תנאים והתניות

התנאים הבאים חלים על ההשתתפות ב-PartnerPlusBenefit
תנאים והתניות גירסת הדפסה
23.03.2022
מו"ל:
German Lufthansa Corporation
Department Key Account Management Corporates
חזרה לתוכן עניינים

1.  תנאי השתתפות
תכנית הבונוסים לתאגידים PartnerPlusBenefit מתגמלת אותך על נאמנותך כלקוח תאגידי. בכל הטיסות העסקיות, תצבור נקודות בונוס (BenefitPoints) אותן ניתן לפדות בתמורה למענקים אטרקטיביים. Deutche Lufthansa Aktiengesellschaft ("לופטהנזה"), היא השותף החוזי שלך והמנפיקה של PartnerPlusBenefit. חברי תכנית הבונוסים PartnerPlusBenefit יקבלו מלופטהנזה ומהשותפים ל-PartnerPlusBenefit נקודות בונוס אותן ניתן לפדות בתמורה למענקים מסוימים בהתאם לתנאי ההשתתפות החלים. אם הנך משתתף גם בתכנית הנוסע המתמיד Miles & More, אתה יכול, בטיסות שלך, לצבור בו-זמנית גם מיילים ל-Miles & More.
על צבירת ופדיון נקודות הבונוס, כמו גם על יישום ה-PartnerPlusBenefit באופן כללי, יחולו התנאים המפורטים להלן. הוראות מיוחדות ניתן למצוא בעמוד האינטרנט של PartnerPlusBenefit ב-www.ppb.co.il.
תכנית הבונוסים לתאגידים PartnerPlusBenefit של לופטהנזה היא שירות וולונטרי של לופטהנזה.
תנאים ותניות
 

2.  תנאי השתתפות:
2.1.  זכאות
הצדדים הבאים רשאים להשתתף בתוכנית ההטבות של לופטהנזה PartnerPlusBenefit
2.1.1
כל המוסדות העיסקיים, כלומר ישויות ושותפויות טבעיות ומשפטיות, העוסקים באופן קבוע בפעילות מסחרית והרוכשים כרטיסי טיסה עבור פעילותם המסחרית;
2.1.2
משרדי עורכי דין וחברות לייעוץ מס, מרפאות ואנשי מקצוע עצמאיים אחרים (כגון: אדריכלים, יועצים ניהוליים, משרדי הנדסה), ככל שהעסק שלהם פועל על בסיס קבוע והם רוכשים כרטיסי טיסה למטרות הקשורות לפעילותם המקצועית .
2.1.3
עמותות רשומות או בעלות זכאות משפטית וגופים עיסקיים – לרבות, אך ללא הגבלה לעמותות, לשכות, מוסדות דת ומפלגות פוליטיות – במידה והם רוכשים כרטיסי טיסה לצורך מילוי מטרתם, אלא אם הם מנוגדים לסעיף 2.2
כל הצדדים הזכאים להשתתף בתכנית ייקראו להלן "חברים".
תנאים ותניות
 
2.2.  אי-זכאות
הצדדים הבאים אינם זכאים להשתתף בתכנית הבונוסים לתאגידים PartnerPlusBenefit של לופטהנזה:
2.2.1
הצדדים המפורטים בסעיף 2.1, במידה והנם פועלים כיחידים פרטיים, דהיינו, למטרות שאינן ניתנות לייחוס לפונקציה המסחרית שלהם ולא לפונקציה המקצועית שלהם כעצמאים.
2.2.2
הצדדים המפורטים בסעיף 2.1, אם הנם משתתפים כבר בתכניות אחרות של קידום מכירות לתאגידים או במודלים אחרים של תמריצים המוצעים על ידי לופטהנזה, כגון PartnerPlus Progress, או אם הוצעה להם אפשרות להשתתף בתכניות אחרות של קידום מכירות לתאגידים או במודלים אחרים של תמריצים אולם הם סירבו להצעות אלה, אלא אם השתתפותם אושרה מפורשות בכתב על ידי לופטהנזה;
2.2.3
הצדדים המפורטים בסעיף 2.1, אם חברה קשורה (לרבות, ללא הגבלה, חברה שהנה בעלת מניות הרוב) כבר משתתפת בתכניות אחרות של קידום מכירות לתאגידים או במודלים אחרים של תמריצים, המוצעים על ידי לופטהנזה, כגון PartnerPlus Progress, או אם הוצעה לה אפשרות להשתתף בתכניות אחרות של קידום מכירות לתאגידים או במודלים אחרים של תמריצים אולם היא סירבה להצעות אלה, אלא אם השתתפותה אושרה מפורשות בכתב על ידי לופטהנזה;
2.2.4
הצדדים המפורטים בסעיף 2.1, אם חברה קשורה (במיוחד חברה קשורה המחזיקה באינטרס של שליטה בחברה המשתתפת או חברה קשורה שהחברה המשתתפת מחזיקה בה אינטרס של שליטה) כבר משתתפת ב-PartnerPlusBenefit, אלא אם השתתפותם אושרה מפורשות על ידי לופטהנזה;
2.2.5
הצדדים המפורטים בסעיף 2.1, במידה והם מציעים לרכוש כרטיסי טיסה כשירות או לארגן רכישה של כרטיסי טיסה - בין אם הנם מקבלים תמורה בעבור השירות שלהם ובין אם לא - לרבות, ללא הגבלה, סוכנויות נסיעות (במיוחד סוכנויות נסיעות החברות ב-IATA וכאלה שאינן חברות ב-IATA, קונסולידטורים), מפעילי תיירות, אנשים הפועלים כסוכני רכש בעבור חברות שונות ומארגני תיירות אחרים (במיוחד חברות המספקות שירותי תמיכה, לדוגמא, במסגרת תכניות חילופין וחברות שייט.
2.2.6
שותפויות שהוקמו לצורך רכישת נקודות בונוס.
תנאים ותניות
 
2.3.  תחילת ההשתתפות וכריתת החוזה
הצדדים הזכאים רשאים להשתתף בתכנית רק לאחר רישום מלא להשתתפות באתר האינטרנט של PartnerPlusBenefit של לופטהנזה (www.ppb.co.il). לא קיימת זכאות משפטית להשתתפות בתכנית. החברה מתחייבת כי כל המידע אשר נמסר בעת הרישום באמצעות איש הקשר (לרבות שם החברה, שם איש הקשר, תחום העיסוק והכתובת) הינו נכון ומדוייק. כמו כן מאשר איש הקשר כי הינו מוסמך בשם החברה לייצגה ולנהל עבורה את חשבון הנקודות. הרישום לתכנית מהווה אישור כי פרטי ותנאי התכנית נקראו, הובנו ואושרו על ידי איש הקשר אשר הוסמך על ידי החברה לנהל את התכנית. לאחר הרישום באמצעות האינטרנט, ייפתח למשתתף חשבון נקודות בונוס (BenefitPoint account); נקודות הבונוס שייצברו על ידי כל העובדים של החבר ייזקפו לזכות חשבון זה. תאריך הרישום ייקבע אוטומטית ליום ה-1 לחודש השוטף. לאחר רישום בהצלחה, יקבל החבר הודעת דוא"ל המאשרת את הרישום, וכן את שם המשתמש שנבחר על ידי החבר במהלך הרישום. כמו כן תישלח בהודעת דוא"ל נפרדת, סיסמא להתחברות לחשבון נקודות הבונוס. החוזה בעניין ההשתתפות בתכנית הבונוס לתאגידים PartnerPlusBenefit ייכנס לתוקף לאחר סיום הרישום בהצלחה ומילוי טופס ההצהרה האישית ושליחתו למרכז השירות של PartnerPlusBenefit.
תנאים ותניות
 
