωστοποιηθεί αμέσως στο αρμόδιο τμήμα εξυπηρέτησης PartnerPlusBenefit της Lufthansa (βλ. παράγραφος 7).
Όροι και Προϋποθέσεις
 
6.6.  Τροποποιήσεις
Η Lufthansa έχει δικαίωμα ανά πάσα στιγμή και χωρίς αιτιολογία να τροποποιήσει όρους ήσσονος σημασίας του παρόντος υπό την προϋπόθεση ότι η τροποποίηση αυτή δεν επιφέρει αλλαγές στη συνολική δομή της σύμβασης. Ειδικότερα, οι ρυθμίσεις σχετικά με το σύστημα συλλογής και εξαργύρωσης πόντων Benefit, τη χρονική διάρκεια και την καταγγελία της σύμβασης αποτελούν ουσιώδεις όρους.
Επιπλέον, η Lufthansa δικαιούται να προσαρμόσει ή να συμπληρώσει τους παρόντες όρους συμμετοχής, εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο για την εξάλειψη προβλημάτων κατά την εκτέλεση του προγράμματος PartnerPlusBenefit λόγω ρυθμιστικών κενών που προέκυψαν μετά την εγγραφή του Μέλους. Αυτό μπορεί να συμβεί κυρίως στην περίπτωση που η δικαιοσύνη κρίνει άκυρο έναν ή περισσότερους από τους παρόντες όρους συμμετοχής.
Οι τροποποιημένοι όροι αποστέλλονται στο Μέλος τουλάχιστον έξι εβδομάδες πριν από την έναρξη ισχύος τους με ιμέιλ. Θεωρείται ότι το Μέλος έχει αποδεχτεί τις τροποποιήσεις εάν δεν προβάλει ένσταση εγγράφως. Η ένσταση πρέπει να παραληφθεί εντός έξι εβδομάδων μετά την παραλαβή των τροποποιημένων όρων συμμετοχής. Η Lufthansa στην επιστολή της σχετικά με τους τροποποιημένους όρους συμμετοχής επισημαίνει στο Μέλος τη δυνατότητα υποβολής ένστασης και τη σημασία της προθεσμίας των έξι εβδομάδων. Εάν το Μέλος ασκήσει το δικαίωμα της ένστασης η επιθυμία τροποποίησης εκ μέρους της Lufthansa θεωρείται ότι έχει απορριφθεί. Στην περίπτωση αυτή η συμμετοχή συνεχίζεται χωρίς τις προταθείσες τροποποιήσεις. Το δικαίωμα και των δύο συμβαλλομένων να καταγγείλουν τη συμβατική σχέση σύμφωνα με την παράγραφο 5.1. παραμένει αμετάβλητο.
Όροι και Προϋποθέσεις
 
6.7.  Μεταβίβαση δικαιωμάτων σε τρίτους
Τα δικαιώματα από την παρούσα σύμβαση δεν εκχωρούνται ούτε μεταβιβάζονται με άλλο τρόπο σε τρίτους.
Όροι και Προϋποθέσεις
 
6.8.  Εφαρμοστέο δίκαιο, δικαιοδοσία, δεσμευτικό κείμενο της σύμβασης
Εφαρμοστέο δίκαιο είναι αποκλειστικά το γερμανικό δίκαιο. Εφόσον το Μέλος είναι έμπορος, νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή ειδικό ταμείο δημοσίου δικαίου συμφωνείται ρητά ότι αποκλειστικός τόπος δωσιδικίας για κάθε αξίωση από και σε συνδυασμό με το εταιρικό πρόγραμμα ανταμοιβής PartnerPlusBenefit της Lufthansa είναι τα δικαστήρια της Φρανκφούρτης αμ Μάιν στη Γερμανία.
Μόνο το γερμανικό κείμενο των παρόντων όρων συμμετοχής είναι δεσμευτικό για τα συμβαλλόμενα μέρη (ιδιαιτέρως σε ό,τι αφορά την νομική ερμηνεία των επιμέρους ρυθμίσεων των παρόντων όρων συμμετοχής). Η παρούσα αγγλική και ελληνική μετάφραση παρέχεται μόνον για λόγους ενημέρωσης.
Το γερμανικό κείμενο των παρόντων όρων συμμετοχής δημοσιεύονται στον ιστότοπο www.partnerplusbenefit.de.
Όροι και Προϋποθέσεις
 
6.9.  Ρήτρα διαιρετότητας
Σε περίπτωση που οποιαδήποτε επιμέρους διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί εν όλω ή εν μέρει άκυρη, δε θίγεται η ισχύς των υπολοίπων όρων. Θα θεωρείται ότι η άκυρη διάταξη έχει αντικατασταθεί από διάταξη η οποία θα προσιδιάζει κατά το δυνατό και υπό νομικά αποτελεσματικούς όρους στον οικονομικό σκοπό και την πρόθεση της ανίσχυρης διάταξης. Το αυτό ισχύει και για τυχόν ρυθμιστικά κενά.
Όροι και Προϋποθέσεις
 

7.  Επικοινωνία – Τμήμα εξυπηρέτησης PartnerPlusBenefit της Lufthansa
Το αρμόδιο τμήμα εξυπηρέτησης PartnerPlusBenefit της Lufthansa λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή, 09.00 – 17.00, για ερωτήσεις, αιτήματα ή παράπονα σχετικά με το PartnerPlusBenefit στα τηλέφωνα 0030 210 6175210 για την Ελλάδα και 00357 22 873305 για την Κύπρο.
Όροι και Προϋποθέσεις
 
Συνεργαζόμενες Αεροπορικές Εταιρείες

Συνεργάτες προγράμματος Benefit