2.4.  סיסמא ומספר זיהוי אישי (PIN)
במהלך הרישום לתכנית תישלח לחבר סיסמא למטרות זיהוי אישי (למשל, על מנת לבקש מענקים ובכדי לבדוק את יתרת החשבון המקוון). לצורך אבטחה נוספת, בזמן הזמנת מענקים, החבר יכול גם ליצור מספר זיהוי אישי (PIN) ב-www.ppb.co.il. לשם מניעת שימוש לרעה, על החבר לוודא שהסיסמא ומספר הזיהוי האישי לא יהיו ידועים לצדדים שלישיים בלי מורשים. במקרה של חשד לשימוש לרעה, יש להודיע מיידית למרכז השירות של PartnerPlusBenefit (ראה סעיף 7). במקרה של אי מסירת הודעה או איחור במסירתה באופן רשלני, חבותה של לופטהנזה בגין נזקים שנגרמו עד קבלת ההודעה האמורה תהא מוגבלת למקרים של כוונת מכוון ורשלנות רבתי. במקרים של רשלנות קלה, החבות בגין מוות או בגין פגיעה באיבר או בבריאות תהא בלתי מוגבלת. במקרה של הפרה רשלנית קלה של חובות חוזיות יסודיות, החבות תהא מוגבלת לנזקי רכוש ולנזקים פיננסיים הניתנים לייחוס באופן רגיל לרשלנות כאמור, בגובה נזק טיפוסי הניתן לצפייה.
חובות יסודיות יוגדרו כחובות שחובה לקיימן תחילה על מנת לאפשר ביצוע נכון של החוזה, שהפרתן פוגעת בהשגת המטרה החוזית ושהחבר יכול באופן כללי לסמוך על קיומן. כל חבות נוספת בגין נזקים תוחרג, למעט תביעות המבוססות על דיני אחריות בגין מוצרים פגומים. האמור לעיל יחול גם לגבי חבותם של שלוחים, תוך התחשבות ברשלנות תורמת אפשרית של החבר.
תנאים ותניות
 
2.5.  סיום השתתפות
על מנת לסיים את ההשתתפות בתכנית הבונוסים לתאגידים PartnerPlusBenefit של לופטהנזה, על החבר להיכנס לחשבון נקודות הבונוס ב-www.ppb.co.il באמצעות הסיסמא שלו ולאחר מכן לבטל את הרישום להשתתפות נוספת כלשהי, באמצעות כפתור "מחיקה מן התכנית" ("Resign") בעמוד התנאים והתניות של התכנית. ההשתתפות בתכנית הבונוס לתאגידים PartnerPlusBenefit ניתנת לביטול החל מסוף החודש בלבד. במידה והחברות מבוטלת במהלך חודש מסוים, מועד ביטול הרישום ("מועד ביטול הרישום") ייקבע אוטומטית ליום האחרון של החודש השוטף.
במקרה של ביטול החברות, החבר יהיה זכאי לפדות את נקודות הבונוס שנצברו עד אותו מועד למשך פרק זמן שלא יעלה על שישה חודשים לאחר מועד ביטול הרישום. למטרה זו, חברים שביטלו את הרישום ימשיכו לקבל גישה לחשבונות נקודות הבונוס שלהם במהלך התקופה הרלוונטית. עם תום תקופת ששת החודשים, יפוגו כל נקודות הבונוס שטרם נפדו. בנוסף, לא ניתן יהיה לשוב ולהשתמש בשם המשתמש לצורך רישום חדש ל-PartnerPlusBenefit של לופטהנזה.
תנאים ותניות
 
2.6.  משך ההשתתפות
ההשתתפות ב-PartnerPlusBenefit יכולה, באופן כללי, להימשך למשך פרק זמן בלתי מוגבל - בכפוף לתנאים הקבועים בסעיף 5, ובמיוחד, סיום התכנית על ידי לופטהנזה כמפורט בסעיף 5.3. במידה ובתוך 12 חודשים לאחר הרישום ל-PartnerPlusBenefit וקבלת הסיסמא שלו, החבר טרם מילא את טופס ההצהרה האישית - לופטהנזה תהא זכאית לבטל את השתתפותו ב-PartnerPlusBenefit לאחר מסירת הודעה על כך לחבר בהודעת דוא"ל לכתובת שנמסרה על ידי החבר בזמן הרישום. לופטהנזה לא תבטל את ההשתתפות אם, בתוך ארבעה שבועות מקבלת ההודעה האמורה לעיל, ייכנס החבר לחשבון נקודות הבונוס שלו בכתובת www.ppb.co.il.
תנאים ותניות
 

3.  נקודות בונוס (BenefitPoints)
3.1.  כללי
נקודת הבונוס היא יחידת החישוב בתכנית PartnerPlusBenefit. השגת נקודות הבונוס (נקראת גם "צבירה") ופדיון הנקודות ייקבעו על פי ההוראות הבאות:
תנאים ותניות
 
3.2.  צבירת נקודות בונוס
נקודות בונוס יכולות להיצבר רק לאחר שהחבר שולח את טופס ההצהרה האישית שלו למרכז השירות של PartnerPlusBenefit יחד עם הסיסמא שנמסרה לאחר הרישום לחשבון נקודות הבונוס שלו.
תנאים ותניות
 
3.2.1.  טיסות עסקיות
חבר או העובדים הקבועים שלו יוכלו על פי רוב להשיג נקודות בונוס רק אם הטיסה בכל מקרה ומקרה הנה למטרות עסקים. משמעות הדבר היא שהחבר או העובדים הקבועים שלו יוכלו לצבור נקודות בונוס רק אם הטיסה מתבצעת בכל מקרה ומקרה על ידי הצדדים הבאים:
צד זכאי על פי סעיף 2.1.1 במסגרת ביצוע הפונקציה המסחרית שלו
צד זכאי על פי סעיף 2.1.2 במסגרת ביצוע הפונקציה שלו כעצמאי
צד זכאי על פי סעיף 2.1.3 במסגרת מימוש מטרתו.
טיסות המתבצעות על ידי צדדים שלישיים, במיוחד על ידי יחידים שאינם עובדים קבועים של החבר, אינן כשירות לעניין רכישת נקודות בונוס.
תנאים ותניות
 
3.2.2.  כרטיסים שנרכשו בישראל
נקודות בונוס יכולות להיצבר אך ורק לגבי טיסות שהכרטיסים בעבורן נרכשו בישראל. כרטיס נחשב כאילו נרכש בישראל אם נרכש בטריטוריה של ישראל או דרך האינטרנט באמצעות www.lufthansa.com, תוך מסירת כתובת לחיוב בישראל.
תנאים ותניות
 
3.2.3.  טיסות עם לופטהנזה וחברות תעופה שותפות ב-PartnerPlusBenefit
נקודות הבונוס יכולות להיצבר אך ורק לגבי טיסות במטוס של לופטהנזה או במטוס המופעל על ידי כל אחת מחברות התעופה השותפות ב-PartnerPlusBenefit והמצוינות על ידי מספרי טיסה של לופטהנזה או מספרי טיסה של חברות התעופה הרלוונטיות השותפות ב-PartnerPlusBenefit. נקודות הבונוס ייצברו לזכות חשבון נקודות הבונוס לכל מקטע טיסה שבוצע בפועל בטיסה סדירה בתשלום מלא, בכפוף להסדרים על פי סעיף 3.2.5 (מחלקות רישום בעלות נמוכה (low-cost) ותעריפים ותנאים מיוחדים). מקטע טיסה נחשב כאילו בוצע, אם החבר הוטס מנקודת היציאה שלו אל היעד שלו.
בנוסף על לופטהנזה ולופטהנזה רג'ינל (Lufthansa Regional), חברות התעופה הבאות משתתפות כיום בתכנית הבונוס לתאגידים PartnerPlusBenefit: אייר קנדה (Air Canada), אוסטריאן אירליינס גרופ (Austrian Airlines Group), בריסל אירליינס (Brussels Airlines), סוויס אינטרנשיונל אירליינס (Swiss International Air Lines), יונייטד אירליינס (United Airlines) ו) בנתיבים נבחרים. את חברות התעופה השותפות ב-PartnerPlusBenefit ניתן לראות ב-www.ppb.co.il
קוד חברת תעופהAirline
OSAustrian
including
OSAustrian Airlines
VOAustrian Airlines by Tyrolean
NGLauda Air
SNBrussels Airlines
ACAir Canada
LHLufthansa
including
Lufthansa Regional
ENAir Dolomiti
IQAugsburg Airways
EWEurowings
CLLufthansa Cityline
LXSWISS
including
LXSwiss European Air Lines
LXSwiss International Air Lines
LXSWISS operated by PrivatAir
LXSwiss operated by -
2L(Helvetic) 2L*LX with 3digit Flight
number and WK(Edelweiss) WK*LX
with 3 digit LX flight number only.
UAUnited Airlines
including
UAUnited Express**
**
On United Express flights PlusPoints can only be collected.
מספר נקודות הבונוס הנצברות לכל נתיב תלוי, בעיקר, במחלקת הרישום בכל מקרה ומקרה והוא מפורט על ידי לופטהנזה וחברות התעופה השותפות ב-PartnerPlusBenefit. מספר נקודות הבונוס שניתן לצבור לכל נתיב ומחלקת הרישום נקבעים על פי טבלת צבירת נקודות הבונוס שחלה במועד הטיסה, אותה ניתן למצוא ב-www.ppb.co.il, תחת הכותרת: "חשבון נקודות בונוס/צבור נקודות" ("טבלת צבירת נקודות בונוס").
כיום, ניתן לצבור נקודות בונוס במחלקות הרישום הבאות:
First Class Business Class Business Discounted Economy Premium Economy Class Economy Discounted Economy Promo
Lufthansa / LH A, F C, J D, P, Z E, G, N B, Y H, M, Q, U, V, W K, L, S, T
Air Canada / AC C, J D, P, Z A, E, O B, Y G, H, M, Q, U, V, W K, L, S, T
Air Dolomiti / EN C, J D, P, Z B, Y H, M, Q, U, V, W K, L, S, T
Austrian Airlines / OS C, J D, P, Z E, G, N B, Y H, M, Q, U, V, W K, L, S, T
Brussels Airlines / SN C, J D, P, Z E, G, N B, Y H, M, Q, U, V, W K, L, S, T
Eurowings / EW J D E, N B, I, Y H, M G, K, L, Q, S, T, W, X
Swiss International Air Lines / LX A, F C, J D, P, Z E, G, N B, Y H, M, Q, U, V, W K, L, S, T
United Airlines / UA C, J D, P, Z A, O, R B, Y H, M, Q, U, V, W K, L, S, T
במידה ואתה מזמין 'שדרוג עסקי לאירופה' ב-SWISS (שדרוג למחלקת רישום I במחלקת עסקים), מחלקת הרישום הרלוונטית להתייחסות לעניין צבירת נקודות בונוס היא מחלקת התיירים המקורית.
תנאים ותניות
 
3.2.4.  אפשרויות אחרות לצבירת נקודות בונוס
אפשרויות אחרות לצבירת נקודות בונוס והתנאים להן יפורסמו בנפרד בהודעות של PartnerPlusBenefit. הצעות מיוחדות לתקופות מוגבלות אינן יוצרות זכאות כלשהי להמשכיות כנגד לופטהנזה.
תנאים ותניות
 
3.2.5.  החרגת צבירה של נקודות בונוס
לא ניתן לצבור נקודות בונוס במחלקות מוזלות כמפורט להלן ובנתיבים הבאים:
No points collectable on booking classes No points collectable on routes
Lufthansa / LH I, O, R, X
Air Canada / AC F, I, N, R, X
Air Dolomiti / EN A, E, F, G, I, N, O, R, X
Austrian Airlines / OS A, F, I, O, R, X
Brussels Airlines / SN A, F, I, O, R, X
Eurowings / EW A, C, F, O, P, R, U, V, Z
Swiss International Air Lines / LX I, O, R, X
United Airlines / UA E, F, G, I, N, X US - US
בנוסף למחלקות הרישום המוזכרות לעיל, לא ניתן לצבור נקודות בונוס לגבי טיסות בתעריפי הנחה לתעשיות מסוימות (ID, IP, AD, GE, UD, DG, PEPs וכו') וכן עבור שירותים אשר שולמו באמצעות מיילים, מחירי ילדים וצעירים, כרטיסי חינם, שדרוגים ושירותים שהחברים מקבלים בגינם הטבות מתכניות קידום מכירות אחרות או ממודלים אחרים של תמריצים המוצעים על ידי לופטהנזה, כמו, לדוגמא, PartnerPlus Progress.
תנאים ותניות
 
3.2.6.  רישום טיסות שבוצעו
3.2.6.1.  רישום אוטומטי על ידי אחסון פרטי כרטיס אשראי
נקודות הבונוס נזקפות אוטומטית לחשבון נקודות הבונוס אם לצורך התשלום בעבור הטיסות נעשה שימוש במספרי כרטיסי האשראי שהוזנו במקור ל-F115 של PartnerPlusBenefit (על פי סעיף 3.2.3). כרטיסי אשראי וכרטיסי תשלום שמורים במערכת ומשמשים אך ורק לצבירת BenefitPoints.
לופטהנזה תזקוף 400 נקודות בונוס לחשבון נקודות הבונוס של החבר עם הזנת נתוני כרטיס האשראי ל-PartnerPlusBenefit בפעם הראשונה. לא יינתנו בונוסים נוספים בגין הזנה של כרטיסי אשראי נוספים.
על החבר להזין את כל פרטי כרטיס האשראי בפעם אחת בתכנית של PartnerPlusBenefit תחת הכותרת "חשבון נקודות בונוס / כרטיס אשראי / הזנת כרטיס אשראי"; כמו כן יש לעדכן פרטים אלה באותו מקום במידה ופרטי כרטיס האשראי משתנים. אם לא נעשה עוד שימוש בפרטים של כרטיס אשראי מסוים לצורך רישום טיסות במסגרת ה-PartnerPlusBenefit, הפרטים של כרטיס האשראי הרלוונטי יימחקו מה-PartnerPlusBenefit רק בסוף החודש. כאשר הפרטים של כרטיס אשראי מסוים נמחקים מ-PartnerPlusBenefit במהלך החודש, כל נקודות הבונוס בגין טיסות שהוזמנו באמצעות כרטיס זה ובוצעו בפועל ייזקפו לזכות חשבון נקודות הבונוס עד ליום האחרון של אותו חודש.
ניתן להזין פרטי כרטיס אשראי לתכנית PartnerPlusBenefit במשך פרק זמן שאינו עולה על 12 חודשים לאחר מועד ביצוע הטיסה. בכל מקרה, מספר נקודות הבונוס לנתיב יהיה בהתאם לטבלת צבירת נקודות הבונוס (ראה סעיף 3.2.3) החלה במועד ביצוע הטיסה. על פי רוב, נקודות הבונוס ייזקפו לחשבונו של החבר כ-10 עד 12 שבועות לאחר מועד ביצוע הטיסה, ובלבד שפרטי כרטיס האשראי הוזנו ל-PartnerPlusBenefit. אם הכרטיס שבנדון הונפק על ידי חברת תעופה שותפה שאינה חלק מ-PartnerPlusBenefit, יש להזין את השובר (קופון) של חברת התעופה השותפה ב-PartnerPlusBenefit הנכלל בכרטיס, תחת הכותרת "חשבון נקודות בונוס / כרטיסי טיסה / הזנת מספר כרטיס". תנאי מוקדם לצבירת נקודות הוא שתאריך הטיסה מאוחר למועד הרישום ל-PartnerPlusBenefit.
תנאים ותניות
 
3.2.6.2.  רישום נקודות ידני על ידי הזנת מספר כרטיס
לצורך רישום פרטי הטיסה במקרים בהם לא אוחסנו ב-PartnerPlusBenefit פרטי כרטיס אשראי, יש להזין לחשבון נקודות הבונוס את הפרטים של מספרי הכרטיס באופן ידני. נקודות בונוס לטיסות שלא נרשמו אוטומטית ניתנות לצבירה רטרואקטיבית על ידי הזנת מספר(י) הכרטיס במהלך תקופה של 12 חודשים נכון ממועד ביצוע הטיסה. נא להקיש בתפריט על הסעיף "נתוני כרטיס / הזנת כרטיס". בכל מקרה, מספר נקודות הבונוס לנתיב יהיה בהתאם לטבלת צבירת נקודות הבונוס החלה במועד ביצוע הטיסה הרלוונטית (ראה סעיף 3.2.3). על פי רוב, נקודות הבונוס ייזקפו לחשבון נקודות הבונוס כ-10 עד 12 שבועות לאחר מועד ההזנה הידנית בעמוד התכנית. תנאי מוקדם לזקיפת נקודות הוא שבכל מקרה, תאריך הטיסה לאחר מועד הרישום ל-PartnerPlusBenefit. *שים לב: במיקרים שמסמך הטיסה הונפק על ידי חברת תעופה שאינה חברה בתכנית PartnerPlusBenefit והוא מכיל לפחות קטע טיסה של אחת מחברות השותפות בתכנית , יש להזין את פרטי מסמך הטיסה באופן ידני לחשבון החברה.
תנאים ותניות
 
3.2.6.3.  צבירה אוטומטית של כרטיסי טיסה באמצעות מספר זיהוי חברה
כרטיסי טיסה שהוצאו על ידי סוכן נסיעות יכולים להרשם אוטומטית על ידי הזנה של מספר זיהוי החברה בהזמנה.
את מספר החברה יש לבקש אונליין תחת "חשבון הנקודות שלך" Company ID. מספר החברה יונפק תוך מספר ימי עבודה מיום הבקשה מספר חברה זמין בשירות חברות אוסטריאן איירליינס, בריסל איירליינס, לופטהנזה וסוויס . נקודות הבונוס יזוכו אוטמטית בחשבון החברה ובהתאם לסעיף 3.2.3 תוך 10-12 שבועות מיום הטיסה.
תנאים ותניות
 
3.2.6.4.  צבירת נקודות PartnerPlusBenefit בהזמנות שנעשו באמצעות אתר האינטרנט www.partnerplusbenefit.com
לאחר כניסה מוצלחת לאתר www.partnerplusbenefit.com . הזמנות מקוונות שיעשו דרך www.partnerplusbenfit.com יקלטו באופן אוטומטי בחשבון החברה. מספר הנקודות שיזקפו לזכות החברה הינם בהתאם לסעיף 3.2.3 תוך 10-12 שבועות לאחר ביצוע הטיסה. אישור קליטת מספר לקוח יתקבל בתום השלמת הרכישה המקוונת .
תנאים ותניות
 
3.3.  חשבון נקודות בונוס (BenefitPoint Account)
נקודות הבונוס שנזקפו יוצגו בחשבון נקודות הבונוס של החבר. לופטהנזה תודיע לחבר בהודעת דוא"ל על זקיפת נקודות. תלונות בנושא חשבון הנקודות העדכני יש להגיש בתוך חמישה שבועות לאחר קבלת הודעת הדוא"ל האמורה. לאחר תום מגבלת זמן זו, יראו את החבר כאילו הסכים ליתרת החשבון. תשומת לב לכך תופנה באופן מפורש בהודעת הדוא"ל המודיעה על חשבון נקודות הבונוס.
ניתן לראות את היתרה העדכנית בחשבון נקודות הבונוס באתר האינטרנט של התכנית ב-www.ppb.co.il בעזרת שם המשתמש והסיסמא האישיים. במידה והחבר לא ייכנס לחשבון, החבר יקבל תזכורת לכך שלושה חודשים מאוחר יותר באמצעות הודעת דוא"ל.
תנאים ותניות
 
3.4.  פדיון נקודות בונוס
3.4.1.  כללי
על פי רוב ניתן לפדות את נקודות הבונוס בתמורה למענקים, ובלבד שחשבון נקודות הבונוס מראה יתרה מתאימה בהתאם להוראות שלהלן.
זמינות המענקים עשויה להשתנות בהתאם לתאריך, לעונה וליעד. מענקים מסוימים עשויים שלא להיות זמינים במועדים מסוימים. המענקים המוצעים במועד נתון וכל הוראה מיוחדת שחלה יוצגו ברשימת המענקים החלה, אותה ניתן למצוא ב-www.ppb.co.il תחת הכותרת "פדה את נקודות הבונוס שלך". לא ניתן לשלב מענקים עם שירותים מסוימים בתעריפים מופחתים (בהתאם לסעיף 3.2.5).
החבר יהיה חופשי לבקש הנפקת מענקים בעבור עצמו, או - על פי שיקול דעתו - בעבור מי מן העובדים הקבועים שלו. לופטהנזה גם מאפשרת לחברים לפדות נקודות בונוס בחברות תעופה מסוימות השותפות ב-PartnerPlusBenefit שנבחרו באופן מחייב ובחברות שותפות. ללופטהנזה לא תהא השפעה ישירה כלשהי על חברות אלה. לפיכך, במידה ונקודות הבונוס נפדות אצל חברות שותפות, לופטהנזה לא תהא אחראית לכך שזמינות השירותים, כגון טיסות, תהיה בלתי מוגבלת או לביצוע נאות של החוזה. התנאים והתניות העסקיים הכלליים של החברות השותפות הרלוונטיות יחולו.
תנאים ותניות
 
3.4.2.  פדיון נקודות בונוס למטרות עסקיות
מענקים המתקבלים בתמורה לנקודות בונוס ניתנים לשימוש למטרות עסקיות בלבד. משמעות הדבר שחבר רשאי לפדות נקודות בונוס בתמורה למענקים רק אם המענק הנדון מנוצל על ידי האמורים להלן:
צד אשר זכאי בזכות עצמו מכוח סעיף 2.1.1 או על ידי העובדים הקבועים של הצד במסגרת ביצוע הפונקציה המסחרית של החבר.
צד אשר זכאי בזכות עצמו מכוח סעיף 2.1.2 או על ידי העובדים הקבועים של החבר במסגרת ביצוע הפונקציה של החבר כעצמאי.
צד אשר זכאי בזכות עצמו מכוח סעיף 2.1.3 או על ידי העובדים הקבועים של החבר במסגרת מימוש המטרה של החבר.
תנאים ותניות
 
3.4.3.  בונוס של טיסות חינם (BenefitFreeFlights)
ניתן להשתמש בנקודות הבונוס גם לטיסות בונוס עם לופטהנזה וחברות התעופה השותפות ב-PartnerPlusBenefit כמפורט ב-www.ppb.co.il תחת הכותרת "פדה את נקודות הבונוס שלך", לטיסות בנתיבים אירופאים ובין-יבשתיים אם טיסות אלה זמינות ("בונוס של טיסות חינם" ("BenefitFreeFlights")). יש לפדות נקודות בונוס נפרדות בעבור כל מקטע של טיסה: טיסה הלוך וחזור תדרוש מספר נקודות כפול. יוצא מן הכלל - בחברת התעופה סוויס אינטרנשיונל איירליינס , הזמנת הטבה של כרטיס בונוס ( Freeflight) במחלקה הראשונה אפשרית רק ללקוחות החברים בתכנית Miles&More בעלי סטטוס SEN או HON .
בונוס של טיסת חינם בלופטהנזה ובחברות התעופה השותפות ב-PartnerPlusBenefit ניתן להזמין במחלקות הרישום הבאות:
מחלקת רישום
מחלקה ראשונה
מחלקת רישום
מחלקת עסקים
מחלקת רישום פרימיום מחלקת תיירים מחלקת רישום
מחלקת תיירים
Lufthansa / LH O I R X
Air Canada / AC I X
Air Dolomiti / EN I X
Austrian Airlines / OS I R X
Brussels Airlines / SN I R X
Eurowings / EW P U
Swiss International Air Lines / LX O I R X
United Airlines / UA I X
מחלקות הרישום המפורטות בטבלה תהיינה זמינות אך ורק לנתיבים נבחרים מסוימים ובמועדים מסוימים. אם מחלקות הרישום המפורטות אינן זמינות לטיסות מקשרות מסוימות, רכישת הבונוס של טיסת חינם לא תישאר ברשימת ההמתנה. נקודות הבונוס הדרושות בעבור טיסה חינם ינוכו מחשבון נקודות הבונוס במועד הזמנת כרטיס החינם. כרטיס חינם תמיד יונפק ככרטיס אלקטרוני ( ® etix). .הזמנת כרטיס בונוס יש לבצע לכל הפחות 72 שעות לפני המראת הטיסה היוצאת. .
שינוי טיסת בונוס אפשרי רק במידה וקיימת זמינות בתאריך המבוקש. שינוי ראשון יבוצע ללא תשלום. כל שינוי נוסף יבוצע עבור 50.00 אירו. יש לבצע את השינוי עד 3 ימי עסקים לפני מועד ההמראה, עבור הזמנות מכורטסות, במידה וקיימת זמינות ובתנאי שהבקשה הופנתה למרכז השירות של PartnerPlusBenefit במסגרת שעות העבודה (ראה סעיף 7). נקודות אשר נוכו עבור הזמנת בונוס מבוטלת יזוכו בחזרה לחשבון בניכוי 2000 נקודות. נקודות הבונוס אשר הוחזרו לחשבון יישארו בתוקפן המקורי כמפורט בסעיף 3.5. במידה וטיסת בונוס לא תבוטל במועד שנקבע, לא ניתן יהיה לשנות את ההזמנה ונקודות הבונוס לא ייזקפו מחדש לחשבון. לתשומת לבך: לא ניתן לשנות מסלול של הזמנת בונוס.
תנאים ותניות
 
3.4.4.  בונוס של שדרוג (BenefitUpgrades)
פרטים נוספים אודות שדרוג בטיסות אירופאיות ובטיסות בינלאומיות ממחלקת תיירים למחלקת עסקים בטיסות ארוכות טווח וממחלקת תיירים למחלקת הפרימיום וממחלקת תיירים למחלקת עסקים וממחלקת עסקים למחלקה ראשונה בטיסות לופטהנזה ובחברות התעופה השותפות מפורט באתר www.partnerplusbenefit.com בלשונית "חשבון הנקודות שלך" .שדרוג בטיסות פנים ארציות מותנה כטיסת קישור לטיסה בין יבשתית. לא יתאפשר בונוס של שדרוג בטיסות פנימיות, אלא אם הטיסות שבנדון הן טיסות מקשרות לטיסות בין-יבשתיות לגביהן הוגשה בקשה לבונוס של שדרוג. בעלות הנקודות עבור שדרוג טיסה בין-יבשתית לא תכלול את שדרוג הטיסה הפנימית.
בונוס של שדרוג בטיסות של לופטהנזה ושל חברות התעופה השותפות ב-PartnerPlusBenefit ניתן להזמין במחלקות הרישום הבאות:
מחלקת רישום
שדרוגים ל-
מחלקה ראשונה
מחלקת רישום
שדרוגים ל-
מחלקת עסקים
 קוד מחלקה עבור שדרוג למחלקת פרימיום תיירים.
Lufthansa / LH O I R
Air Canada / AC I N
Air Dolomiti / EN I
Austrian Airlines / OS I R
Brussels Airlines / SN I R
Swiss International Air Lines / LX A I R
United Airlines / UA I NR
מחלקות הרישום המפורטות בטבלה תהיינה זמינות רק לנתיבים נבחרים מסוימים ורק במועדים מסוימים. אם מחלקת הרישום המפורטת אינה זמינה לטיסות מקשרות מסוימות, לא תתאפשר רכישה של שדרוג לגבי טיסות מקשרות אלה.
הזמנות של הטבות של שדרוג ניתנות לשינוי רק אם ובמידה שזמינה בונוס של שדרוג לטיסה אליה מבוקש השינוי. הזמנות של הטבות של שדרוג, כמו גם שינויים וביטולים של שדרוגים אלה יכולים להתבצע רק באמצעות מרכז השירות של PartnerPlusBenefit וחייבים להיעשות לפחות 3 ימי עבודה קודם ליציאה – עד ל-5 ימי עסקים עבור יונייטד איירלינס. (לא כולל ימי שבת). (תנאי: הבקשה להזמנה מתבצעת במהלך שעות הפתיחה של מרכז השירות של PartnerPlusBenefit. עם זאת, במקרה של ביטול שדרוג, לא ניתן עוד להבטיח שהטיסה המקורית במחלקת הרישום המקורית תהיה זמינה. נקודות הבונוס בגין השדרוג שבוטל ייזקפו מחדש לחשבון נקודות הבונוס של החבר. מועד התפוגה של נקודות הבונוס שנזקפו מחדש יהיה מועד התפוגה המקורי שלהן, כמפורט בסעיף 3.5. לא ניתן לבצע זקיפה מחדש של נקודות הבונוס אם הבונוס של שדרוג אינה מבוטלת בתוך מגבלת הזמן שנקבעה.
שדרוג תקף לכרטיסי טיסה בתעריפי מחלקת תיירים ועסקים הרשומים בקוד מחלקה המורשה. פירוט אודות מחלקות הרישום המורשות ונתיבי טיסה יוצאי מן הכלל לפי חברות תעופה זמין באתר בחשבון הנקודות שלך => מימוש נקודות בונוס => שדרוג. כל שדרוג חל רק לגבי נתיב טיסה אחד: על מנת לשדרג טיסה הלוך ושוב יש צורך במספר כפול של נקודות בונוס. הכרטיס המקורי חייב להיות כרטיס שהונפק קודם להזמנת הטבת השדרוג; וכל מקטעי הטיסה חייבים להיות מאושרים (confirmed) לפני כן. נקודות הבונוס הדרושות ינוכו במועד הזמנת השדרוג.
על טיסות ששודרגו למחלקת עסקים ולמחלקה ראשונה באמצעות הטבת השדרוג חלים התנאים החלים על טיסות במחלקת עסקים ובמחלקה ראשונה (כגון, משך שהייה מינימלי, תקנות בעניין מטען, מועדי בידוק, שימוש בטרקלין, וכו').
תנאים ותניות
 
3.4.5.  בונוס בעניין משקל עודף (BenefitExcessBaggage)
ניתן להשתמש בנקודות PPB עבור משקל עודף, לפרטים וביצוע יש לפנות למרכז השירות של PartnerPlusBenefit ארבעה ימי עבודה לפני תאריך היציאה.
ניתן לבקש BenefitExcessBaggage לטיסות המופעלות עלידי לופטהנזה עם מספר טיסה של לופטהנזה, טיסות המופעלות על ידי אוסטריאן איירליינס עם מספר טיסה של אוסטריאן איירליינס, טיסות המופעלות על יד סוויס עם מספר טיסה של סוויס וטיסות המופעלות על ידי בריסל איירליינס עם מספר טיסה של בריסל איירליינס.
הטבת ExcessBaggage לא ניתנת להזמנה במחיר Light. אישור הטיסה (flight confirmation) מהווה תנאי מוקדם. לצורך בונוס זה, לא די בכך שהחבר או העובדים הקבועים שלו נמצאים ברשימת ההמתנה של חברת התעופה המפעילה. נקודות הבונוס הדרושות ינוכו במועד הזמנת הבונוס.
ב-PartnerPlusBenefit, הזמנות של בונוס בעניין משקל עודף ניתנות לשינוי, שינוי ראשון חינם וכל שינוי נוסף תמורת 50 אירו ועד 3 ימי עבודה לפני היציאה במקרה של ביטול הטבת משקל עודף לא ניתן לקבל החזר עבור הנקודות.
בנוסף, על הבונוס בעניין משקל עודף יחולו ההוראות הבאות:
המשקל המרבי מוגבל ל-32 ק"ג לפריט מטען. פרטים ניתן לקבל במרכז השירות של PartnerPlusBenefit.
תנאים ותניות
 
3.4.6.  הזמנת מושב תמורת נקודות

ניתן לבקש BenefitSeatReservation במחלקת תיירים ו Premium Economy לטיסות המופעלות על ידי לופטהנזה עם מספר טיסה של לופטהנזה, טיסות המופעלות על ידי אוסטריאן איירליינס עם מספר טיסה של אוסטריאן איירליינס, טיסות המופעלות על יד סוויס עם מספר טיסה של סוויס וטיסות המופעלות על ידי בריסל איירליינס עם מספר טיסה של בריסל איירליינס בהתאם למחיר ששולם והמחלקה המוזמנת.
הזמנת מושב תמורת נקודות אפשרית בטיסות מאושרות בלבד (לא ניתן להזמין מראש מושב עבור טיסות ברשימת המתנה). המועד האחרון להזמנת מושב הינו לא יאוחר מ-5 ימי עבודה (ראשון עד חמישי) לפני מועד ההמראה (בשעות הפעילות של מרכז השירות של (PartnerPlusBenefit
הזמנת מושב תמורת נקודות אפשרית עבור מושב רגיל (חלון או מעבר) או עבור מושב עם תוספת מרווח רגליים.
מושבים עם תוספת מרווח רגליים מציעים לפחות 10 ס"מ נוספים בין המושבים. חלקם ממוקמים ביציאות החירום ונדרשים תנאים מסויימים על מנת לשבת בהם:
• על הנוסע להיות לפחות בן 16.
• על הנוסע להיות מסוגל לבצע את כל הפעולות הנדרשות ללא סיוע של איש צוות, הורה או אדם אחר.
• על הנוסע להיות מוכן לסייע לצוות הטיסה במקרה חירום
• על הנוסע להיות מסוגל לקרוא ולהבין הוראות ולפעול בהתאם להנחיות הצוות במקרה חירום.
• חל איסור על ישיבה ביציאת חירום במקרה של נסיעה יחד עם אדם אחר אשר נזקק לסיוע מיוחד במקרה חירום.
• חל איסור על ישיבה ביציאת חירום במקרה של מגבלה רפואית, פיזית או אחרת אשר מונעת או מגבילה את ביצוע הפעולות הנדרשות ואשר עלולה לגרום לפציעה או נזק גופני או אחר לנוסע בעת ביצוען.
• על הנוסע להיות דובר אנגלית או גרמנית ברמה טובה
• חל איסור על ישיבה ביציאת החירום במקרה של טיסה עם בעל חיים בתא הנוסעים
מסיבות בטיחותיות, רשאיות חברות התעופה השותפות להקצות מושב אחר בטיסה לפני ההמראה במקרה שהנוסע אינו עומד בדרישות הנזכרות לעיל.
במידה ומומשו נקודות עבור הזמנת מושב בטיסה שברצונכם לשנות, אנא פנו למרכז השירות של PartnerPlusBenefit על מנת לנסות ולהזמין מושב זהה בטיסה החדשה.
לתשומת לבכם, לא ניתן לקבל החזר עבור נקודות שמומשו במידה ומושב זהה או בעל מאפיינים זהים הוזמן בטיסה החדשה.
במקרה של ביטול הנסיעה יש לפנות למרכז השירות של PartnerPlusBenefit על מנת לקבל החזר נקודות שמומשו בהתאם לתנאי השימוש.
יוצא דופן: הטבה זו תקפה כרגע לחברות הרשומות בישראל וטורקיה בלבד.
ניתן לקבל החזר עבור נקודות שמומשו תמורת הזמנת מושב במקרים הבאים:
• חברות התעופה השותפות ביצעו שינוי בטיסה שהוזמנה כגון שינוי סוג מטוס אשר הביא לכך שלא ניתן להזמין מושב בעל מאפיינים זהים במטוס החדש.
• שינוי במועד הטיסה המחייב העברה לטיסה חלופית אשר לא ניתן להזמין בה מושב בעל מאפיינים זהים.
נקודות אשר מומשו יזוכו לחשבון החברה. נקודות אלה יהיו כפופות למועד פקיעת התוקף המקורי שלהן, כפי שהוגדר בסעיף 3.5.
לא ניתן לקבל החזר נקודות אשר מומשו עבור הזמנת מושב במקרים הבאים:
• הנוסע מבטל טיסה שהוזמנה בתעריף שאינו ניתן להחזר.
• הנוסע קיבל מחברות התעופה השותפות שידרוג מסיבות תפעוליות או כמחווה של רצון טוב.
• הנוסע מבקש לשנות את מקום הישיבה למושב אשר מחירו נמוך יותר ממחיר המושב המקורי או שניתן להזמינו מראש ללא עלות.
• הנוסע אינו עומד בדרישות לישיבה ביציאת החירום של המטוס.
• הנוסע משנה את טיסתו לטיסה אשר לא ניתן להזמין עבורה מושב בעל מאפיינים זהים או לטיסה אשר ניתן להזמין עבורה מושב ללא עלות או לטיסה אשר אינה מופעלת על ידי חברות התעופה השותפות.
• הנוסע משנה את מסלול נסיעתו.
תנאים ותניות
 
3.4.7.  מענקים אחרים
ניתן להמיר נקודות בונוס עבור מתנות ( תקף לטורקיה בלבד). את הקטלוג ניתן למצוא ב www.lufthansppbturkey.com תחת BenefitPoint account/Reedem BenefitPoints/Benefit Giftshop Awards"
ניתן גם להמיר נקודות בנונס ב Worldshop0 תקף ליוון וקפריסין בלבד). קטלוג ניתן לראות ב בדף הבונוסים
תנאים ותניות
 
3.4.8.  שוברים לטקרלינים
להזמנת שובר לטרקלין אנא צור קשר עם מרכז השירות של PartnerPlusBenefit עד 3 ימים לפני הטיסה
תנאים ותניות
 
3.4.9.  הזמנת הטבות
ניתן להמיר את נקודות ה-PartnerPlusBenefit גם עבור מגוון מוצרים המסופקים על ידי חנות PartnerPlusBenefit WorldShop בכפוף לזמינות.
את רשימת המוצרים ניתן למצוא בכתובת www.partnerplusbenefit.com תחת הלשונית חשבון הנקודות שלך / מימוש נקודות בונוס / מתנות מ-WorldShop.
ניתן לקבל את המוצרים באמצעות משלוח או על ידי איסוף עצמי מחנויות WorldShop בשדות התעופה פרנקפורט או מינכן.
ייתכנו עלויות עבור אמצעי המשלוח השונים. יש לבדוק את התנאים באתר WorldShop.
PartnerPlusBenefit אינה אחראית לעיכובים במשלוח המוצרים, המבוצע על ידי ספק חיצוני ועל ידי גורם צד שלישי.
ניתן לשלם עבור המוצרים באמצעות נקודות ה-PartnerPlusBenefit בלבד. לא ניתן להשלים נקודות חסרות תמורות תשלום באירו או בכל מטבע מקומי אחר.
הנקודות יקוזזו מחשבון ה-BenefitPoints עם אישור ההזמנה באתר Lufthansa WorldShop.
בעל החשבון יקבל אישור הזמנה למייל מ-PartnerPlusBenefit.
ניתן להחזיר או להחליף מוצרים פגומים בלבד.
יש לעיין בתקנון WorldShop למידע אודות משלוח המוצרים אשר נרכשו באתר.
תנאים ותניות
 
3.4.10.  לופטהנזה ®FlyNet
נקודות בונוס הנכללות בקטגוריה של מענק שלא במזומן , ניתנות להמרה וזמינות באתר בחשבון הנקודות שלך / מימוש נקודות בונוס. תנאים והתניות של ספק T-Mobile Hotspot GmbH זמין להורדה בקובץ נפרד.
תנאים ותניות
 
3.4.11.  אישור מענקים
אם המענק המבוקש זמין, הבקשה תאושר בחשבון נקודות הבונוס של החבר ב-ppb.co.il ובאמצעות הודעת דוא"ל. לטובתם, על החברים לבדוק מיידית שתוכן האישור תואם את הבקשה שלהם. תדפיס של הודעת הדוא"ל משמש כאישור הזמנה, ובהתאם לדרישות, יש להציגו בעת מימוש המענק (כגון, בזמן יציאה בטיסת חינם). נקודות הבונוס הדרושות ינוכו במועד משלוח האישור.
כרטיסים לטיסת מענק יישלחו כמסמכי נייר רק במידה ולא מתאפשר אחסון אלקטרוני סטנדרטי של ®etix. כרטיסים לאזורי טיסה מסוימים יונפקו אך ורק כ-®etix. מסמכים לטיסת מענק יישארו בתוקף למשך 12 חודשים ממועד הנפקתם. תקופת תוקפם של מסמכי מענק אחרים מפורטת בהודעות הרלוונטיות של PartnerPlusBenefit. מסמכי מענק שהונפקו אינם ניתנים להעברה לצדדים שלישיים. דמי שירות סבירים ייגבו בגין הנפקה מחדש של מסמכים לצורך החלפת מסמכי מענק שאבדו או נגנבו. לא ייגבו דמי שירות בגין מסמכים שאבדו בדואר במהלך המשלוח אל החבר על ידי לופטהנזה, ובלבד שהחבר ידווח על האובדן ללא דיחוי למרכז השירות של PartnerPlusBenefit, לכל המאוחר בתוך 5 ימי עבודה (לא כולל ימי שבת) מבקשת המענק.
תנאים ותניות
 
3.5.  תפוגת נקודות בונוס
נקודות הבונוס תהיינה בתוקף למשך 36 חודשים ממועד זקיפתן לזכות חשבון נקודות הבונוס של החבר. נקודות הבונוס יפוגו עם תום פרק זמן זה. המועד והמספר של נקודות הבונוס שעומדות לפוג בשלושת החודשים הקרובים יוצגו בנפרד בדוח מצב החשבון של החבר, אותו ניתן לאחזר בדפי האינטרנט של התכנית. החברים יהיו אחראים להיות מעודכנים לגבי המועד ומספר נקודות הבונוס בחשבון נקודות הבונוס העומדות לפוג בעתיד. בנוסף, לופטהנזה תודיע לחבר, כמחווה, באמצעות הודעת דואר אלקטרוני לגבי תפוגת נקודות קרובה ומספר נקודות הבונוס העומדות לפוג בשלושת החודשים הקרובים.
תנאים ותניות
 
3.6.  העברת נקודות בונוס
נקודות בונוס וזיכויים מתכניות אחרות שאינן PartnerPlusBenefit אינם ניתנים להמרה לנקודות בונוס ואינם ניתנים לשילוב עם נקודות אלה. חשבון נקודות הבונוס ויתרת נקודות הבונוס אינם ניתנים להעברה לצדדים שלישיים.
תנאים ותניות
 

4.  שימוש לרעה
4.1.  פעולות המהוות שימוש לרעה, והשלכותיהן
כל הנרשם ל-PartnerPlusBenefit ו/או רוכש נקודות בונוס ו/או משתמש בהן למרות שאינו זכאי להשתתפות (ראה סעיף 2.2), ייחשב אשם בשימוש לרעה. האמור לעיל חל גם על כל המשתמש בנקודות בונוס שנזקפו לחשבון נקודות הבונוס למרות שלא נרכשו על פי ההוראות בהתאם לסעיף 3 לתנאים אלה. פעולה תהווה שימוש לרעה גם במקרים הבאים: במידה ומוגשת בקשה למענק על ידי יחידים שאינם אלה הזכאים לכך על פי סעיף 3.4.9 ו/או אם המענק אינו משמש למטרות המסחריות של החבר (בקשר לצדדים זכאים כפי שנקבע מכוח סעיף 2.1.1), למטרות מקצועיות (בקשר לצדדים זכאים כפי שנקבע מכוח סעיף 2.1.2) או לצורך מימוש מטרה (בקשר לצדדים זכאים כפי שנקבע מכוח סעיף 2.1.3) (השווה, סעיף 3.4.2).
במקרה של שימוש לרעה שהחבר אחראי בגינו, לופטהנזה, או צדדים שלישיים המורשים על ידי לופטהנזה, שומרים לעצמם, מחד, זכות להקפיא או לדרוש החזרת מענקים או לסרב להנפיק או לפדות מענקים, ומאידך, זכות לנכות מחשבון נקודות הבונוס את נקודות הבונוס שנצברו שלא כדין. סעיף 5 יישאר תקף.
בדומה, הזכות להגיש תביעות נוספות נגד החבר, לרבות תביעות בגין נזקים, תישאר תקפה.
תנאים ותניות
 
4.2.  גובה הנזק
ביחס למענקים "בונוס של טיסת חינם" ו-"בונוס בעניין מטען עודף", גובה הנזק יעמוד לכל הפחות על סכום המחיר או התעריף שפורסמו לגבי הנתיב בו נעשה שימוש (התעריף המתפרסם על ידי IATA, המחיר הנקבע על ידי לופטהנזה לגבי משקל עודף), והסכום ששולם ואשר נתבע חזרה במקרה של נקודות בונוס שכבר שולמו בסכום שווה ערך באירו. החבר שומר לעצמו זכות להוכיח שנגרמו נזקים קטנים יותר או שלא נגרמו נזקים כלשהם בפועל.
תנאים ותניות
 

5.  סיום
5.1.  סיום, הקפאה, הרחקה מהשתתפות
החבר רשאי לסיים את היחסים החוזיים בכל עת. סיום זה ייכנס לתוקף בסוף החודש (היום האחרון לחודש השוטף) על פי סעיף 2.5, מבלי להידרש לתקופת הודעה כלשהי. הזכות לסיום היחסים ללא הודעה מראש בגין עילה תישאר תקפה. סיום על ידי לופטהנזה יתאפשר רק עם הודעה מוקדמת של שבועיים מראש. סיום זה ייכנס לתוקף בסוף החודש (היום האחרון לחודש השוטף), אלא במקרה של סיום ללא הודעה מוקדמת בגין עילה. לופטהנזה רשאית לסיים את החברות ללא הודעה מוקדמת ורשאית להרחיק חברים מהשתתפות בתכנית בגין עילה עם השלכות עתידיות.
יראו מצב כמצב שמתקיימת בו עילה, באופן מיוחד, אם החבר פעל תוך הפרה מהותית של תנאי ההשתתפות החלים, של תנאי ההובלה הכלליים של לופטהנזה או של חברה שותפה ב-PartnerPlusBenefit, או של כללים אחרים כלשהם של PartnerPlusBenefit הקבועים במסמכי התכנית או בהודעות של PartnerPlusBenefit. האמור לעיל יחול גם במקרים של שימוש לרעה על פי סעיף 4, כמו גם במקרים של מצגי שווא מהותיים והטרדה או התנהגות מזיקה כלפי עובדים או נוסעים של לופטהנזה או של חברה שותפה. האמור לעיל יחול גם במקרים של אי-קיום הוראות אנשי צוות, במיוחד במטוס ובטרקלינים. תביעות נוספות (לרבות, ללא הגבלה, תביעות לדמי נזק) יישארו בתוקף. במקרים האמורים לעיל, לופטהנזה תהא זכאית גם להקפיא את חשבונו של החבר.
הסמכות להקפיא את חשבונו של החבר תחול גם אם קיימת סיבה אובייקטיבית לחשוד בקיום עילה, ובמקרה כזה, ניתן להקפיא את החשבון למשך פרק הזמן הנדרש על מנת לאפשר חקירה סבירה של הנסיבות. החבר לא יהיה זכאי להעלות טענות כלשהן בגין הקפאה כאמור. לאחר סיום על ידי לופטהנזה, לא יותר חידוש של החברות ב-PartnerPlusBenefit. תנאי ההשתתפות הקיימים ימשיכו לחול במהלך תהליך פירוק היחסים לאחר הסיום.
תנאים ותניות
 
5.2.  תוקפן של נקודות בונוס במקרה של סיום
במקרה של סיום רגיל על ידי החבר או על ידי לופטהנזה, נקודות הבונוס יישארו בתוקף למשך פרק זמן של שישה חודשים לאחר קבלת הודעה על סיום, אלא אם יפוגו במועד מוקדם יותר על פי סעיף 2.5. במידה והיחסים מסתיימים כדין ללא הודעה מוקדמת על ידי לופטהנזה על פי סעיף 5.1, נקודות הבונוס יפוגו במועד בו יקבל החבר את ההצהרה על סיום.
תנאים ותניות
 
5.3.  הגעת התכנית לסיומה
תכנית הבונוס לתאגידים PartnerPlusBenefit של לופטהנזה היא שירות הניתן על ידי לופטהנזה מרצון. קבלת חבר להשתתפות ב-PartnerPlusBenefit של לופטהנזה למשך פרק זמן מסוים לא תיצור זכאות לחידוש ההשתתפות במועד מאוחר יותר.
לופטהנזה שומרת לעצמה זכות לסיים את תכנית ה-PartnerPlusBenefit של לופטהנזה או להחליפה בתכנית שונה, בכל עת, בכפוף להודעה מוקדמת באמצעות אתר האינטרנט של PartnerPlusBenefit. בכפוף להסדר מיוחד בתכנית המחליפה, שני המקרים יהוו סיום על ידי לופטהנזה.
תנאים ותניות
 

6.  שונות
6.1.  מיסים, תשלומים נוספים והיטלים.
מיסים, היטלים ותוספות לדמי התובלה עבור BenefitFreeFlights יחולו על החבר וישולמו בכרטיס אשראי. מידע על המיסים, היטלים ותוספות לדמי התובלה מפורטים באישור הנסיעה אשר ישלח במייל.
בטיסות פנים אירופאיות ובטיסות ארוכות טווח המופעלות על ידי לופטהנזה, אוסטריאן איירליינס, SWISS, בריסל איירליינס, ויורו ווינגס ניתן לשלם את המיסים, ההיטלים והתוספות לדמי התובלה באמצעות נקודות PPB.
סך הנקודות הדרוש להנפקת הכרטיס יחושב על ידי שירות PartnerPlusBenifit ומבוסס על עלות קבועה בהתאם למסלול הטיסה (במידת הצורך יעוגל כלפי מעלה לכפולת העשר הקרובה ביותר).
תנאים ותניות
 
6.2.  הזמנות באמצעות סוכנויות נסיעות
לגבי כל הזמנה המתבצעת על ידי סוכנות נסיעות, החבר מסכים כי לא יסרב לאשר שסוכנות הנסיעות המוסמכת לו תתן את הסכמתה למערכת ה-BSP (Billing and Settlement Plan - תכנית חיוב וסילוק תשלומים) כך שה-BSP תורשה להעביר ללופטהנזה נתוני מחזור (עלות לכרטיסים). החבר לא יאסור על סוכנות הנסיעות המורשית שלו להעביר ללופטהנזה מידע בקשר לכל ההזמנות הבודדות של החבר המתבצעות על ידי סוכנות הנסיעות המורשית שלו, של נתונים מאוחדים וכך שלופטהנזה תורשה לנתח נתונים אלה לכל סוכנות נסיעות בפני עצמה. נתונים אלה אינם כוללים מידע אישי, אלא אך ורק את סך כל המידע הכללי בנושא מכירות באופן מאוחד (נתוני DDS ). החבר לא יאסור על סוכנות הנסיעות המורשית שלו לכרות הסכם כלשהו עם המפעיל של מערכת הזמנות ממוחשבת כנדרש לצורך העברת מידע זה.
במידה והחבר עצמו מחזיקי ב-IATA ID, החבר יאפשר ל-BSP
(AISP e.V.) להעביר ללופטהנזה את סך כל נתוני המחזור של החבר ב-BSP. לופטהנזה תהא זכאית לנתח את הנתונים לכל IATA ID. במידה והחבר מחזיק גם ב-Office ID, הוא יעביר ללופטהנזה על בסיס חודשי מידע על כל ההזמנות של נתונים מאוחדים. החבר יכרות הסכם עם המפעיל של מערכת ההזמנות הממוחשבת כנדרש לצורך מטרה זו ויוכיח ללופטהנזה את קיומו של הסכם זה.
תנאים ותניות
 
6.3.  אחריות
בכפוף להוראות על פי סעיף 2.4, האמור להלן יחול בקשר לנזקים הנגרמים על ידי לופטהנזה, חברה שותפה או השלוחים של כל אחד מהם, הנגרמים לחברים בקשר להשתתפותם. החבות תהא בלתי מוגבלת במקרים של כוונת מכוון או רשלנות רבתי ואם יוכח קיומה של אחריות. במקרים של רשלנות קלה, החבות בגין אובדן חיים, נזק גוף או נזק לבריאות תהא גם היא בלתי מוגבלת. במקרים של הפרת חובות חוזיות יסודיות בשל רשלנות קלה, החבות תהא מוגבלת לגובה נזק טיפוסי וניתן לצפייה בגין נזק לרכוש ונזק פיננסי הניתנים לייחוס להפרה האמורה. יראו חובה כחובה יסודית כאשר מדובר בחובה שיש לקיימה על מנת לאפשר ביצוע נאות של החוזה מלכתחילה, שהפרתה מסכנת את הגשמת המטרה החוזית ושהחבר יכול באופן רגיל להסתמך עליה. כל חבות נוספת בגין נזקים תוחרג, למעט תביעות המבוססות על דיני אחריות בגין מוצרים פגומים.
תנאים ותניות
 
6.4.  הגנה על פרטיות נתונים
נתונים פרטיים ונתונים תאגידיים הקשורים להשתתפות ב-PartnerPlusBenefit יירשמו ויעובדו על פי התקנות החלות בנושא הגנה על פרטיות נתונים וישמשו רק למטרות הנוגעות ליישום תכנית ה-PartnerPlusBenefit. מקום שיש בכך צורך לשם כריתת חוזים או טיפול בחוזים ושירותים על ידי לופטהנזה, נתונים אישיים הקשורים לחבר ו/או לעובדיו ניתנים להעברה לספקי שירות ו/או לצדדים שלישיים אחרים.

חבר מועדון PartnerPlusBefit, מאשר שכל הדרישות בחוק הנוגעות לעיבוד נתונים אישיים של העובד לצורך השתתפות בתוכנית PartnerPlusBenfit, נענות. כמו כן, החבר מאשר כי העובדים מודעים לתנאים ולהגבלות אלו וכי הם מאשרים את העברת נתונים אישיים שלהם לצורך הזמנת כרטיסים וכן עבור הטבות בתוכנית
ה- PartnerPlusBenfit.
פרטים נוספים ניתן למצוא ב-www.ppb.co.il בסעיף "הגנה על נתונים" בהצהרה שלנו בדבר הגנה על נתונים.
תנאים ותניות
 
6.5.  אובדן שם המשתמש והסיסמא
אובדן שם המשתמש והסיסמא, כמו גם העברתם לצדדים שלישיים, חייבים להיות מדווחים מיידית למרכז השירות של PartnerPlusBenefit בלופטהנזה.
תנאים ותניות
 
6.6.  תיקונים
לופטהנזה זכאית לשנות הוראות מינוריות של תנאי השתתפות אלה בכל עת וללא הנמקות, ובלבד שתיקון זה אינו מוביל לשינויים במבנה החוזי כמכלול. הוראות משמעותיות כוללות, באופן מיוחד, הוראות הנוגעות לשיטת צבירת ופדיון נקודות הבונוס, כמו גם הוראות בעניין תקופת תוקפו של החוזה וסיום החוזה.
בנוסף, לופטהנזה זכאית לשנות את תנאי ההשתתפות החלים או להוסיף עליהם מקום שיש צורך בכך על מנת להסיר קשיים ביישום תכנית ה-PartnerPlusBenefit בשל פרצות שנוצרו לאחר הרישום על ידי החבר. האמור להלן יחול, במיוחד, אם בית משפט יקבע כי אחת או יותר מן ההוראות של תנאי השתתפות הנן בלתי תקפות.
תנאי ההשתתפות המתוקנים יישלחו לחבר בהודעת דוא"ל לפחות שישה שבועות קודם לכניסתם לתוקף. יראו את התיקונים כאילו קובלו אם החבר אינו מתנגד להם בכתב. התנגדות כאמור חייבת להתקבל בתוך שישה שבועות מקבלת תנאי ההשתתפות המתוקנים. בעת מסירת ההודעה לחבר בדבר תנאי ההשתתפות המתוקנים תפנה לופטהנזה את תשומת לבו של החבר לזכותו להתנגד ולחשיבותה של תקופת ההודעה בת ששת השבועות. במידה וחברים מממשים את זכותם להתנגד, יראו את השינויים המבוקשים על ידי לופטהנזה כאילו נדחו. במקרה כזה, תימשך ההשתתפות ללא השינויים המוצעים. זכותם של שני הצדדים המתקשרים לסיים את היחסים החוזיים על פי סעיף 5.1 לא תושפע.
תנאים ותניות
 
6.7.  העברת זכויות לצדדים שלישיים
הזכויות מכוח הסכם זה אינן ניתנות להמחאה או להעברה באופן אחר לצדדים שלישיים.
תנאים ותניות
 
6.8.  הדין החל, סמכות שיפוט, גרסה מחייבת של החוזה
הדין הגרמני יחול בלעדית. במידה והחבר הנו סוחר (Kaufmann), ישות משפטית על פי הדין הציבורי או קרן משפטית ציבורית מיוחדת, יוסכם כי פרנקפורט אם מיין (Frankfurt am Main) תהא מקום השיפוט הבלעדי בכל התביעות הנובעות מן או בקשר אל תכנית הבונוס לתאגידים PartnerPlusBenefit של לופטהנזה.
הגרסה הגרמנית של תנאי ההשתתפות הנוכחיים היא בלבד הגרסה המחייבת את הצדדים המתקשרים (במיוחד באשר לפרשנות המשפטית של הוראות מסוימות של תנאי השתתפות אלה). הגרסאות הנוכחיות בשפה האנגלית ובשפה הטורקית מובאות למטרות מידע בלבד.
את הגרסה הגרמנית של תנאי ההשתתפות הנוכחיים ניתן לאחזר ב-www.partnerplusbenefit.de
תנאים ותניות
 
6.9.  עצמאות הוראות
במידה וסעיף כלשהו מן הסעיפים שלעיל יהא בלתי תקף, במלואו או בחלקו, הדבר לא ישפיע על תוקפם של הסעיפים האחרים. יראו את הסעיף הבלתי תקף כאילו הוחלף על ידי סעיף אשר, באופן מקובל, משקף במידה המרבית האפשרית, במונחים תקפים משפטית, את המטרה הכלכלית ואת הכוונה של הסעיף הבלתי תקף. האמור לעיל יחול גם במקרה של פערים רגולטוריים אפשריים.
תנאים ותניות
 
Airline Partners

שותפים